Interregional styringsgruppe

Styringen av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene er organisert i en styringsgruppe med representanter fra de fire helseregionene.

De fire regionale helseforetakene har som felles oppdrag å styre de nasjonale kvalitetsregistrene. Styringen er organisert i en interregional styringsgruppe. Styringsgruppen har åtte medlemmer og består av to representanter fra hver helseregion. Det skal være en representant fra ledelse og en registerkyndig fagperson fra hver region i styringsgruppen. I tillegg er det fem observatører som deltar på møtene i styringsgruppen. Disse representerer ulike aktører relevant for arbeidet med medisinske kvalietsregistre.

Medlemmer

Olav Røise (leder)             

Registre i Helse Sør-Øst

olav.roise@medisin.uio.no

Ole Tjomsland

Helse Sør-Øst RHF

ole.tjomsland@helse-sorost.no

Tor Ingebrigtsen

Registre i Helse Nord

Tor.Ingebrigtsen@unn.no

Trine Olsen

Helse Nord RHF

trine.olsen@helse-nord.no

Sverre Sandberg

Registre i Helse Vest

sverre.sandberg@isf.uib.no

Kandiah, Panchakulasingam 

Helse Vest RHF

panchakulasingam.kandiah@helse-vest.no

Bent Indredavik

Registre i Helse Midt-Norge

bent.indredavik@ntnu.no

Siv Mørkved

Helse Midt-Norge RHF

siv.morkved@helse-midt.no

Observatører

  

Beate Margrethe Huseby

Helsedirektoratet

Beate.Margrethe.Huseby@helsedir.no

Rune Kvåle

Folkehelseinstituttet

Rune.Kvale@fhi.no 

Nils Gullhaug

Direktoratet for e-helse

Nils.Gullhaug@ehelse.no

Vinjar Fønnebo

Leder av ekspertgruppen

vinjar.fonnebo@uit.no

Torunn Omland Granlund

Helse- og omsorgsdepartementet

Torunn-Omland.Granlund@hod.dep.no

Styringsgruppens oppgaver

  • Styringsgruppen skal sørge for samordning og god utnyttelse av tildelte ressurser til medisinske kvalitetsregistre.
  • Koordinere samhandling med sentrale myndigheter.
  • Utvikle hensiktsmessig faglig, teknisk og organisatorisk infrastruktur på kvalitetsregisterområdet.
  • Anbefale nye nasjonale kvalitetsregistre etter råd fra Ekspertgruppen
  • Utforme felles krav og standarder til nasjonale medisinske kvalitetsregistre.
  • Legge til rette for god utnyttelse av data fra registrene.
  • Utvikle Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, og bidra til god forankring og koordinering mot de regionale helseforetakene og registre som er lokalisert der.

Styringsgruppen rapporterer til helseforetakenes øverste ledelse, hvor strategier for kvalitetsregisterarbeidet også skal forankres. Nasjonalt servicemiljø SKDE er sekretariat for styringsgruppen.

Møteinnkallinger og referat

2019

11. september

12. juni

20. mars

2017

14. desember
14.september
08.juni
06.mars