Norsk gynekologisk endoskopiregister

Norsk gynekologisk endoskopiregister

Om registeret
Kvalitetsforbedring
Forskning
Kontakt

En rekke gynekologiske tilstander og sykdommer kan behandles kirurgisk. Utviklingen av minimal-invasiv kirurgi var i sin tid viktig for å redusere liggetid, redusere antall infeksjoner, redusere sykemeldingstid og bedre pasient tilfredsheten. De senere årene har kompleksiteten og vanskelighetsgraden ved den minimal-invasive kirurgien økt betraktelig. Derfor har det blitt stadig viktigere å sikre en nasjonal oversikt over aktiviteten og forekomsten av komplikasjoner knyttet til denne typen kirurgi. Dette kan bidra til å øke kvaliteten ved det arbeidet som utføres og den opplæringen og videreutdanningen som tilbys. I tillegg kan det legge grunnlag for nasjonale anbefalinger innen gynekologisk minimal-invasiv kirurgi. 

Det er stadig større fokus på pasientens opplevelse av helsevesenet og pasientens medvirkning på behandlingsforløpet ved kirurgiske inngrep. Det kan følgelig være stor diskrepans mellom behandlingsresultatet sett fra pasientens og behandlerens ståsted. Det er meget viktig å kartlegge behandlingsresultat og grad av pasienttilfredshet i møte med behandlende enhet. Opplysninger om pasientens helsegevinst og tilfredshet med behandlende gynekologiske avdeling sikrer kvaliteten på behandlingen og gir bakgrunn til å forbedre kommunikasjonen med pasientene.

Formål

Nasjonalt Kvalitetsregister for gynekologisk endoskopi har som formål å sikre kvaliteten på laparoskopi og hysteroskopi som utføres ved norske sykehus. Hensikten er at det enkelte sykehus/behandlingssted skal kunne holde oversikt over egne resultater (ønskede og uønskede behandlingseffekter).

Pasienter

Målgruppen er alle pasienter som blir endoskopisk operert for gynekologiske tilstander og sykdommer ved offentlige og private sykehus. 

Det blir årlig operert i overkant av 15 000 pasienter med laparoskopi eller hysteroskopi på grunn av gynekologiske sykdommer. Med gynekologiske sykdommer menes sykdommer i eggstokkene, egglederne, livmoren, livmorhalsen, skjeden og rundt skjedeåpningen. Sykdommer kan være betennelser, svulster, blødningsforstyrrelser, urinlekkasje, decensus genitalis.

Hva måler vi?

Første gruppe kvalitetsindikatorer presenterer resultater av behandlingen:

 • Konvertering til laparoskopi (ut fra hysteroskopi)/ laparotomi (ut fra hysteroskopi, laparoskopi)
 • Intraoperative komplikasjoner
 • Postoperative komplikasjoner
 • Reoperasjon for komplikasjoner innen 4 uker

Intra- og postoperativ komplikasjonsrate og andelen reoperasjoner er de parameterne som i størst mulig grad gjenspeiler kvaliteten på gynekologiske laparoskopier og hysteroskopier og er registerets kvalitetsindikatorer. 

Konvertering til åpen operasjonsteknikk må tolkes med større forsiktighet. I mange tilfeller vil en starte med skopi for å vurdere om det er mulig å løse problemet på denne måten. En eventuell konvertering kan da være uttrykk for at operatør gir seg FØR det har oppstått en komplikasjon og således representere god praksis. Men konvertering kan også vise at det har oppstått en intraoperativ komplikasjon som var ikke mulig å behandle med hysteroskopi og/eller laparoskopi, eller at inngrepet var uventet ikke gjennomførbart ved endoskopisk tilgang. Konverteringsraten har således vært litt vanskelig å tolke da det kan være uttrykk for både god og dårlig praksis. For å differensiere dette legges det inn valg mellom forventet og uforventet konvertering.  

Andre gruppe kvalitetsindikatorer er: 

 • pasientens helsegevinst og 
 • tilfredshet med behandlende enhet

For å måle pasientrapporterte utfallsmål og tilfredshet med behandlende avdeling bruker Norsk gynekologisk endoskopiregister to spørreskjemaer: Norsk RAND-36 (pasientens helsegevinst) og Treatment Satisfaction Scale versjon 2 (tilfredshet med behandling).

Sykehus

Norsk gynekologisk endoskopiregister samler data fra HF i alle regioner. Det er 41 offentlige institusjoner med hysteroskopisk og laparoskopisk virksomhet i Norge, 40 av disse har registrert inn data til i 2020. 

Tre private institusjoner har registrert inn data i 2021. 

