Pasientmedvirkning

Pasientens og brukerens rolle i nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Det har i de senere årene vært et økt fokus på at pasienter og brukere skal trekkes aktivt inn i utviklingen av egen behandling, og brukernes erfaringer skal vektlegges i utformingen av tjenestetilbudet. En rekke organisasjoner arbeider i dag aktivt for å styrke pasientens perspektiv i helsetjenesten.

I Strategi- og handlingsplanen for Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre (2016-2020), er et av satsningsområdene økt pasient- og brukermedvirkning.

Servicemiljøet har satt i gang et prosjekt som skal jobbe med å nå målet om å øke pasient- og brukermedvirkningen. Prosjektgruppen består av representanter fra de regionale servicemiljøene, en representant for Nasjonalt servicemiljø SKDE og en brukerrepresentant fra et nasjonalt kvalitetsregister.

Prosjektet har som mål å blant annet bidra til at alle nasjonale kvalitetsregistre har pasient- og brukerrepresentant i sine fagråd, at pasient- og brukerrepresentantene har nødvendig kunnskap til sin rolle i fagrådet og at oppdaterte og relevante resultater fra nasjonale kvalitetsregistre blir gjort tilgjengelig for pasient- og brukerorganisasjoner.