Norsk diabetesregister for voksne

Resultater publisert i 2015

Det presenteres kun data fra diabetespoliklinikkene på grunn av dårlig dekningsgrad hos allmennlegene.

Figur 1 viser antall pasienter med type 1-diabetes

Oversikt over diabetespoliklinikker som rapporterer til diabetesregisteret per 31.12.2014 og antall pasienter med type 1 diabetes fra de ulike poliklinikkene. 

Kommentar til figur 1: Ingen sykehus fra Helse Midt-Norge har rapportert til registeret. Det mangler også data fra flere av sykehusene i Helse Sør-Øst. Det er viktig at sykehusene forsøker å få samtykke fra samtlige pasienter og rapporterer inn data på alle samtykkende pasienter over 18 år. Bedømt ut fra antatt befolkning i nedslagsfelt, kan det ser ut som antall innrapporterte pasienter til registeret ligger under 80 % på flere av sykehusene.

Figur 2 viser prosentandel med Hba1c>9 %.

Prosentandel av type 1-diabetespasienter med Hba1c > 9 % per diabetespoliklinikk. Poliklinikker som har rapportert på mindre enn 20 pasienter er ikke tatt med i figuren. 

Kommentar til figur 2: HbA1c reflekterer blodsukkernivå siste 4-12 uker. HbA1c vurderes å være det beste målet på blodsukkerkontroll og den eneste variabelen som kan relateres til senere utvikling av komplikasjoner som øyeskade, nyreskade og nerveskade (mikrovaskulære komplikasjoner). Pasienter med HbA1c > 9 % løper en høy risiko for diabeteskomplikasjoner. Sykehusene bør ha som mål at prosentandel med forhøyet HbA1c ligger under 20. Resultatet fra Norsk Diabetikersenter er trolig påvirket av en selektert diabetespopulasjon sammenlignet med sykehuspoliklinikkene.

Resultatene skal tolkes med forsiktighet for diabetespoliklinikker som har mindre enn 30 - 40 pasienter, siden det gir større mulighet for tilfeldig variasjon i antall pasienter med HbA1c > 9 % (UNN Narvik og Sykehuset Innlandet Tynset) Resultatene kan også være lite representative dersom poliklinikken ikke rapporterer inn resultatene på samtlige pasienter.

Figur 3 viser utførte prosedyrer

Figur 3 viser om sykehuspoliklinikker har gjennomført prosedyrer som er anbefalte i nasjonale faglige retningslinjer for diabetes. Poliklinikker som har rapportert på mindre enn 20 pasienter er ikke tatt med i figuren.

Poliklinikker som har rapportert på mindre enn 20 pasienter er ikke tatt med i figuren.

Kommentar figur 3: Kartlegging av risikofaktorer for senkomplikasjoner og forekomst av tidlige senkomplikasjoner er en viktig del av diabetesomsorgen. Dersom alle pasienter har fått utført alle syv prosedyrer vil søylene gå til 700. Det er imidlertid ikke ønskelig at 100 % av prosedyrene er gjennomført for samtlige variabler. For eksempel er det ikke nødvendig å henvise pasienter med type 1-diabetes til øyelege før diabetesvarighet er 5 år. Det er heller ikke nødvendig å undersøke føttene hos unge pasienter med type 1-diabetes med relativ kort diabetesvarighet eller måle mikroalbumin (måling av albuminutskillelse i urin for å påvise om det er nyreskade) hos de eldste. Sykehusene bør likevel ha dokumentert at prosedyrene er gjennomførte hos de fleste pasientene, slik at summen på søylene trolig bør ligge mellom 550 – 650. Figuren viser om prosedyrene er dokumentert. Hos sykehus som nylig har tatt i bruk diabetesregisterets diabetesjournal er det mulig at prosedyrene kan ha vært gjennomført, men ikke dokumentert i diabetesjournalen. Det er også mulig at prosedyrene ikke er dokumentert i diabetesjournalen hvis ikke samtlige leger på sykehuset bruker programvaren. 

Dekningsgrad
32 av ca. 45 diabetespoliklinikker (71 %) og 362 av ca. 4000 allmennleger (9 %) sendte inn data til diabetesregisteret i 2014. Det er god dekning fra sykehusene i Helse Nord og Helse Vest. I Helse Sør-Øst rapporterer sykehusene i Innlandet, Sørlandet sykehus, Sykehuset Østfold Fredrikstad og Diakonhjemmet sykehus. Ingen av sykehusene i Helse Midt-Norge rapporterer til registeret, men det er en privat diabetespoliklinikk som rapporterer (se figur 1). Med unntak av Hedmark og Nord-Trøndelag er allmennlegene som leverer data til diabetesregisteret fordelt rundt i alle fylkene. Det er flest allmennleger som leverer data fra Hordaland og Rogaland.

Registeret hadde data på totalt 25480 pasienter per 31.12.2014. Av disse var det 8407 pasienter med type 1-diabetes, 16223 med type 2-diabetes og 669 med annen eller ukjent type diabetes.

Det antas å være 25.000 personer med type 1-diabetes og 200.000 med diagnostisert type 2- diabetes i Norge. Registeret har da en dekningsgrad på 34 % av de med type 1-diabetes og 8 % med type 2-diabetes. Det er ikke gjort noen dekningsgradsanalyse mot Norsk Pasientregister (NPR), men dette er under planlegging.