Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

Om registeret
Kvalitetsforbedring
Forskning
Kontakt

Kreftregisteret har siden 1993 registrert informasjon om de som er operert for lungekreft. I 2013 fikk kvalitetsregisteret for lungekreft nasjonal status, og vi samler nå inn opplysninger om alle som får lungekreft og kreft i luftrør. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig, som vil si at lungekreftregisteret er en del av Kreftregisteret.

Kreftregisteret samarbeider tett med blant annet klinikere, helseforetak og patologilaboratorier for å skape legitimitet og forankring i de nasjonale kliniske miljøene i arbeidet med kvalitetsregistrene. Samarbeidet er i varetatt ved at det er opprettet referansegrupper for hvert kvalitetsregister, med representanter fra ulike regioner og fagområder. Referansegruppen sikrer tilgang til oppdatert medisinsk kunnskap for å underbygge kvalitetsregisterets kliniske relevans og styrke. Lungekreftregisteret har en referansegruppe med fagpersoner som arbeider med lungekreft innenfor lungemedisin, onkologi, kirurgi og patologi.

Formål

Lungekreftregisteret skal bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til pasienter med lungekreft ved å rapportere etterlevelsen av anbefalinger og retningslinjer nedfelt i handlingsprogrammet for lungekreft.

Lungekreftregisteret skal også drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om lungekreft inkludert årsaker til sykdommen, diagnose og sykdomsforløp, samt behandlingseffekter.

Pasienter

Lungekreft utgjør omtrent 10 % av alle nye tilfeller av kreft i Norge. Sykdommen er ofte aggressiv og tar flere liv enn noen annen kreftform. Antallet nye pasienter per år har steget jevnt og det har aldri vært så høyt som de siste fem årene med rundt 3000 nye lungekreftdiagnoser årlig. For 2020 er det registrert 3246 nye tilfeller av lungekreft, fordelt på 1586 kvinner og 1660 menn. 

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

En av Lungekreftregisterets viktigste oppgaver er å sikre høy innrapportering av kliniske opplysninger slik at registeret kan brukes til kvalitetsforbedrende arbeid på sykehusene. Medlemmene av kvalitetsregisterets referansegruppe jobber innad i det kliniske miljøet for å øke kjennskapen til registeret og øke innrapporteringen.

I årsrapporten for 2020 ble det avdekket følgende punkter for kvalitetsforbedring:

  • Alle helseforetak bør nå målet for andel kurativt behandlede på 35 %.
  • Det er store forskjeller i andel pasienter som får utført EBUS-undersøkelse.
  • Det er store forskjeller i uttak av lymfeknuter.
  • Det er fremdeles sykehus som har for lavt operasjonsvolum.
     
Forskning

Dataene som ligger i Lungekreftregisteret har de to siste årene blitt gitt ut til flere forskningsprosjekter. Det er gitt ut data fra Lungekreftregisteret til 32 ulike henvendelser i 2019-2020. Dette dreier seg utlevering til forskningsprosjekter og generell statistikk og tabeller. I tillegg er det gitt ut data som omhandler alle kreftformene, inkludert lungekreft, til 124 prosjekter i samme tidsperiode.

Kontaktpersoner

Databehandlingsansvarlig: Kreftregisteret

Hjemmeside: www.kreftregisteret.no

Telefon
22 92 88 45

Kontaktinformasjon: 
Kvalitetsregisteransvarlig
Ida Holmseth Heien
ida.holmseth.heien@kreftregisteret.no