Norsk gynekologisk endoskopiregister

Norsk gynekologisk endoskopiregister

Om registeret
Resultater
Kvalitetsforbedring
Forskning
Kontakt

Mange gynekologiske tilstander og sykdommer kan behandles kirurgisk. Utviklingen av minimal-invasiv kirurgi har ført til redusert liggetid, redusert antall infeksjoner, redusert sykemeldingstid og god pasienttilfredshet. Minimal-invasive metoder brukes i stadig større grad ved de fleste gynekologiske avdelinger i Norge. Det er svært viktig å få en nasjonal oversikt over bruken av minimal-invasiv metoder, og eventuelle komplikasjoner knyttet til denne typen kirurgi. Dette vil på sikt kunne sikre kvaliteten på behandlingen vi tilbyr, og synliggjøre eventuelle forskjeller i ulike deler av landet vårt. Det kan bidra til målrettet opplæring og videreutdanning, og i tillegg gi grunnlag for nasjonale anbefalinger innen gynekologisk minimal-invasiv kirurgi.

Det er stadig større fokus på pasientens opplevelse av helsevesenet og pasientens medvirkning på behandlingsforløpet ved kirurgiske inngrep. Det kan følgelig være stor diskrepans mellom behandlingsresultatet sett fra pasientens og behandlerens ståsted. Det er meget viktig å kartlegge behandlingsresultat og grad av pasienttilfredshet i møte med behandlende enhet. Opplysninger om pasientens helsegevinst og tilfredshet med behandlende gynekologiske avdeling sikrer kvaliteten på behandlingen og gir bakgrunn til å forbedre kommunikasjonen med pasientene.

Formål

Nasjonalt Kvalitetsregister for gynekologisk endoskopi har som formål å sikre kvaliteten på laparoskopi og hysteroskopi som utføres ved norske sykehus. Hensikten er at det enkelte sykehus/behandlingssted skal kunne holde oversikt over egne resultater (ønskede og uønskede behandlingseffekter).

Pasienter

Målgruppen er alle pasienter som blir endoskopisk operert for gynekologiske tilstander og sykdommer ved offentlige og private sykehus. 

Det blir årlig operert i overkant av 15 000 pasienter med laparoskopi eller hysteroskopi på grunn av gynekologiske sykdommer.  Med gynekologiske sykdommer menes sykdommer i eggstokkene, egglederne, livmoren, livmorhalsen, skjeden og rundt skjedeåpningen. Sykdommer kan være betennelser, svulster, blødningsforstyrrelser, urinlekkasje, decensus genitalis.

Hva måler vi?

Første gruppe kvalitetsindikatorer presenterer resultater av behandlingen:

 • Konvertering til laparoskopi (ut fra hysteroskopi)/ laparotomi (ut fra hysteroskopi, laparoskopi)
 • Intraoperative komplikasjoner
 • Postoperative komplikasjoner
 • Reoperasjon for komplikasjoner innen 4 uker

Intra- og postoperativ komplikasjonsrate og andelen reoperasjoner er de parameterne som i størst mulig grad gjenspeiler kvaliteten på gynekologiske laparoskopier og hysteroskopier og er registerets kvalitetsindikatorer. 

Konvertering til åpen operasjonsteknikk må tolkes med større forsiktighet. I mange tilfeller vil en starte med skopi for å vurdere om det er mulig å løse problemet på denne måten. En eventuell konvertering kan da være uttrykk for at operatør gir seg FØR det har oppstått en komplikasjon og således representere god praksis. Men konvertering kan også vise at det har oppstått en intraoperativ komplikasjon som var ikke mulig å behandle med hysteroskopi og/eller laparoskopi, eller at inngrepet var uventet ikke gjennomførbart ved endoskopisk tilgang. Konverteringsraten har således vært litt vanskelig å tolke da det kan være uttrykk for både god og dårlig praksis. For å differensiere dette legges det inn valg mellom forventet og uforventet konvertering.  

Andre gruppe kvalitetsindikatorer er: 

 • pasientens helsegevinst og 
 • tilfredshet med behandlende enhet

For å måle pasientrapporterte utfallsmål og tilfredshet med behandlende avdeling bruker Norsk gynekologisk endoskopiregister to spørreskjemaer: Norsk RAND-36 (pasientens helsegevinst) og Treatment Satisfaction Scale versjon 2 (tilfredshet med behandling).

Sykehus

Norsk gynekologisk endoskopiregister samler data fra helseforetak i alle regioner. Det er 41 offentlige sykehus med hysteroskopisk og laparoskopisk virksomhet i Norge.  37 av disse (90%) har registrert inn data til i 2019, dette er en økning fra 33 sykehus i 2018.   

Tabell 1: Antall registrerte hendelser - NGER 2017-2019.

