Registerarbeid

Overordnet

Kvalitetsforbedring

En av hovedhensiktene med opprettelse av medisinske kvalitetsregistre er at kvalitetsregisterdata skal benyttes til forbedring av helsetjenesten. I Nasjonalt helseregisterprosjekt beskrives det overordnede målet med helseregistre at registrene skal gi kunnskap som bidrar til at kvaliteten på helsetjenestene blir bedre, og til utvikling av bedre behandling, forebygging, helseovervåking og forskning. 

Det er lovpålagt at virksomheten kvalitets sikrer behandlingen av helsetjenesten (Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. § 3-4 a.). Data fra kvalitetsregistre vil kunne være en svært godt redskap i denne forbindelse da systematisk registrering av behandling danner et godt grunnlag for kontinuerlig utvikling og forbedring. Informasjon om forskjeller i behandlingskvalitet hentet fra kvalitetsregistre kan være et godt utgangspunkt for å iverksette kvalitetsforbedringsprosjekter, og registreringer av data i et register over tid kan også benyttes for å vise endringer underveis i et kvalitetsforbedringsprosjekt.

Det fins flere gode eksempler på prosjekter hvor data fra medisinske kvalitetsregistre har vært bruk til kvalitetsforbedring.

Kvalitetsforbedring handler om systematisk og kontinuerlig forbedring av kvaliteten på den tjenesten helsevesenet leverer og kunnskap om forbedringsarbeid er viktig for å være i stand til å forbedre helsetjenesten. Mer informasjon om kvalitetsforbedringsarbeid og kvalitetsforbedringsmetodikk er blant annet å finne på nettsidene til:

Nasjonalt servicemiljø ønsker å stimulere til at registerdata i økt grad brukes til kvalitetsforbedringsprosjekter, dette er blant annet definert som ett av satsningsområdene til servicemiljøet. Vi oppfordrer derfor fagmiljø/registermiljø til å kontakte servicemiljøet (nasjonalt eller regionalt) dersom det er ønske om å iverksette et kvalitetsforbedringsprosjekt hvor kvalitetsregisterdata benyttes. Servicemiljøet vil kunne bistå med veiledning innen kvalitetsforbedringsarbeid/ prosjektarbeid og det fins anledning til å søke det Nasjonale servicemiljøet om finansiering av slike prosjekter.

Pasientmedvirkning

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre gir informasjon om behandlingskvalitet ved norske sykehus. Det er et tydelig ønske fra helsemyndighetene at denne informasjonen skal være tilgjengelig og forståelig for pasienter og brukere, men også at den skal oppleves viktig og relevant.

Alle nasjonale kvalitetsregistre skal inkludere pasientrapporterte data, og ha pasient- og brukerrepresentasjon i fagrådene sine.

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre arbeider med hvordan de nasjonale kvalitetsregistrene skal etterkomme dette, og vil komme med informasjon om:

  • Veiledning til valg av brukerrepresentant
  • Opplæring/kurs for brukerrepresentanter og registerfagfolk

Stadieinndeling av nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Interregional styringsgruppe ga i 2012 sin tilslutning til et stadieinndelingssystem for nasjonale medisinske kvalitetsregistre som grunnlag for kvalitetssikring av registerets innhold, funksjon og utvikling. Det ble samtidig anbefalt en årlig vurdering av nasjonale kvalitetsregistre i henhold til dette inndelingssystemet etter opprettelsen av en ekspertgruppe.

Elementene i stadieinndelingssystemet er tatt inn i årsrapportmalen. Denne forbindelsen mellom årsrapportmal og kriteriene i stadieinndelingen er viktig både av hensyn til registrene og ekspertgruppen som skal evaluere registrenes årsrapporter.

Oppfyllelse av kravene i stadium 1 er en forutsetning for å komme i betraktning for nasjonal status, stadium 4 beskriver det som maksimalt forventes.

Søknadsskjema og dokumenter