Norsk hjertestansregister

2015

 

Det er rapportert inn 1506 tilfeller med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus i 2014.

I 2014 rapporterte 13 av 19 helseforetak til Norsk hjertestansregister for hele (8 HF) eller deler av året (5 HF). De 8 som rapporterte for hele 2014  dekker 2.830.597 personer som tilsvarer 55 % av befolkningen i Norge (per 1/1-2014). 1/3 av de rapporterte tilfellene skjedde innenfor ett helseforetak (Ambulansetjenesten for Oslo og Akershus, Oslo universitetssykehus HF). Alle registrerte tilfeller er inkludert i tallene merket «hele landet».

Basert på antallet registreringer i registeret, er insidensen av plutselig uventet hjertestans utenfor sykehus i Norge 44 /100.000 per år. For Norge som helhet tilsvarer dette at om lag 2250 personer ble behandlet for plutselig hjertestans utenfor sykehus i 2014. 

Figur 1. Forekomst av hjertestans

Figur 1 viser forekomst av hjertestans i antall (søylediagram på venstre akse) og per 100.000 innbyggere per år (* på høyre akse) for hele landet og for de regionale foretakene som har levert data for hele 2014.


Responstid
Responstiden er tiden fra første henvendelse til medisinsk nødtelefon registreres, til første ambulanseenhet er fremme på bestemmelsessted. Disse to tidspunktene logges automatisk i datasystemet for medisinsk nødtelefon og er derfor ganske pålitelige *1. Tidsintervallet inkluderer ikke en eventuell forsinkelse fra hjertestans oppstår og til tilstedeværende ringer 1-1-3, eller den tiden det kan ta for ambulansepersonell å komme seg fra kjøretøyet til pasienten.

I Figur 2 er alle hjertestans som er observert av ambulansepersonell (n=168), tatt ut av beregningene. I tillegg er det manglende data for ytterligere 85 (6 %) av tilfellene. Data er ikke normalfordelte og presenteres derfor i responstid i hele minutter som median, 10- og 90-persentilene.

Det er ingen forskjell mellom landsdelene i median responstid. En viktig begrensing for tolkningen av disse data ligger i at det er et selektert utvalg HF som har rapportert til registeret i 2014. Tall fra Helsedirektoratets aktivitetsregistreringer fra kontrollsystemet for medisinsk nødtelefon for 2014 viser tilsvarende responstider for alle ambulanseoppdrag med hastegrad «akutt» (median 12 minutter, 90-persentil 23 minutter) * 2. Dette illustrerer først og fremst at selv om store deler av landet oppfattes som spredt-bebygget, bor de fleste i tettsteder. De svært lange responstidene som kan forventes i tynt befolkede områder, rammer et lavt antall pasienter og vil ikke være synlig i denne type statistikk. Samtidig vil publikums og ambulansetjenestenes kjennskap til en lang utrykningstid kunne bidra til lavere inklusjon til registeret ved at det startes forsøk på gjenopplivning i færre tilfeller.

Figur 2. Responstid

Figur 2 viser responstid for hele landet (mørkeblå søyle) og de regionale helseforetakene i minutter. Søylene viser median responstid og marginene markerer 10- og 90-persentilene. 


Bevitnet hjertestans
Av mennesker som rammes av plutselig uventet hjertestans, er det om lag en tredjedel som faller om uten at noen ser eller hører det og en tiendedel hvor ambulansepersonell observerer kollapsen. Det er ingen forskjeller mellom kvinner og menn eller mellom landsdelene.

Om lag 10 % av hendelsene er direkte observert av ambulansepersonell som betyr at ambulansen allerede har vært sendt på oppdrag til pasienten med et annet formål enn å behandle hjertestans.

Figur 3 viser hvem som bevitnet hjertestansen for alle registrerte tilfeller i registeret i 2014

Behandling før ambulansen kommer- Hjerte-lungeredning (HLR)


Hjerte-lungeredning
I Norge har studier vist en høy andel som har fått HLR før ambulansen kommer og det er svært gledelig at dette også gjelder i registeret. Tabell 1 viser andelen av hjertestanspasienter hvor det er startet HLR før ambulansen ankommer, 168 ambulansebevitnede hjertestans er ikke med i utregningene. Det er små forskjeller mellom kjønn og landsdeler når det gjelder andelen som får HLR før ambulansen ankommer.

Tabell 1. HLR startet av tilstedeværende, antall og andel (%)

*1. Registrering av disse tidspunktene er allikevel basert på manuelle operasjoner fra AMK-operatør i de sentralene som ikke hadde tatt i bruk nytt nødnett, og fra ambulansepersonellet som selv må markere at de ankommer åstedet elektronisk eller via radio til AMK.

 

Årsrapporter