Om medisinske kvalitetsregistre

Et medisinsk kvalitetsregister samler informasjon om utredning, behandling og oppfølging av pasienter innenfor definerte sykdomsgrupper.

Hovedformålet med de medisinske kvalitetsregistrene er å bidra til bedre kvalitet for pasienten, og minske uønsket variasjon i helsetilbud og behandlingskvalitet. Resultater fra registrene skal brukes til kvalitetsforbedring, og være en kilde til kvalitetssikring og forskning.  

Registrene inneholder strukturert informasjon fra hele behandlingsforløpet: diagnostikk, behandling og oppfølging, samt resultat av behandling. Dette gir kunnskap om uberettiget variasjon og kvalitet i helsetjenesten.

Det er i dag 51 nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Norge. At et register er nasjonalt innebærer at det samler inn data fra alle sykehusene i Norge.

Kvalitet i helsetjenesten

Med kvalitet forstås i hvilken grad aktiviteter og tiltak i helsetjenestens regi øker sannsynligheten for at individ og grupper i befolkningen får en ønsket helsegevinst, gitt dagens kunnskap og ressursrammer. Med helsegevinst menes både å forbli frisk, å bli frisk, å mestre livet med sykdom og å mestre slutten av livet.

Helsetjenester av god kvalitet kjennetegnes ved at de er:

  • Virkningsfulle (fører til en helsegevinst)
  • Trygge og sikre (unngår uønskede hendelser)
  • Involverer brukerne og gir dem innflytelse
  • Er samordnet og preget av kontinuitet
  • Utnytter ressursene på en god måte
  • Er tilgjengelige og rettferdig fordelt

Hva måler registrene?

Medisinske kvalitetsregistre blir i de fleste tilfeller etablert av fagmiljøer i helsetjenesten. Ved etablering av et kvalitetsregister defineres og avgrenses den aktuelle pasientgruppen, og det avklares hvilke kvalitetsutfordringer man ønsker mer kunnskap om. Basert på dette defineres faglig relevante kvalitetsindikatorer som registreres for hver pasient.  

For flere registre vil det være aktuelt å inkludere pasientrapporterte data. Dette er registreringer fra pasienten selv og er viktige mål på hvordan pasienten opplever sin helse og livskvalitet etter behandling, samt erfaringer fra behandlingsforløpet.

All informasjon som registreres skal kunne brukes til flere formål som kvalitetsforbedring, forskning, og bedre behandlingskvalitet for pasienter ved norske sykehus.

Kriterier for etablering av nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Det er Helsedirektoratet som avgjør om et register oppfyller kravene til nasjonal status. Nasjonal status gis etter angitte kriterier som beskrevet i veileder for de medisinske kvalitetsregistre.

Manglende faglig konsensus om diagnostikk og behandling

Dersom tilbudet til en pasientgruppe mangler faglig konsensus om eller klare retningslinjer for diagnostikk og behandling, kan dette være grunnlag for å prioritere opprettelse av et nasjonalt kvalitetsregister.

Potensial for forbedringsarbeid

Registeret kan omfatte et område der det er et stort potensial for forbedringer i diagnostikk og behandling. Dette kan være basert på dokumentasjon av spesielt stor variasjon, eller der resultatene av etablerte behandlingsmetoder ikke svarer til forventningene.

Stort prognosetap

For pasientgrupper der manglende forebygging, diagnostikk og/eller behandling kan føre til stort prognosetap, bør det prioriteres opprettet nasjonale medisinske kvalitetsregistre for å øke kunnskapsgrunnlaget.

Ressurskrevende pasientgrupper

Uklarhet med hensyn til nytte versus ressursforbruk for et etablert behandlingstiltak eller en pasientgruppe kan være grunn til å prioritere opprettelse av et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister.

Kvalitetsindikatorer

​En kvalitetsindikator er et indirekte mål, en pekepinn, som sier noe om kvaliteten på det området som måles.  

Kvalitetsindikatorer tar utgangspunkt i et eller flere av dimensjonene av kvalitet og kan for eksempel måle helsetjenestens tilgjengelige ressurser, pasientforløpet og resultat av helsetjenestene for pasientene. Kvalitetsindikatorer bør ses i sammenheng og kan samlet gi et bilde av kvaliteten i tjenesten.

Det er vanlig å dele inn i tre typer indikatorer:

  • Strukturindikatorer (rammer og ressurser, kompetanse, tilgjengelig utstyr, registre m.m)
  • Prosessindikatorer (aktiviteter i pasientforløpet f. eks. diagnostikk, behandling)
  • Resultatindikatorer (overlevelse, helsegevinst, tilfredshet m.m.)

Nasjonale kvalitetsindikatorer

Nasjonale kvalitetsindikatorer besluttes av Helsedirektoratet og publiseres på helsenorge.no. Nasjonale medisinske kvalitetsregistre er en viktig kilde til nasjonale kvalitetsindikatorer. Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal utvikle og opplyse i sine årsrapporter om resultatmål som egner seg som nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Hvorfor er de medisinske kvalitetsregistrene nyttige?

Medisinske kvalitetsregistre er en unik kilde til kunnskap om pasientsikkerhet og om kvaliteten på helsetjenestene som tilbys er god nok.

De nasjonale medisinske kvalitetsregistre er opprettet for å dokumentere effekten av ulike behandlingsmetoder, og for å være et utgangspunkt for kvalitetsforbedring og forskning på metodene som brukes. Data fra registrene gjør at vi kan bruke forskningsbasert kunnskap til å endre metodene når resultatene ikke er gode nok.

For at kvalitetsregistrene skal være nyttige må resultatene fra registrene være tilgjengelig for befolkningen, og helse- og omsorgspersonell, ledelsen og administrasjon i helse- og omsorgstjenesten, myndighetene og forskere må ha tilgang til å bruke resultater og data i sine vurderinger

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre har som målsetting å omfatte behandlingsresultater fra hele landet, og skal ha en sentral rolle i forbedringsarbeid i helsetjenesten.

Det jobbes stadig med å tilrettelegge resultater fra de medisinske kvalitetsregistrene for ulike målgrupper. Gjennom å publisere resultater på www.kvalitetsregistre.no/resultater gjøres dataene tilgjengelig for allmennheten, slik at pasienter, pårørende og andre interesserte kan bruke disse dataene for å vurdere behandlingskvalitet ved ulike sykehus.

Men det er ikke bare publikum som kan dra nytte av resultatene fra medisinske kvalitetsregistre. At fagmiljøer bruker resultater fra de medisinske kvalitetsregistrene til å forbedre kvaliteten på sitt behandlingstilbud, er en av de viktigste bruksområdene for kunnskapen som samles inn. Data fra registrene kan brukes både for å måle resultater av behandling, men også for å følge utviklingen i egen virksomhet – samt sammenligne seg med andre avdelinger.