Høy datakvalitet

Servicemiljøet oppfordrer nasjonale medisinske kvalitetsregistre til å søke midler til prosjekter med mål om å øke datakvaliteten i registeret.

For at et kvalitetsregister skal kunne brukes til kvalitetsforbedring og forskning, samt ha tilstrekkelig troverdighet i de kliniske miljøene, må datakvaliteten være høy. For å bidra til høy datakvalitet er det satt av øremerkede midler av felles infrastrukturmidler til prosjekter som har som mål å bedre datakvalitet. Servicemiljøet fordeler midlene på vegne av interregional arbeidsgruppe.

Søkbare midler for 2020 er totalt 500.000 kroner. Maks søknadsbeløp per søknad er 100.000 kroner. 

Søknadsfrist er 01.09.2020.

Søker lager en prosjektplan basert på malen under i samarbeid med det regionale servicemiljøet. Prosjektplanen sendes til Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre per e-post: postmottak@helse-nord.no 

Kriteriene for å søke midler gjelder prosjekter som omfatter alle aspekter ved datakvalitet; relevans, kompletthet (herunder dekningsgrad), korrekthet, reliabilitet, sammenlignbarhet og aktualitet. Les mer om de seks datakvalitetsdimensjonene her: Datakvalitet på 1-2-3

Søknadene vil bli vurdert av ressursgruppen for datakvalitet (tidligere prosjekt økt dekningsgrad) i det nasjonale servicemiljøet. I tillegg til økonomisk bistand vil servicemiljøet også gi veiledning i planlegging og oppfølging av slike prosjekter. Miljøer som ønsker å sette i gang et datakvalitetsprosjekt oppfordres til å ta kontakt med servicemiljøet for hjelp til å identifisere potensielt tiltak, veiledning knyttet til utfylling av tiltaksplan og generelle tips og råd før oppstart.

Kriterier for å søke om midler

 • Prosjektet for bedring av datakvalitet/validering av data må ha fokus på de sentrale kvalitetsdimensjonene; kompletthet (dekningsgrad og ufullstendige registreringer), validitet, sammenlignbarhet og aktualitet.
 • Vilje til ressursbruk på prosjektet fra registerets side.
 • Prosjektets gjennomføring og resultater skal kunne benyttes av servicemiljøet til generell metodeutvikling og kunnskapsoverføring. Det stilles derfor spesifikke krav til levering av sluttrapport og innhold (se kontrakt for finansiering).
 • Prosjektmidlene skal ikke benyttes til ordinær registerdrift, kun til planlegging og gjennomføring av datakvalitetsprosjektet.
 • Prosjektmidlene skal ikke benyttes til å finansiere tiltak internt på deltakende sykehusavdelinger som ellers regnes som del av ordinær sykehusdrift.
 • Prosjektmidlene skal ikke benyttes til utvikling eller tilrettelegging av IT-løsninger og lovendring vedr.  samtykkeinnhenting.
 • Det kan søkes finansiering for datakvalitetsprosjektets totale kostnader eller midlene kan inngå som del av finansieringen. Midlene tildeles som engangsbeløp.

Krav til sluttrapport

Da oppdragsgiver skal kunne benytte erfaringer knyttet til prosjektets gjennomføring og resultater til generell metodeutvikling og kunnskapsoverføring skal prosjektansvarlig overlevere en skriftlig sluttrapport som oppdragsgiver skal kunne benytte til dette formålet. Sluttrapporten skal som minimum inneholde:

 • Beskrivelse av bakgrunnen for prosjektet
 • Beskrivelse av prosjektets formål og konkrete mål
 • Beskrivelse av tiltak/ intervensjon
 • Beskrivelse av metode og arbeidsform
 • Beskrivelse av praktisk gjennomføring av prosjektet
 • Beskrivelse av variablene som ble benyttet i prosjektet, og hvordan resultatmålinger ble gjennomført
 • Måloppfyllelse/ resultater
 • Prosjektgruppens evaluering av planlegging og gjennomføring av prosjektet
 • Samlet prosjektregnskap skal inkluderes som vedlegg

Rapporten skal være oppdragsgiver i hende senest 3 mnd etter prosjektslutt. 

Rapporten vil bli publisert under Sluttrapporter fra gjennomførte datakvalitetsprosjekter. 

Prosjektmidler utdelt i 2019

NORSK VASKULITTREGISTER & BIOBANK
Skal forbedre datakvalitet gjennom besøk ved alle registrerende enheter for å gi opplæring i registrering.

NORSK HJERTESVIKTREGISTER
Skal teste av om data er pålitelige og reproduserbare ved å undersøke om ulike personer registrerer de samme tilfellene likt.

NASJONALT REGISTER FOR LEDDPROTESER
Skal validere diagnosevariabel ved primæroperasjon.

NASJONALT KVALITETSREGISTER FOR TYKK- OG ENDETARMSKREFT
Skal kartlegge kompletthet på peritoneale metastaser i kvalitetsregisteret gjennom å koble data med Radiumhospitalets database.

NORKAR – NORSK KARKIRURGISK REGISTER
Skal teste reliabilitet gjennom case-studier for å undersøke om ulike enheter registrerer samme tilfeller likt.

NORSK HJERTESTANSREGISTER
Skal kartlegge dekningsgrad på hjertestans utenfor sykehus gjennom kobling av registerdata mot andre relevante registre og gjennomgang av journalsystemer.

NORSK ØRE-NESE-HALSREGISTER – TONSILLEREGISTERET
Skal validere av spørreskjema som sendes ut til pasienter 30 dager etter operasjon.