Statusrapport for medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre har gitt ut en statusrapport for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre.

Her finner du Statusrapport 2018 for arbeidet med de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Rapporten beskriver utvikling på feltet og satsingsområder i 2018.

I de medisinske kvalitetsregistrene legges det hver dag ned en betydelig innsats blant annet i arbeid med å øke registrenes datakvalitet og styrke arbeidet med klinisk kvalitetsforbedring i sykehusene.

I 2017 utga Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, en rapport som oppsummerte status for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre. Kvalitetsregisterfeltet er i stor utvikling. Viktige nasjonale initiativer som vil ha stor betydning for utviklingen av feltet er blant annet; utvikling av fellestjenester for helseregistre, insentivordning for bedring av dekningsgrad, plan for prioriterte områder for utvikling av nye kvalitetsregistre, finansiering
av nasjonale kvalitetsregistre samt innføring av nytt personvernregelverk.

Denne rapporten gir en status for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre i 2018.

Statusrapport 2017

Rapporten beskriver status per 2017 for de viktigste satsingsområdene for de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene, blant annet kvalitetsforbedring, pasient- og brukermedvirkning, datakvalitet og forskning. Rapporten publiseres i samtidig som presentasjonen av nye resultater fra de medisinske kvalitetsregistrene 13.november. For trykket versjon ta kontakt med servicemiljøet på e-post: servicemiljoet@skde.no.

Her finner du Statusrapporten for 2017 (pdf)

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre har som hovedformål å bidra til at resultatene kan brukes til å forbedre behandlingen pasienten får, og til å redusere uberettiget variasjon i helsetilbud og behandlingskvalitet. Med utgangspunkt i strategi- og handlingsplan for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre for perioden 2016 – 2020 sier rapporten også noe om det videre arbeidet med utvikling av kvalitetsregistrene fremover.

Statusrapporten er laget på oppdrag fra Helse – og omsorgsdepartementet.