Offentlige sykehus og avdelinger som ikke registrerte i 2021:

 • Kristiansund sjukehus 
 • UNN Tromsø avdeling Gyn kreft 


Tabell 1: Antall registrerte operasjoner – NGER 2021

Hvordan bidrar registeret til bedre kvalitet?

NGER har utarbeidet grønne, gule og røde måltall for kvalitetsindikatorer. Dette er en god måte å kommunisere de ulike avdelingers resultater slik at man enkelt kan se hvor det er behov for kvalitetsforbedring. Resultater for de enkelte sykehus er lett tilgjengelig slik at man kan analysere egen seksjon sin aktivitet og vurdere behov for forbedring der det skulle være nødvendig. Det fleste gynekologiske avdelinger har i dag interne rutiner for komplikasjons og kvalitetsmøter. NGER sitt datamateriale representerer en god kilde for slikt arbeid både internt men også der man ønsker å sammenligne avdelingens aktivitet opp mot resten av landet. Flere registrerende enheter har benyttet NGER data i slikt arbeid de siste årene. 

 

Forskning

Den stigende dekningsgraden til NGER har gjort datamaterialet i registeret tilgjengelig for bruk i forskning. Dette gjelder både kirurgiske utfallsmål som komplikasjoner men også de pasientrapporterte utfallsmålene.  

Artikler

•    Gynäkologische operative Register als Basis für eine effiziente Versorgungsforschung (Gynekologisk operative registre som basis for effektiv helsetjenesteforskning). Ariane Maria Putz 1, Andreas Putz 1, Tonje Bohlin 1, Ernst-Heinrich Schmidt 2, Rudy Leon De Wilde 2. Geburtshilfe Frauenheilkunde 2014; 74 (7); 615-617
1 Sykehuset i Vestfold HF, Kvinnesenteret, Tønsberg, Norge
2 Pius-Hospital Oldenburg, Klinik für Frauenheilkunde, Geburtshilfe und Gynäkologische Onkologie, Universität Oldenburg, Tyskland

•    European operative registry to avoid complications in operative gynaecology. Andreas Putz 1, Tonje Bohlin 1, Martin Rakovan 1, Ariane Maria Putz 1, Rudy Leon De Wilde 2. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2016. Aug. 35. 113-123
1 Sykehuset i Vestfold HF, Kvinnesenteret, Tønsberg, Norge
2 Pius-Hospital Oldenburg, Klinik für Frauenheilkunde, Geburtshilfe und Gynäkologische Onkologie, Universität Oldenburg, Tyskland

Orale presentasjoner

 • Norsk gynekologisk forening årsmøte 2019: Mothakesutur vs. avbrutt monofilament sutur av vaginaltoppen ved hysterektomi, ingen signifikant forskjell i infeksjonsraten. Retrospektiv sammenligningsstudie mellom Sykehuset i Telemark HF og Sykehuset i Vestfold HF i 2019. Thorarinsdottir S, Holmsen SG
 • Norsk gynekologisk forening årsmøte 2018: Endringer i laparoskopiske hysterektomimetoder i Norge 2013 - 2017. Skrøppa S, Bolin T, Dale PO, Holmsen SG
 • ESGE - European Society for Gynaecological Endoscopy, Vienna 2018: PROM - Patient Reported Outcome Measures Putz A.
 • Norsk gynekologisk forening årsmøte 2018: Pasientene er fornøyd med opplevelsen (PREM) etter gynekologiske endoskopiske operasjoner. Dale PO, Råknes T, Holmsen SG
 • AAGL (American Association for Gynecological Laparoscopists) årsmøte 2018, Las Vegas/USA: Laparoscopic Hysterectomies in Norway 2013-2017. Skrøppa S, Bolin T, Dale PO, Holmsen SG
 • TGED2017 {Tønsberg Endoscopic Days 2017 3 dager internasjonal kongress arrangert av gynekologisk avdeling, SiV Tønsberg og NGER. 51 eksterne deltakere samt 22 eksterne foredragsholdere. Kongresskomiteen: Andreas Putz, Siri Skrøppa, Tonje Bohlin, Ingrid Møller-Hansen, Ha Mai(LiS), Steinar Holmsen(LiS), NGER sesjon { chairs: Andreas Putz, Klaus Oddenes -Komplikasjoner i gynekologisk endoskopi { Klaus Oddenes -Resultater fra andre nasjonale gynekologiske registre { Ha Mai -Nasjonale resultater for endoskopi i Norge 2013 { 2017 { Tonje Bolin og Siri Skrøppa.
 • NGF (Norsk Gynekologisk forening) årsmøte 2017, Stavanger. Komplikasjoner ved endoskopisk gynekologisk kirurgi i Norge i tidsrommet 01.02.13 { 31.12.16. Holmsen S.
 • NGER samlingsmøte 2016: Resultater NGER. Rakovan M, Putz A
 • Norsk gynekologisk forening årsmøte 2016: What`s in it for you – Rapporteket NGER. Putz A
 • Norsk gynekologisk forening årsmøte 2016: Komplikasjoner ved total laparoskopisk hysterektomi med data fra Norsk Gynekologisk Endoskopiregister i Perioden 2013-2015. Skrøppa S, Bohlin T, Putz A, Rakovan M
 • ESGE (European Society for Gynaecological Endoscopy) årsmøte 2016, Brussels/Belgia: Does standardized procedure for laparoscopic hysterectomy reduce complication rates? Skrøppa A, Bohlin T, Putz A, Rakovan M    
 • Norsk gynekologisk forening årsmøte 2016: Norsk Gynekologisk Endoskopiregister i Perioden 2013-2015. Rakovan M, Bohlin T, Putz A, Skrøppa S
 • ESGE (European Society for Gynaecological Endoscopy) årsmøte 2015, Budapest/Hungaria:  Results from the National Norwegian Gynaecological Endoscopic Registry from February 2013 until March 2015. Rakovan M, Putz A, Putz AM 
 • AAGL (American Association for Gynecological Laparoscopists) årsmøte 2015, Las Vegas/USA: Complication Rates for Total Laparoscopic Hysterectomy from the First Whole National Population with Data from the Norwegian Gynecological Endoscopic Registry 2013-2015. Skrøppa A, Bohlin T, Putz A, Rakovan M
 • ESGE (European Society for Gynaecological Endoscopy) årsmøte 2014, Brussels/Belgia:  Gynaecological Operation Registry. Putz, A, Putz AM.
 • Norsk gynekologisk forening årsmøte 2014: Laparoskopi og Hysteroskopi i Norge – Første resultater fra det Webbaserte Nasjonale gynekologiske Endoskopiregister. Rakovan M, Putz A, Putz AM.

