Norsk hjertestansregister

2016

 

Antall helseforetak som leverer data

For 2015 er det er rapportert inn 2537 tilfeller med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus der behandling er startet av tilstedeværende eller ambulansepersonell.

Det er gjort et omfattende arbeid for å få alle ambulansetjenester og alle helseforetak til å registrere data. Fra 2013 til 2015 har antall innrapporterende helseforetak økt fra 8 til 17 av i alt 19 aktuelle HF. I en oppstartsperiode leverer enkelte helseforetak for deler av året, disse er merket som rosa i kartet.
Helseforetak merket med grønt leverer data for hele året.

Figur 1 viser områder av landet hvor helseforetaket leverte data til hjertestansregisteret for hele året (grønn) eller deler av året (rosa) for årene 2013-2015.

Hjertestans figur 1, 2016

 

 

Forekomst rapporteres som antall hendelser per 100 000 person-år. Vi har regnet person-år for foretak som har rapportert for deler av året; befolkningen ganget med andel av året helseforetaket rapporterer. Det er rapportert til registeret for 4 793 741 person-år som utgjør 93 % av person-år i Norge i 2015. Den rapporterte forekomsten per helseforetak varierer fra 40-73/100 000 innbyggere per år, og rapportert forekomst der ambulanse starter eller kontinuerer behandling varierer fra 38-68/100 000 innbyggere per år.

Tabell 1 gir mer detaljert oversikt over variasjon i forekomst.

Helseforetak
Befolkningsgrunnlag
Antall hendelser, n
Andel av året
Personår
Alle inkluderte per 100.000 innbyggere
Startet eller kontinuert behandling per 100.000
innbyggere
Universitetssykehuset
Nord-Norge 
191994
82
1
191994
43
40
Nordlandssykehuset HF
135106
99
1
135106
73
64
Helgelandssykehuset HF
77033
31
1
77033
40
38
Nord-Trøndelag HF
139555
87
1
139555
62
60
St. Olavs hospital HF
310904
192
1
310904
62
53
Helse Møre og Romsdal HF
262481
56
0,33
87494
64
61
Helse Bergen HF
441976
221
1
441976
50
48
Helse Fonna HF
180146
121
1
180146
67
63
Helse Stavanger HF
360500
167
1
360500
46
41
Sørlandet sykehus HF
300058
125
1
300058
42
38
Sykehuset i Vestfold HF
228075
159
1
228075
70
68
Sykehuset Telemark HF
169399
111
1
169399
66
61
Vestre Viken HF
298817
186
1
298817
62
47
Sykehuset Innlandet HF
398189
164
1
398189
41
39
Oslo og Akershus
universitetssykehus HF
1185975
604
1
1185975
51
45
Sykehuset Østfold HF
288520
132
1
288520
46
44
Helse Finnmark HF
75713
0
0
0
 
 
Helse Førde HF
109444
0
0
0
 
 
Hele landet
5153885
2537
 
4793741
53
48
 
Region                           
Befolkningsgrunnlag
Antall hendelser, n
Andel av året
Personår
Alle inkluderte per 100.000 innbyggere
Startet eller kontinuert behandling per 100.000
innbyggere
Helse Nord                        
479846
212
            
404133
52 
48 
Helse Midt
822384
335
 
537953
62
56
Helse Vest
982622
509
 
982622
52
48
Helse Sørøst
2869033
1481
 
2869033
52
46
Hele landet
5153885
2537
 
4793741
53
48

 

 

Responstid

Responstiden er tiden fra første henvendelse til medisinsk nødtelefon registreres til første ambulanseenhet er fremme på bestemmelsessted. Disse to tidspunktene logges automatisk i datasystemet for medisinsk nødtelefon og er derfor ganske pålitelige (Registrering av disse tidspunktene er allikevel basert på manuelle operasjoner fra AMK-operatør i de sentralene som ikke hadde tatt i bruk nytt nødnett, og fra ambulansepersonellet som selv må markere at de ankommer åstedet elektronisk eller via radio til AMK). Tidsintervallet inkluderer ikke en eventuell forsinkelse fra hjertestans oppstår og til de som er på stedet ringer 1-1-3, eller den tiden det kan ta for ambulansepersonell å komme seg fra kjøretøyet til pasienten.

Median responstid i vårt register er regnet ut for alle tilfeller av hjertestans som ikke er bevitnet av ambulanse, og hvor ambulansepersonell har startet eller kontinuert gjenopplivning (n=1976).
Nasjonalt er median responstid 9 minutter (spredning fra 1 til 195 minutter). Gjennomsnitt er 11 minutter og 90 % av pasientene nås innen 21 minutter. Andelen pasienter som nås innen 12 minutter varierer mellom foretakene fra 46 til 81 %. For hele landet nås 69 % av pasientene innen 12 minutter.

Figur 2 viser responstid i de fire regionale helseforetakene. Figuren viser median responstid og 25- og 75-persentilene (boksen) med 5- og 95-persentilene (halene). Ekstremverdier er utelatt i figuren.

Hjertestans figur 2, 2016
 

 

 

Figur 3 viser responstid for hvert av de 16 helseforetakene som rapporterte til registeret i 2015. Figuren viser median responstid og 25- og 75-persentilene (boksen) med 5- og 95- persentilene (halene).

