Nasjonalt servicemiljø region Midt-Norge

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Midt-Norge tilbyr bistand for opprettelse og drift av medisinske kvalitetsregistre med tilhørighet i regionen.

Nasjonalt servicemiljø i region helse Midt er organisert som en fag- og serviceenhet ved Seksjon for medisinske kvalitetsregistre ved St. Olavs Hospital.

Vi ber om at alle nye henvendelser skal gå gjennom fagsenterets e-postadresse: kvalitetsregistre@helse-midt.no

 

Serviceerklæring Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Midt-Norge

1. Formål

Med serviceerklæringen ønsker vi å utvikle god kontakt med brukerne av nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre samt å avklare forventninger til virksomheten.

2. Hvem er vi?

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Midt-Norge har kompetanse på opprettelse og drift av kvalitetsregistre, jus, personvern, finansiering, statistikk, analyse og rapportering og IKT. Målet er at medisinske kvalitetsregistre gjennom evaluering av klinisk virksomhet skal bidra til en bedre helsetjeneste for befolkningen.

3. Målgruppe

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Midt-Norge har som målgruppe helsepersonell, forskere og administrativt personale ved landets sykehus og den sentrale helseforvaltningen og andre institusjoner som arbeider med helseregistre.

4. Våre tjenester
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Midt-Norge tilbyr veiledning og bistand kostnadsfritt for kliniske miljøer som drifter eller skal opprette medisinske kvalitetsregistre.

Vi tilbyr:

 • Veiledning i utvikling og implementering av medisinske kvalitetsregistre (herunder design, variabelvalg/kvalitetsmål samt bygge registerorganisasjon)
 • Juridisk rådgivning ved etablering og drift av medisinske kvalitetsregistre
 • Hjelp til å søke om nasjonal status for et medisinsk kvalitetsregister
 • Utvikling av IKT-løsninger for innregistrering, transport, lagring, utlevering av data
 • Veiledning i arbeidet med å oppnå høy datakvalitet og dekningsgrad
 • Statistisk veiledning ved utarbeidelse av rapporter
 • Utvikling av elektroniske resultatløsninger som gir mulighet for å formidle resultater til ulike mottakere
 • Hjelp til utarbeidelse av årsrapport
 • Hjelp til oppstart og oppfølging av klinisk forbedringsarbeid med bruk av kvalitetsregisterdata
 • Hjelp til gjennomføring av dekningsgradsanalyser
 • Veiledning i forbindelse med samhandling med industrien
 • Hjelp til å involvere pasient- og brukerorganisasjoner i registrene

5. Hvordan komme i kontakt med oss
Send oss en e-post til kvalitetsregistre@helse-midt.no

6. Hvordan informerer vi
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre informerer om saker som omhandler medisinske kvalitetsregistre påwww.kvalitetsregistre.no. Her kan du også abonnere på nyhetsbrev fra servicemiljøet.

7. Kontakt med media
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Midt-Norge mottar gjerne henvendelser fra media. Kontakt oss gjerne via e-post.

8. Innsyn i offentlige dokumenter
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Midt-Norge har plikt til å gi fult innsyn i dokumenter når disse ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger eller er unntatt offentlighet av andre årsaker.

9. Hjelp oss å forbedre vår service
Gi oss gjerne tilbakemelding skriftlig eller muntlig om hva nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Midt-Norge kan gjøre for å bli bedre.

 

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Midt-Norge