Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC)

 

Per 31. desember 2014 ble koronar angiografi og perkutan koronar intervensjon (PCI) utført ved 8 av landets sykehus. 6 av disse sykehusene leverte data til registeret i rapporteringsåret. Resultatene som presenteres her omfatter kun data hentet fra registreringsmodulen for koronar angiografi og PCI, ikke fra modulen for CT-angiografi eller klaffeintervensjoner.

I 2014 ble det registrert totalt 19448 prosedyrer ved de 6 deltakende sykehusene. Det totale antall prosedyrer inkluderer koronar angiografi, perkutan koronar intervensjon (PCI) eller en kombinasjon av disse to.

Figur 1: Antall prosedyrer etter prosedyretype og PCI sykehus 


Tabell 2: Antall prosedyrer etter prosedyretype og PCI-sykehus

Figur 1 og tabell 2 viser antall invasive kardiologiske prosedyrer ved de forskjellige PCI-sykehusene i Norge fordelt på de ulike prosedyretypene. Koronar angiografi (Angio) innebærer røntgenundersøkelse med kontrast for å påvise eventuelle innsnevringer i hjertets kransårer. Perkutan koronar intervensjon (PCI) omfatter de ulike behandlingsmetodene som anvendes for å åpne innsnevringer eller tette årer. Angio + PCI er en kombinasjon av både utredning og behandling under samme inngrep. Figuren viser at det er en stor andel av pasienter som får utført PCI i direkte tilknytning til selve utredningen. Hvis innsnevringer i kransårene er kjent fra tidligere angiografier, registreres prosedyren som en isolert PCI.
 

Figur 2: Prosentvis (antall) fordeling av prosedyrer etter hastegrad. 

 

Figur 2 viser at Oslo universitetssykehus, Ullevål skiller seg ut med en høy andel akutte prosedyrer. Haukeland universitetssjukehus har en stor andel subakutte prosedyrer, mens St. Olavs Hospital og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har større andel planlagte prosedyrer. Akutt – må utføres umiddelbart; subakutt – må utføres under sykehusoppholdet; planlagt – der pasienten kalles inn fra hjemmet).


Figur 3: Alder- og kjønnsfordeling for alle prosedyrer

Figur 3 viser fordelingen av prosedyrer for ulike aldersgrupper og kjønn. Det er over dobbelt så mange menn som får utført koronar angiografi (+ eventuelt PCI) enn kvinner. Hos kvinnene er alderen ved prosedyrer høyere (median 69 år for kvinner mot 65 år for menn). Forskjellene avtar med økende alder.  Det er bare mindre variasjoner mellom sykehusene når det gjelder alders- og kjønnsfordeling.


Figur 4: Antall prosedyrer etter indikasjon og PCI per sykehus

 

Figur 4 viser hvor stor andel de ulike indikasjonene (årsakene) for prosedyrene utgjør av samlet virksomhet. Indikasjonen STEMI omfatter alle prosedyrer som blir utført i direkte tilknytning til ST-elevasjonsinfarkt. Ullevål har en større andel med indikasjonen STEMI enn øvrige sykehus. Dette har sammenheng med at Feiringklinikken ikke behandler denne type pasienter, men tar hånd om pasienter med andre indikasjoner.


Figur 5: Ventetider ved indikasjon NSTEMI 

Figur 5 viser fordeling av ventetid fra første innleggelse til angiografi ved ulike PCI-sykehus blant overflyttede vs. direkte innlagte pasienter med indikasjon NSTEMI. Ventetidene er regnet ut basert på innleggelsesdato i henvisende sykehus for overflyttede pasienter og ankomstdato PCI-sykehus for direkte innlagte pasienter. Pasienter som blir overflyttet fra annen avdeling på samme sykehus, er ekskludert fra analysene. Tiden er regnet ut for alle primære angiografier, angiografi/PCI og PCI-prosedyrer.


Tabell 3: Dager ventetid fra første innleggelse til prosedyre for pasienter med indikasjon NSTEMI etter PCI-sykehus og henvisningsstatus, vist som 25, 50 (median) og 75 percentil.

Europeiske retningslinjer for behandling av akutte koronarsyndrom anbefaler at pasienter med NSTEMI skal få utført invasiv utredning/behandling innen 24 timer. Tidspunkter for første innleggelse i sykehus og for invasiv utredning blir registrert i NORIC. Analyser av ventetiden på utredning viser at den er for lang ved de fleste PCI-sykehusene, og særlig for pasienter som blir først innlagt ved andre sykehus (figur 5). Det er også betydelige forskjeller mellom PCI-sykehusene. Kortest ventetid er det ved Sørlandet sykehus der 75 % av pasientene får utført invasiv utredning innen 1 døgn, også de som blir overflyttet fra andre sykehus. Haukeland Universitetssykehus og Stavanger Universitetssykehus skiller seg ut med lengre ventetid enn øvrige sykehus i landet med median ventetid på 2 døgn for pasienter som blir innlagt direkte i PCI-sykehus og 4 døgn for pasienter som blir overflyttet fra andre sykehus (tabell 3). 

  

Årsrapporter