Mal for indikatorbeskrivelse

Nasjonale kvalitetsindikatorer er definert og beskrevet i en fast mal der det går fram på hvilken måte den aktuelle indikatoren oppfyller kravspesifikasjonen i Helsedirektoratets Rammeverk for nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helse- og omsorgstjenesten.

Dette er punktene som inngår i malen:

 1. Definer kvalitetsindikatoren
 2. Beskriv hvilken sektor som omfattes (primærhelsetjeneste/spesialisthelsetjeneste
 3. Beskriv hvilket fagområde indikatoren skal omfatte (f.eks psykisk helse/somatisk helse)
 4. Avklar hvilken type indikator som representerer forbedringsområdet / området som skal undersøkes eller kartlegges – struktur-, prosess-, resultatindikatorer
 5. Avklar hvilken kvalitetsdimensjon indikatoren representerer (Virkningsfulle/Trygge og sikre/Involverer bruker/Samordnet og preget av kontinuitet/Utnytter ressurser/Tilgjengelig og rettferdig fordelt)
 6. Avklar måleområdet (det er oppgitt faste måleområder under hver dimensjon)
 7. Begrunn valg av indikator (Hvordan kan denne indikatoren brukes for å måle kvalitet I helsetjenesten? Bakgrunn for at indikatoren er vurdert/foreslått eks. politiske føringer, retningslinjer, lovkrav.)
 8. Avklar indikatorens målsetting (hva er ønsket resultat?)
 9. Definer alle kliniske/medisinske/faglige begrep som inngår i indikatordefinisjonen, eller som har betydning for presentasjon og tolkning av indikatoren
 10. Definer teller og nevner for hovedmåltall og andre måltall, og hvilken måleenhet som skal benyttes
 11. Angi hvilke klassifikasjoner/kodeverk det skal benyttes koder fra for å beregne indikatoren (.f. eks ICD-10)
 12. Presiser utvalget og begrunn eventuelle eksklusjoner
 13. Beskriv teknisk beregning og bearbeiding av datagrunnlag
 14. Angi nivå for publisering av resultater (f.eks per rapporterende enhet, HF..)
 15. Oppgi datakilden (kvalitetsregisteret), og publiseringsfrekvens
 16. Avklar om resultatene er sammenlignbare over tid, mellom behandlingssteder eller tjenesteytere
 17. Beskriv feilkilder og utfordringer ved datakvalitet
 18. Beskriv om det er særskilt informasjon for tolkning av indikatoren, f. eks forbehold
 19. Oppgi hvor indikatoren skal publiseres (f. eks kvalitetsregistre.no, registerets årsrapport, kvartalsrapporter..)
 20. Oppgi relevante kilder/referanser

Malen blir oppdatert og den til enhver tid siste utgave kan hentes ved henvendelse til kvalitetsindikatorer@helsedir.no.

Mal innhentet 13. desember 2021:Åpne konfigurasjonsalternativerDocument2020 MAL for KI-definisjon HDir.docx