Prosjektmidler kvalitetsforbedring

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre lyser årlig ut midler til kvalitetsforbedringsprosjekter.

Prosjektmidlene skal bidra til at kvalitetsregisterdata benyttes til kvalitetsforbedringsarbeid, samt utvikling av kompetanse på kvalitetsforbedring. I tillegg til økonomisk bistand kan servicemiljøet også bidra med veiledning i planlegging og oppfølging av kvalitetsforbedringsprosjekter. Vi kan hjelpe til med å identifisere områder med behov for kvalitetsforbedring, valg av forbedringsmetodikk og veiledning knyttet til prosjektskisse/søknad om midler.

Servicemiljøet oppfordrer nasjonale medisinske kvalitetsregistre, helseforetak, sykehus, og avdelinger som vil benytte data fra nasjonale kvalitetsregistre i pasientrettet kvalitetsforbedringsarbeid, til å søke om finansiering til gjennomføring av kvalitetsforbedringsprosjekter. 

Søknadsfrist for 2021 vil kunngjøres senere.