Om samtykke

Samtykke

Denne nettsiden er under revisjon for tilpasning til ny personvernlovgivning.

Kravet om samtykke skal i følge helseregisterloven § 2 bokstav f være frivillig, uttrykkelig og informert. Det er viktig å merke seg her at alle de tre vilkårene må være oppfylt for at det skal foreligge et gyldig samtykke.

Informert samtykke

Et informert samtykke betyr at den som skal registreres må få tilstrekkelig informasjon til å forstå hva samtykket gjelder og hvilke konsekvenser det kan få. Informasjonen til den det ønskes registrert opplysninger om skal minst omfatte:

  • Hvem som er databehandlingsansvarlig (navn og adresse)
  • Formålet med behandlingen av opplysningene, dvs. hva opplysningene skal brukes til
  • Om opplysningene vil bli utlevert til andre, og eventuelt til hvem
  • Om det er frivillig å gi fra seg opplysningene
  • Hvilke rettigheter den registrerte har etter loven, f.eks. om retten til å kreve innsyn, retting og sletting
  • Hvor lenge personopplysningene vil bli behandlet eller oppbevart

Frivillig samtykke

Et frivillig samtykke er et samtykke som ikke er avgitt under tvang, verken fra den databehandlingsansvarlige eller fra andre. For at du skal kunne sies å ha avgitt en frivillig erklæring om registrering, må denne frivilligheten være reell. Det må for eksempel være slik at du ikke går glipp av nødvendig helsehjelp dersom du ikke vil samtykke. Spørsmålet om samtykket er frivillig eller ikke må avgjøres konkret i det enkelte tilfelle.

Uttrykkelig samtykke

At samtykket skal være uttrykkelig betyr at den som det skal registreres opplysninger om må foreta en aktiv handling. Det vil ikke være tilstrekkelig at det avgis et passivt eller stilltiende samtykke. Det er også viktig å merke seg at samtykke til helsehjelp ikke automatisk kan legges til grunn som samtykke til registrering i medisinske kvalitetsregistre. Den som virksomheten ønsker å registrere opplysninger om må altså samtykke til at de aktuelle opplysningene registreres i et kvalitetsregister.

Tilbaketrekking av samtykke

Samtykket kan trekkes tilbake på et hvilket som helst tidspunkt. Tilbaketrekking av samtykket gjelder i utgangspunktet bare for fremtidig behandling av opplysningene, og ikke for allerede utførte analyser eller anonymt materiale.

For tilbaketrekking av ditt samtykke bør du kontakte det kvalitetsregister hvor dine helseopplysninger er registrert, og oversikt over de nasjonale medisinske kvalitetsregistrenes kontaktinformasjon finner du her:« »

Samtykke på vegne av andre

Som hovedregel kan bare myndige personer og mindreårige etter fylte 16 år samtykke til at opplysninger om dem blir registrert i medisinske kvalitetsregistre jf. helseregisterloven § 15. Annen lovgivning kan bestemme andre aldersgrenser.I den grad den det ønskes registrert opplysninger om, ikke selv er i stand til å avgi samtykke, gjelder pasientrettighetsloven regler i §§ 4-3 til 4-7 om hvem som kan samtykke på vegne av den opplysningene gjelder.

§Bestemmelsen gjelderHvem kan samtykke på vegne av den opplysningene gjelder - hovedregel
§ 4-3Hvem som har samtykkekompetanseMyndige og mindreårige etter fylte 16 år
§ 4-4Samtykke på vegne av barnForeldre eller andre med foreldreansvar
§ 4-5Samtykke på vegne av ungdom som ikke har samtykkekompetanseForeldre eller andre med foreldreansvar
§ 4-6Om myndighet som ikke har samtykkekompetanseDen som yter helsehjelp/eventuelt den som er ansvarlig for helsehjelpen - i samråd med nærmeste pårørende
§ 4-7Om pasienter som er umyndiggjortePasienten i så stor grad det er mulig/vergen