Kompletthet

previous next
Sveip til venstre for å se mer

Definisjon. I hvilken grad er alle data registrert som burde vært registrert.

Kompletthet har tre nivå; tilslutningsgrad, dekningsgrad og variabelkompletthet.

Tilslutningsgrad

Andel enheter som rapporterer til registeret av alle som burde ha rapportert, totalt og per RHF. Hvis relevant, angi også endring fra forrige år.

Dekningsgrad

Andel hendelser (på individnivå) som er rapportert inn til registeret av alle som burde ha vært rapportert inn.  Oppgis nasjonalt, regionalt og på enhetsnivå og hvilket innrapporteringsår det gjelder for.

Beskriv metoden for beregning av dekningsgrad. Hvis dekningsgrad mangler eller metoden for beregning er usikker: Beskriv konkret plan for beregning av dekningsgrad.

Variabelkompletthet

Andel komplette variabler. For sentrale variabler: Andel registreringer hvor variabelen ikke er utfylt/besvart (manglende eller ugyldig verdi). Det er særlig viktig å angi dette for variabler som inngår i kvalitetsindikatorer og for sentrale justeringsvariabler.

Nyttige lenker