Poster

 • AAGL (American Association for Gynecological Laparoscopists) årsmøte 2018: Risk factors in laparoscopy in Norway 2016-2017. Skrøppa S, Bolin T, Putz A
 • Norsk gynekologisk foreningårsmøte 2018: Laparoskopisk tilgang med veress nål hos pasienter med kirurgiske rissikofaktorer ved gynekologisk laparoskopi i Norge i tidsrommet 2016-2017.
 • 46th American Association for Gynecological Laparoscopy (AAGL) global Congress of Minimally Invasive Gynecology 2017, Washington DC, USA. 
 • Nationwide Complications of Hysteroscopy in Norway 2013-2015. Siri Skrøppa 
 • Nationwide Complications of Laparoscopy in Norway 2013-2015. Andreas Putz

Pågående studier

I 2019 startet NGER å registrere PROM ved hjelp av RAND36 hos pasienter som gjennomgår laparoskopisk hysterektomi med benign indikasjon ved 5 sykehus i Norge: Ullevål Sykehus, Haugesund Sykehus, Bodø sykehus, St Olavs Hospital og Sykehuset i Vestfold. Dette gjøres ved at pasientene fyller ut RAND36 før inngrepet samt 1 år og 3 år etter operasjonen. Innhenting 3 år etter operasjon fortsetter ut 2023.

Silje Eilertsen Denstad, legespesialist ved Kvinneklinikken St. Olavs Hospital, har en pågående søknad om midler til ett PhD prosjekt med tittel: Laparoskopisk hysterektomi i Norge- Komplikasjoner og pasient rapporterte utfallsmål. Tre til fire artikler planlagt, to av disse inneholder data fra NGER. Prosjektet ønsker å identifisere risikofaktorer for alvorlige og moderat alvorlige komplikasjoner til laparoskopisk hysterektomi i Norge, samt å undersøke endringen i livskvalitet i forbindelse med inngrepet og hvilke faktorer som er med på å påvirke den. Det langsiktige målet med studien er å gi ny informasjon som kan bidra til at kvinner som skal hysterektomeres får mulighet til i større grad å gjøre informerte valg om behandling.

Sukhjeet Bains, Phd student ved OUS, kontaktet i 2021 registeret med spørsmål om bekreftelse på samarbeid i forbindelse med postdoc søknad til Helse Sør-Øst, hvor de vil inkludere data fra Norsk gynekologisk endoskopiregister. Prosjektet ønsker å kartlegge betydningen av sosiale og etniske forskjeller i forhold til helsehjelp ved endometriose, IVF-behandling og hysterektomi i Norge. Søknaden er innvilget og arbeidet vil starte opp i desember 2022.
 

Kontaktpersoner

Databehandlinsansvarlig
Sykehuset i Vestfold HF

Hjemmeside

Kontaktpersoner
Daglig leder
Toril Råknes

E-post 
NGER@siv.no

Telefon
90 61 46 85

Registerprotokoll