Krav til en nasjonal kvalitetsindikator

Helsedirektoratet lister i det samme «Rammeverket» krav til nasjonale kvalitetsindikatorer. Kravene er også presentert i foredrag av Mario Gaarders foredrag for Legeforeningen 04 04 19.

Krav til de nasjonale kvalitetsindikatorene er at de skal:

 • Være betydningsfull. Kvalitetsindikatoren må ha relevans ved å dokumentere helsepolitisk og samfunnsmessig betydning av målingen.
 • Være vitenskapelig begrunnet. Kvalitetsindikatoren må måle etablert praksis i helsetjenesten basert på eksisterende lovverk, nasjonale retningslinjer, veiledere og forskning. Dette må dokumenteres.
 • Være nyttige. Resultatene på kvalitetsindikatoren må gjøres tilgjengelig på en slik måte at målgruppene kan bruke indikatorene til sitt formål (valg, forbedring, styring).
 • Være gjennomførbare. Kvalitetsindikatorene må baseres på tilgjengelig data og relevante rapporteringer, slik at innhenting av resultater ikke blir for kostbart.
 • Publiseres jevnlig. Resultatene må gjøres tilgjengelig for publisering i henhold til avtalt hyppighet for å ha aktualitet for målgruppene.

Refeanse: Rammeverk for nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helse- og omsorgstjenesten, Helsedirektoratet, 2. utgave 2018. Rapport IS-2690. Kap. 2.2.3, side 12.

Viktige spørsmål å avklare når en kvalitetsindikator skal identifiseres

Relevans

 • Hvem er indikatoren viktig for?
 • Hvorfor er indikatoren viktig?

Datakvalitet / Reliabilitet

 • Finnes dataene vi trenger?
 • Hvor god er dekningsgraden?
 • Hvor enhetlig er rapportering / koding på området?

Validitet /spesifisitet

 • Får vi svar på det vi lurer på hvis vi måler dette?
 • Måler vi tilstrekkelig andel av populasjonen? / Fanges de relevante tilfellene opp av indikatoren?

Sensitivitet

 • Fanger vi opp relevante endringer i tjenesten?
 • Er endring i resultat en endring i kvalitet?


Målsetting

 • Finnes det et definert resultatmål?

Referanse: Gaarder, Mario (04.04.2019) (seniorrådgiver, Helsedirektoratet). Nasjonale kvalitetsindikatorer – Kvalitetsindikatorer i helse- og omsorgstjenesten. Power-Point-Presentasjon, hentet 03.03.2022: https://docplayer.me/137136672-Nasjonale-kvalitetsindikatorer-kvalitetsindikatorer-i-helse-og-omsorgstjenesten.html