Sykehus/ avdelinger med hysteroskopisk og laparoskopisk virksomhet i Norge som ikke registrerte til Registeret i 2019 er:

 • Sykehuset Levanger Sykehuset (Starter registrering i april 2020)
 • Namsos (Starter registrering i april 2020)
 • UNN Narvik (Starter registrering i april 2020) 
 • UNN Tromsø, Avdeling Gyn kreft (Planlegger å starte registrering i 2020)
 • Kristiansund sjukehus (Ingen planer om registrering)

Private sykehus:

 • Aleris Oslo (Starter registrering i Januar 2020)
 • Volvat Oslo (Planlegger å starte registrering i 2020)
   

 

Hvordan bidrar registeret til bedre kvalitet?

Det er ikke gjennomført noen systematiske landsdekkende eller regionale kvalitetsforbedrende tiltak i regi av NGER i 2019. Imidlertid har NGER bidratt til informasjon om problemområder ved endoskopiske inngrep og tiltak til forbedring ved årsmøter, fagmøter, internasjonale kongresser og besøk ved registrerende avdelinger i Norge. Årsmeldingene viser at trendene for andel intra- og postoperative komplikasjoner er avtagende forhåpentligvis som et resultat av økt kunnskap, endrede operasjonsteknikker og økt bruk av simulatortrening.

Økt dekningsgrad

Rekrutering av ikke registrerende enheter og oppfølging av allerede registrerende enheter har vært fokus i 2019 og fortsetter i 2020. Registeret ser en økning i registrerende enheter fra 80% i 2018 til 90% i 2019 og dekningsgrad fra 49,2 % i 2018 til 60,7 % i 2019.  

Daglig leder vil fortsette å reise rundt til sykehus og være synlige på konferanser for å få fokus på registeret. Vi ser en gledelig økning i henvendelser til registeret når det gjelder å hente ut rapporter til lokalt bruk.

Formidling av resultater

Pasienten skal få flere opplysninger via www.kvalitetsregistre Dette er et arbeid ledet av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. 

 

Forskning

Det har vært sett mye på tallene for postoperative komplikasjoner. Spesielt gjelder dette forekomsten av postoperative infeksjoner etter laparoskopisk hysterektomi. Tallene i NGER har ligget høyere enn det man ser i internasjonal litteratur. Derfor har man fått et fokus på å kartlegge årsaker og gjennomføring av tiltak for redusere forekomsten av postoperative infeksjoner etter hysterektomi.

Artikler

•    Gynäkologische operative Register als Basis für eine effiziente Versorgungsforschung (Gynekologisk operative registre som basis for effektiv helsetjenesteforskning). Ariane Maria Putz 1, Andreas Putz 1, Tonje Bohlin 1, Ernst-Heinrich Schmidt 2, Rudy Leon De Wilde 2. Geburtshilfe Frauenheilkunde 2014; 74 (7); 615-617
1 Sykehuset i Vestfold HF, Kvinnesenteret, Tønsberg, Norge
2 Pius-Hospital Oldenburg, Klinik für Frauenheilkunde, Geburtshilfe und Gynäkologische Onkologie, Universität Oldenburg, Tyskland

•    European operative registry to avoid complications in operative gynaecology. Andreas Putz 1, Tonje Bohlin 1, Martin Rakovan 1, Ariane Maria Putz 1, Rudy Leon De Wilde 2. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2016. Aug. 35. 113-123
1 Sykehuset i Vestfold HF, Kvinnesenteret, Tønsberg, Norge
2 Pius-Hospital Oldenburg, Klinik für Frauenheilkunde, Geburtshilfe und Gynäkologische Onkologie, Universität Oldenburg, Tyskland

Orale presentasjoner

Norsk gynekologisk forening årsmøte 2019: Mothakesutur vs. avbrutt monofilament sutur av vaginaltoppen ved hysterektomi, ingen signifikant forskjell i infeksjonsraten. Retrospektiv sammenligningsstudie mellom Sykehuset i Telemark HF og Sykehuset i Vestfold HF i 2019. Thorarinsdottir S, Holmsen SG

