Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

Om registeret
Kvalitetsforbedring
Forskning
Kontakt

Kreftregisteret har siden 1993 registrert informasjon om de som er operert for lungekreft. I 2013 fikk kvalitetsregisteret for lungekreft nasjonal status, og vi samler nå inn opplysninger om alle som får lungekreft og kreft i luftrør. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig, som vil si at lungekreftregisteret er en del av Kreftregisteret.

Kreftregisteret samarbeider tett med blant annet klinikere, helseforetak og patologilaboratorier for å skape legitimitet og forankring i de nasjonale kliniske miljøene i arbeidet med kvalitetsregistrene. Samarbeidet er i varetatt ved at det er opprettet fagråd for hvert kvalitetsregister, med representanter fra ulike regioner og fagområder. Fagrådet sikrer tilgang til oppdatert medisinsk kunnskap for å underbygge kvalitetsregisterets kliniske relevans og styrke. Lungekreftregisteret har et fagråd med fagpersoner som arbeider med lungekreft innenfor lungemedisin, onkologi, kirurgi og patologi.

Årets hovedfunn

  • Utredningen av lungekreftpasienter er god, men det er fortsatt rom for forbedring
  • 39 % av lungekreftpasientene mottok behandling i helbredende hensikt

Utredningen som gjøres er god, men det er rom for forbedring for å gjøre utredningen meget god. 92,6 % av pasientene som var ved god allmenntilstand og ikke hadde fjernspredning ble vurdert i tverrfaglig møte med tanke på behandling i helbredende hensikt. Det er noe lavere enn kravet for å oppnå god kvalitet (≥ 95 %). Underrapportering kan være en av mange mulige årsaker. For å utelukke at en pasient som kan være aktuell for helbredende behandling ikke har fjernspredning bør pasienten undersøkes med PET-CT. I 2021 ble 91,5 % av disse pasientene undersøkt med PET-CT i utredningen, noe som også er lavere enn kravet for å oppnå god kvalitet (≥ 95 %).

Behandling i helbredende hensikt er en forutsetning for å bli frisk av lungekreft. Andelen pasienter som fikk slik behandling i 2021 var 38,8 %, og det tilsvarer meget god kvalitet. Det er likevel noen helseforetak som ligger under målet på 35 % kurativt behandlede pasienter. Operasjon mot lungekreft har helbredende hensikt og andelen opererte var 20 % i 2021. Dette tilsvarer god kvalitet. Sannsynligheten for å dø etter kirurgi er et viktig mål for behandlingskvalitet og bør være svært lav. I 2021 var 30 dagers dødeligheten på 0,6 % og i snitt 1,0 % i perioden 2017-2021. Det er blant de laveste i verden. Stereotaktisk strålebehandling er også en aktuell form for kurativ behandling. Andelen pasienter som har fått denne type behandling varierer stort mellom de ulike helseforetakene. Lungekreftregisteret har tatt initiativ til et kvalitetsprosjekt der vi skal se nærmere på forskjellene i kurativ behandling i Helse Sør-Øst. Sykehuset Telemark, Sykehuset Innlandet og Oslo universitetssykehus er med i prosjektet og resultater fra dette arbeidet vil bli presentert i 2023.
 

Formål

Lungekreftregisteret skal bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til pasienter med lungekreft ved å rapportere etterlevelsen av anbefalinger og retningslinjer nedfelt i handlingsprogrammet for lungekreft.

Lungekreftregisteret skal også drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om lungekreft inkludert årsaker til sykdommen, diagnose og sykdomsforløp, samt behandlingseffekter.

Pasienter

Lungekreft utgjør omtrent 10 % av alle nye tilfeller av kreft i Norge. Sykdommen er ofte aggressiv og tar flere liv enn noen annen kreftform. Antallet nye pasienter per år har steget jevnt og det har aldri vært så høyt som de siste fem årene med rundt 3000 nye lungekreftdiagnoser årlig. 

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

En av Lungekreftregisterets viktigste oppgaver er å sikre høy innrapportering av kliniske opplysninger slik at registeret kan brukes til kvalitetsforbedrende arbeid på sykehusene. Medlemmene av kvalitetsregisterets fagråd jobber innad i det kliniske miljøet for å øke kjennskapen til registeret og øke innrapporteringen.

I årsrapporten for 2021 ble det avdekket følgende punkter for kvalitetsforbedring:

  • Alle helseforetak bør nå målet for andel kurativt behandlede på 35 %
  • Det er store forskjeller i andel pasienter som får utført EBUS-undersøkelse 
  • Det er store forskjeller i uttak av lymfeknuter
  • Det er fremdeles sykehus som har for lavt operasjonsvolum når det gjelder lungekreftpasienter 
  • Det er fremdeles sykehus som har for lav andel pasienter som undersøkes med PET-CT
Forskning

Dataene som ligger i Lungekreftregisteret har de to siste årene blitt gitt ut til flere forskningsprosjekter. Det er gitt ut data fra Lungekreftregisteret til 20 ulike henvendelser i 2020-2021. Dette dreier seg utlevering til forskningsprosjekter og generell statistikk og tabeller. I tillegg er det gitt ut data som omhandler alle kreftformene, inkludert lungekreft, til 114 prosjekter i samme tidsperiode.

Kontaktpersoner

Databehandlingsansvarlig: Kreftregisteret

Hjemmeside: www.kreftregisteret.no

Telefon
22 92 89 43

Kontaktinformasjon: 

Kvalitetsregisteransvarlig: Marit Enny Gismarvik

E-post: marit.enny.gismarvik@kreftregisteret.no

Adresse: Kreftregisteret, Pb 5313 Majorstuen, 0304 Oslo