Høy datakvalitet

Nye prosjektmidler for 2019: Servicemiljøet oppfordrer nasjonale medisinske kvalitetsregistre til å søke midler til prosjekter med mål om å øke datakvaliteten i registeret.

For at et kvalitetsregister skal kunne brukes til kvalitetsforbedring og forskning, samt ha tilstrekkelig troverdighet i de kliniske miljøene, må datakvaliteten være høy. For å bidra til høy datakvalitet er det satt av øremerkede midler av felles infrastrukturmidler til prosjekter som har som mål å bedre datakvalitet. Servicemiljøet fordeler midlene på vegne av interregional styringsgruppe.

God dekningsgrad er et av flere elementer som inngår i datakvalitet. Fra 2019 utvider vi kriteriene for å søke midler til å gjelde prosjekter som omfatter alle aspekter ved datakvalitet; relevans, kompletthet (herunder dekningsgrad), korrekthet, reliabilitet, sammenlignbarhet og aktualitet. Les mer om de seks datakvalitetsdimensjonene her: Datakvalitet på 1-2-3

Nye midler for 2020 vil lyses ut på nyåret.

Søknadene vil bli vurdert av ressursgruppen for datakvalitet (tidligere prosjekt økt dekningsgrad) i det nasjonale servicemiljøet. I tillegg til økonomisk bistand vil servicemiljøet også gi veiledning i planlegging og oppfølging av slike prosjekter. Miljøer som ønsker å sette i gang et datakvalitetsprosjekt oppfordres til å ta kontakt med servicemiljøet for hjelp til å identifisere potensielt tiltak, veiledning knyttet til utfylling av tiltaksplan og generelle tips og råd før oppstart.

Kriterier for å søke om midler

 • Prosjektet for bedring av datakvalitet/validering av data må ha fokus på de sentrale kvalitetsdimensjonene; kompletthet (dekningsgrad og ufullstendige registreringer), validitet, sammenlignbarhet og aktualitet.
 • Vilje til ressursbruk på prosjektet fra registerets side.
 • Prosjektets gjennomføring og resultater skal kunne benyttes av servicemiljøet til generell metodeutvikling og kunnskapsoverføring. Det stilles derfor spesifikke krav til levering av sluttrapport og innhold (se kontrakt for finansiering).
 • Prosjektmidlene skal ikke benyttes til ordinær registerdrift, kun til planlegging og gjennomføring av datakvalitetsprosjektet.
 • Prosjektmidlene skal ikke benyttes til å finansiere tiltak internt på deltakende sykehusavdelinger som ellers regnes som del av ordinær sykehusdrift.
 • Prosjektmidlene skal ikke benyttes til utvikling eller tilrettelegging av IT-løsninger og lovendring vedr.  samtykkeinnhenting.
 • Det kan søkes finansiering for datakvalitetsprosjektets totale kostnader eller midlene kan inngå som del av finansieringen. Midlene tildeles som engangsbeløp.

Krav til sluttrapport

Da oppdragsgiver skal kunne benytte erfaringer knyttet til prosjektets gjennomføring og resultater til generell metodeutvikling og kunnskapsoverføring skal prosjektansvarlig overlevere en skriftlig sluttrapport som oppdragsgiver skal kunne benytte til dette formålet. Sluttrapporten skal som minimum inneholde:

 • Beskrivelse av bakgrunnen for prosjektet
 • Beskrivelse av prosjektets formål og konkrete mål
 • Beskrivelse av tiltak/ intervensjon
 • Beskrivelse av metode og arbeidsform
 • Beskrivelse av praktisk gjennomføring av prosjektet
 • Beskrivelse av variablene som ble benyttet i prosjektet, og hvordan resultatmålinger ble gjennomført
 • Måloppfyllelse/ resultater
 • Prosjektgruppens evaluering av planlegging og gjennomføring av prosjektet
 • Samlet prosjektregnskap skal inkluderes som vedlegg

Rapporten skal være oppdragsgiver i hende senest 3 mnd etter prosjektslutt.

  Søknad

  Søker lager en prosjektplan basert på malen under i samarbeid med det regionale servicemiljøet. Prosjektplanen sendes Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, servicemiljoet@skde.no

  Midlene overføres registerleder ved innsending av faktura.

  Prosjektmidler utdelt i 2018

  I 2018 fikk 9 registre finansiering til dekningsgradsprosjekter, dels direkte utvalgt gjennom de regionale servicemiljøene, dels søknadsbasert.

   Navn

  Tildeling

  HN Nordisk register for hidradenitis suppurative

  200 000

  HV Norsk MS-register og biobank

  50 000

  HV Norsk diabetesregister for voksne

  184 000

  HV Norsk intensivregister

  200 000

  HSØ Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft

  55000

  HSØ Kvalitetsregister for lymfoide maligniteter

  55000

  HSØ Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

  55000

  HSØ Norsk Hjertestansregister

  225000

  HSØ NorKog

  200 000

  Totalt

  1 224 000