Økt dekningsgrad

Nye prosjektmidler for 2018: Servicemiljøet oppfordrer nasjonale medisinske kvalitetsregistre til å søke om finansiering til gjennomføring av prosjekter for å øke dekningsgraden til sitt kvalitetsregister.

For at et kvalitetsregister skal kunne brukes til kvalitetsforbedringsarbeid og forskning samt ha tilstrekkelig troverdighet i de kliniske miljøene, er det helt avgjørende at flest mulig av de aktuelle observasjonene (pasienter, operasjoner eller lignende) faktisk blir registrert – det vil si at dekningsgraden i registeret er tilfredsstillende.

Behovet for økt innsats i arbeidet med å øke dekningsgraden for nasjonale medisinske kvalitetsregistre har vært adressert i Nasjonalt helseregisterprosjekt og i møter for Interregional styringsgruppe for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre. Sistnevnte har vedtatt (sak 7/2015, 4. mars) at alle registre med nasjonal status skal gjennomføre dekningsgradsanalyser annet hvert år.

I Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistres Strategi- og handlingsplan 2016 – 2020 står det under mål 1 - Høy datakvalitet og dekningsgrad:

 "For at kvalitetsregistre skal kunne gi pålitelige resultater og bidra til kvalitetsforbedring, er det viktig at datakvaliteten er høy. Alle nasjonale kvalitetsregistre skal etter maksimalt fem års drift ha god datakvalitet på et veldefinert variabelsett og dekningsgrad på minst 80 %, samt gode rutiner for sikring, validering og dokumentasjon av datakvaliteten"

På bakgrunn av dette er det igangsatt et nasjonalt prosjekt for å øke dekningsgraden i utvalgte registre, samt etablere metoder for å sikre en høy dekningsgrad for nasjonale kvalitetsregistre som skal implementeres i regionenes arbeid med egne registre. Prosjektet har varighet 2 år og hadde oppstart 1. oktober 2015.

Det er i 2017 besluttet at prosjektet skal videreføres gjennom en ressursgruppe som skal fortsette et målrettet arbeid mot bedre dekningsgrad. Det vil påbegynnes en ny prosess i forhold til å velge ut nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre som er aktuelle for deltakelse i prosjektet.

Målsetning for prosjektet

 1. To nasjonale kvalitetsregistre i hver region skal ha økt sin dekningsgrad til et forhåndsdefinert nivå fra status oktober 2015
 2. Det skal være etablert metoder som kan benyttes av andre kvalitetsregistre for å øke dekningsgraden og av servicemiljøet
 3. Det skal være oppnevnt navngitte ressurser/registrarer for hver innregistrerende enhet (Kontaktinfo til tilhørende avdelingsleder og klinikkleder)
 4. Det skal være avsatt definert arbeidstid knyttet til innregistrering av data (tallfestes ved prosjektstart/slutt)
 5. Kvalitetsregisteret skal ha fokus på hensiktsmessige variabelsett og tydelige kvalitetsmål (tallfestes ved prosjektstart/slutt)
 6. Kvalitetsregistrene inkludert i prosjektet skal offentliggjøre resultater på sykehusnivå
 7. Tiltak i kvalitetsregistrene gjennomføres i 2016 og første halvdel av 2017
 8. Dekningsgrad for prosjektets kvalitetsregistre oppsummeres oktober 2018 når årsrapporter for 2017 foreligger

Kriterier for utvelgelse

Prosjektgruppen utarbeidet kriterier for hvilke kvalitetsregistre som skulle inviteres inn i prosjektgruppen. En viktig avgrensning i prosjektet var IT-løsninger og problematikk rundt samtykkeinnhenting.

 • Utilfredsstillende dekningsgrad
 • Vilje til ressursbruk på prosjektet fra registerets side
 • Reell mulighet for økning av dekningsgrad som ikke var avhengig av fritak fra samtykke eller IT-løsninger
 • Geografisk spredning

Følgende registre har vært med i prosjektet så langt: Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi, Norsk register for analinkontinens, Norsk hjertesviktregister, Norsk gynekologisk endoskopiregister, Norsk hjertestansregister, Nasjonalt register for KOLS og Norsk MS-register og biobank.

For mer informasjon om hva som er gjort så langt i prosjektet se prosjektrapport for 2017 i høyre kolonne.