Nasjonalt helseregisterprosjekt

Nasjonalt helseregisterprosjekt

"Gode helseregistre, bedre helse"

Regjeringen igangsatte i 2008 et omfattende arbeid med å modernisere og samordne de sentrale helseregistrene og de medisinske kvalitetsregistrene. Nasjonalt helseregisterprosjekt har som formål å øke utnyttelse, kvalitet og sikker håndtering av nasjonale helseregistre under visjonen ”Gode helseregistre, bedre helse”.

Forprosjekt til nasjonalt helseregisterprosjekt ble etablert i 2009 under Helse – og omsorgsdepartementets ledelse og med en bredt sammensatt styringsgruppe. Nasjonalt folkehelseinstitutt var sekretariat. Forprosjektet resulterte i Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 – 2020, som ble vedtatt i 2010. Fra strategien ble det utviklet toårige handlingsplaner som er koordinert og fulgt opp av sekretariatet, den siste for 2014 og 2015. Fra 2012 har de regionale helseforetakene vært representert i sekretariatet gjennom nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ved SKDE.

Fra og med 2015 har Helse- og omsorgsdepartementet igjen tatt en sterkere styring over helseregisterfeltet, og det er etablert et arbeidsutvalg med representanter for alle relevante aktører som møtes regelmessig. Det skal vurderes om ny handlingsplan for Nasjonalt helseregisterprosjekt skal koordineres med handlingsplan for E-helse.