 • Norsk gynekologisk forening årsmøte 2018: Endringer i laparoskopiske hysterektomimetoder i Norge 2013 - 2017. Skrøppa S, Bolin T, Dale PO, Holmsen SG
 • ESGE - European Society for Gynaecological Endoscopy, Vienna 2018: PROM - Patient Reported Outcome Measures Putz A.
 • Norsk gynekologisk forening årsmøte 2018: Pasientene er fornøyd med opplevelsen (PREM) etter gynekologiske endoskopiske operasjoner. Dale PO, Råknes T, Holmsen SG
 • AAGL (American Association for Gynecological Laparoscopists) årsmøte 2018, Las Vegas/USA: Laparoscopic Hysterectomies in Norway 2013-2017. Skrøppa S, Bolin T, Dale PO, Holmsen SG
 • TGED2017 {Tønsberg Endoscopic Days 2017 3 dager internasjonal kongress arrangert av gynekologisk avdeling, SiV Tønsberg og NGER. 51 eksterne deltakere samt 22 eksterne foredragsholdere. Kongresskomiteen: Andreas Putz, Siri Skrøppa, Tonje Bohlin, Ingrid Møller-Hansen, Ha Mai(LiS), Steinar Holmsen(LiS), NGER sesjon { chairs: Andreas Putz, Klaus Oddenes -Komplikasjoner i gynekologisk endoskopi { Klaus Oddenes -Resultater fra andre nasjonale gynekologiske registre { Ha Mai -Nasjonale resultater for endoskopi i Norge 2013 { 2017 { Tonje Bolin og Siri Skrøppa.
 • NGF (Norsk Gynekologisk forening) årsmøte 2017, Stavanger. Komplikasjoner ved endoskopisk gynekologisk kirurgi i Norge i tidsrommet 01.02.13 { 31.12.16. Holmsen S.
 • NGER samlingsmøte 2016: Resultater NGER. Rakovan M, Putz A
 • Norsk gynekologisk forening årsmøte 2016: What`s in it for you – Rapporteket NGER. Putz A
 • Norsk gynekologisk forening årsmøte 2016: Komplikasjoner ved total laparoskopisk hysterektomi med data fra Norsk Gynekologisk Endoskopiregister i Perioden 2013-2015. Skrøppa S, Bohlin T, Putz A, Rakovan M
 • ESGE (European Society for Gynaecological Endoscopy) årsmøte 2016, Brussels/Belgia: Does standardized procedure for laparoscopic hysterectomy reduce complication rates? Skrøppa A, Bohlin T, Putz A, Rakovan M    
 • Norsk gynekologisk forening årsmøte 2016: Norsk Gynekologisk Endoskopiregister i Perioden 2013-2015. Rakovan M, Bohlin T, Putz A, Skrøppa S
 • ESGE (European Society for Gynaecological Endoscopy) årsmøte 2015, Budapest/Hungaria:  Results from the National Norwegian Gynaecological Endoscopic Registry from February 2013 until March 2015. Rakovan M, Putz A, Putz AM 
 • AAGL (American Association for Gynecological Laparoscopists) årsmøte 2015, Las Vegas/USA: Complication Rates for Total Laparoscopic Hysterectomy from the First Whole National Population with Data from the Norwegian Gynecological Endoscopic Registry 2013-2015. Skrøppa A, Bohlin T, Putz A, Rakovan M
 • ESGE (European Society for Gynaecological Endoscopy) årsmøte 2014, Brussels/Belgia:  Gynaecological Operation Registry. Putz, A, Putz AM.
 • Norsk gynekologisk forening årsmøte 2014: Laparoskopi og Hysteroskopi i Norge – Første resultater fra det Webbaserte Nasjonale gynekologiske Endoskopiregister. Rakovan M, Putz A, Putz AM.
   

 

Poster

 • AAGL (American Association for Gynecological Laparoscopists) årsmøte 2018: Risk factors in laparoscopy in Norway 2016-2017. Skrøppa S, Bolin T, Putz A
 • Norsk gynekologisk foreningårsmøte 2018: Laparoskopisk tilgang med veress nål hos pasienter med kirurgiske rissikofaktorer ved gynekologisk laparoskopi i Norge i tidsrommet 2016-2017.
 • 46th American Association for Gynecological Laparoscopy (AAGL) global Congress of Minimally Invasive Gynecology 2017, Washington DC, USA. 
 • Nationwide Complications of Hysteroscopy in Norway 2013-2015. Siri Skrøppa 
 • Nationwide Complications of Laparoscopy in Norway 2013-2015. Andreas Putz

Pågående studier

Norsk gynekologisk endoskopiregister har i 2019-2020 valgt å måle pasientrapporterte utfallsmål ved hjelp av RAND-36 på hysterektomier med benign årsak ved 5 sykehus i landet:

• Haugesund Sykehus
• Nordlandssykehuset, Bodø
• St. Olavs Hospital
• Oslo Universitetssykehus, Ullevål
• Sykehuset i Vestfold, Tønsberg

Norsk gynekologisk endoskopiregister vil starte ett års oppfølging i 2020 av besvarte RAND-36 i 2019. Ett års oppfølgingsresultatene vil bli publisert i 2021.
NGER er i dialog med St. Olavs hospital angående en Phd. på bakgrunn av blant annet disse tallene. Protokoll er under utarbeidelse og vil være klar i mai 2020.
 

Kontaktpersoner

Databehandlinsansvarlig
Sykehuset i Vestfold HF

Hjemmeside

Kontaktpersoner
Daglig leder
Toril Råknes

E-post 
NGER@siv.no

Telefon
33 34 26 32/90 61 46 85

Registerprotokoll