Norsk hjertekirurgiregister

Resultater publisert i 2015

 

Det ble i 2014 utført 4351 hjerteoperasjoner i Norge. I de senere årene er det utført færre hjerteoperasjoner på barn, mens det har vært både en absolutt og en prosentvis økning av operasjoner på pasienter over 80 år.

Fra 2004 er det en reduksjon i hjertekirurgiske inngrep som følge av redusert henvisning til koronar bypass kirurgi, mens det er en økning av inngrep for hjerteklaffefeil og sykdom i hovedpulsåren (aorta). 

Figur 1. Figuren viser antall operasjoner i de store gruppene operative hjerteinngrep, inkludert både operasjoner med og uten hjerte-lungemaskin

Den største aldersgruppen av hjerteopererte er i 2014 pasienter mellom 70 - 79 år (29,4 %), mens aldersgruppen over 80 år nå er noe mindre enn i 2013 (11,7 %). Gjennomsnittsalder for pasientene (over 18 år) har fra 2008 variert mellom 65.6 – 66.6 år, og var i 2013 66,2 år.

Det ble i 2014 utført 1189 operasjoner (27,6 %) på kvinner (alle aldersgrupper). Denne kjønnsfordelingen har vært relativt konstant mellom 27,2 – 29 % i årene 2006 – 2014. Kvinneandelen varierer fra en operasjonstype til en annen, og tiltar med økende alder. Det er likevel en overvekt av menn i alle aldersgrupper, selv ved operasjoner for medfødte hjertefeil.

Figur 2. Antall operasjoner bypass og utblokking

Figuren viser invasiv behandling av kransåresykdom ved åpen operasjon (CABG/bypass) og kateterbehandling (utblokking) for perioden 1995-2014.

Samlet antall operasjoner og utblokkinger for kransåresykdom er redusert fra 2005, denne reduksjonen skyldes redusert henvisning til hjertekirurgisk behandling

Figur 3. Valg av klaffeprotese: - Mekanisk og biologisk

Figur 3: Fra året 2005 har antallet «biologiske” proteser oversteget antallet ”mekaniske” proteser, de sistnevnte krever permanent blodfortynnende  behandling (”antikoagulasjonsbehandling”). Dette reflekterer flere forhold: at «biologiske ventiler» er utviklet til lengre holdbarhet og at klaffepasientene ofte er eldre mennesker, at antikoagulasjonsbehandling ikke er obligat, at de tilbys flere yngre pasienter og at flere yngre pasienter selv ønsker ”biologisk” protese. Alle klaffeproteser innsatt med ”kateterteknikk” (TAVR) er av biologisk materiale.

Figur 4: Postoperative komplikasjoner

Registrerte postoperative komplikasjoner ved Hjertekirurgiske inngrep 2000, 2005 og 2010 (grå søyler), 2011 – 2014 ( blåsøyler). Tallene viser forekomst i prosent av: respiratorbehandling over 24 t; behov for mekanisk sirkulasjonsstøtte; Akutt nyresvikt; Nyoppstått hjerneslag; operativ behandling av sårblødning; dyp infeksjon som medfører operativt inngrep). Kateterbehandling av sykdom i hovedpulsåren (TEVAR), hjertepumper (VAD) og kunstig hjerte-lunge (ECMO) er ikke med i datagrunnlaget.

 

Tabell 1: Tabellen viser antall koronar bypass operasjoner ved de hjertekirurgiske enhetene i Norge. 

Pasientpopulasjonen er beskrevet ved antall og gjennomsnittsalder, og prosentvis: kvinneandel, hastegrad ved operasjonstidspunkt, estimert dødsrisiko bedømt ved Euroscore I, samt økt teknisk kompleksitet ved at pasienten tidligere er hjerteoperert. Det postoperative forløp er beskrevet prosentvis: tid på respirator over 24 timer, behov for mekanisk assistert sirkulasjon etter inngrepet, forekomst av hjerneslag, behov for operasjon for å kontrollere postoperativ blødning, samt behov for operasjon for dyp infeksjon. Observert dødelighet ved inngrepet er angitt som død innen 30 dager (kontrollert mot folkeregisteret). Merknad: prosentvise forskjeller fra 2013 – 2014 og mellom de enkelte sykehus for postoperative sidevirkninger og 30 dagers mortalitet, må tolkes med stor forsiktighet, da antall komplikasjoner eller dødsfall, kan være lavt ved hver enkelt enhet.

Tabell 2. Antall åpne operasjoner med innsetting av "mekanisk" eller "biologisk" klaffeprotese for isolert aortaklaffesykdom.

Tabellen viser antall åpne operasjoner med innsetting av ”mekanisk” eller ”biologisk” klaffeprotese for isolert aortaklaffesykdom, ekskl. inngrep med ”kateterteknikk” (TAVR), ved de hjertekirurgiske enhetene i Norge.  Det vises til tabell 1, for videre forklaring og merknader til tabellen.

Tabell 3: Antall operasjoner med innsetting av "mekanisk" eller ”biologisk” klaffeprotese for aortaklaffesykdom og samtidig koronar bypass ved de hjertekirurgiske enhetene i Norge 2013-2014. 

Det vises til tabell 1, for videre forklaring og merknader til tabellen.