Hjertestans figur 3, 2016

 

 

Figur 3 illustrerer at selv om store deler av landet oppfattes som spredt-bebygget, bor de fleste i tettsteder. De svært lange responstidene som kan forventes i tynt befolkede områder, rammer et lavt antall pasienter og vil ikke være særlig synlig i denne type statistikk. Samtidig vil publikums og ambulansetjenestenes kjennskap til en lang utrykningstid kunne bidra til lavere inklusjon til registeret ved at det startes forsøk på gjenopplivning i færre tilfeller.

Tall fra Helsedirektoratets kvalitetsindikator «tid fra oppringing til ambulanse fremme» for hastegrad «akutt» for 2015 viser lengre responstider; 90- persentilen i tettbygd strøk er 17,5 minutter og i grisgrendt strøk 30,8 minutter (helsenorge.no). Hjertestans utgjorde i 2015 knapt 2 % av alle henvendelsene som er klassifisert som «akutt» og personellet kan nok med rette oppfatte dette som en «mer akutt» hendelse blant de «akutte». Registeret har ikke datapunkter som kan si noe om responstiden for frivillig og organisert førstehjelpsrespons (brann, politi) som rykker ut etter aktivering fra medisinsk nødtelefon.

 

Hjerte- lungeredning før ankomst av ambulanse

Det er to tiltak som publikum kan gjennomføre mens de venter på ambulanse; hjerte-lungeredning (HLR) og bruk av offentlig tilgjengelig hjertestarter.
På landsbasis ble det startet HLR hos 79 % av hjertestanspasientene før ambulansepersonell ankommer. På helseforetaksnivå varierer dette tallet fra 67- 86 %.

Figur 4 viser andelen pasienter som får HLR av tilstedeværende før ambulansen ankommer for alle helseforetak og hele landet.

Hjertestans figur 4 ny, 2016

 

 

Tilgang til «hjertestarter» (halvautomatisk ekstern defibrillator, AED) varierer mye mellom helseforetakene, og i registeret er det rapportert at en hjertestarter hadde vært koblet til før ambulansen ankom i 256 tilfeller. Dette utgjør 12 %, som er en økning fra 2014. Sjokk var gitt før ambulansen kom fram i 88 (34 %) tilfeller der hjertestarteren var tilkoblet. Registeret skiller mellom hjertestarter brukt av tilstedeværende eller som en del av organisert førsterespons alarmert fra medisinsk nødtelefon. Den siste gruppen utgjør om lag halvparten i vårt register, men vi vet ikke om det dreier seg om frivillige førstehjelpere i «hjertestartergrupper», lokale brannvesen eller vektere; eller «private» hjertestartere i helseinstitusjoner, butikker, treningssentre og private hjem.

 

Overlevelse etter hjertestans

I registeret rapporteres det umiddelbare resultat av behandlingen i form av gjenopprettet egensirkulasjon (return of spontaneous circulation – ROSC) i mer enn 20 minutter eller til pasienten er lagt inn på sykehus eller omsorgen er overtatt av annen prehospital tjeneste. Videre overlevelse rapporteres som i live etter 24 timer og 30 dager.

Forekomst av pasienter som har umiddelbar vellykket gjenopplivning etter hjertestans i Norge er 15 per 100 000 per år i 2015. I vårt register utgjør dette 32 % av alle som har blitt behandlet for hjertestans, uansett antatt årsak eller første registrerte rytme. Det betyr at 730 pasienter overlever lenge nok til å bli lagt inn på sykehus. I løpet sykehusoppholdet er det flere som dør, og rapportert overlevelse 30 dager etter hjertestans er i 7 per 100 000 innbyggere som tilsvarer 15 % av de hvor ambulansepersonell har startet eller kontinuert behandling.

Forekomst av pasienter med vedvarende egensirkulasjon (ROSC) varierer mellom helseforetakene fra 8/100 000 til 21/100 000 eller fra 21 til 37 % av behandlede pasienter (Figur 5). Vellykket gjenopplivning etter hjertestans forstått som gjenopprettet egensirkulasjon etter registrets definisjon er en nasjonal kvalitetsindikator (helsenorge.no). I den nasjonale kvalitetsindikatoren og i figuren angis gjenopprettet egensirkulasjon som prosent av alle pasientene hvor ambulansepersonell har startet eller kontinuert behandling.

Figur 5 viser andel pasienter med gjenopprettet egensirkulasjon av de hvor ambulansepersonell har startet eller kontinuert behandling, fordelt på helseforetak og for hele landet.

Hjertestans figur 5 ny, 2016

 

 

Overlevd 30 dager

«Overlevd 30 dager» betyr at pasienten fortsatt var registrert i live i folkeregisteret 30 dager etter hendelsen og vil som oftest bety at de er utskrevet fra sykehus i live til hjemmet eller annen helseinstitusjon.

Figur 6 viser andelen pasienter som fortsatt var i live 30 dager etter hendelsen av de hvor ambulansepersonell har startet eller kontinuert behandling, fordelt på helseforetak hvor behandlingen ble påbegynt og for hele landet.

Hjertestans figur 6 ny, 2016

 

 

 


 

Årsrapporter