Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft

Kontakt

Kjersti Østby

kjersti.ostby@kreftregisteret.no

Hovedfunn
  • Økende andel kvinner tilbys brystbevarende behandling ved store svulster som er over 5 cm.

  • Flere kvinner har fått utført rekonstruksjon av nytt bryst samtidig som brystet fjernes, men det er store variasjoner nasjonalt.

  • Flere sykehus opererer færre pasienter enn det som er anbefalt.

Kvinner som har svulster over 5 cm (lokalavansert kreft) tilbys nå oftere brystbevarende behandling enn tidligere, etter å ha mottatt forbehandling (neoadjuvant behandling). Flere sykehus utfører primære rekonstruksjoner nå enn tidligere, men det er stor variasjon i andel kvinner som får tilbud om primær rekonstruksjon når hele brystet må fjernes. Det er et fokus på at kandidater til primær rekonstruksjon (så sant det ikke foreligger gitte eksklusjonskriterier som f.eks. røyking) bør få informasjon og tilbudet om dette. Rapport om Kreftkirurgi i Norge anbefaler at det skal opereres minst 100 brystkreftpasienter per år ved de ulike sykehusene. 13 sykehus (SiV, Tønsberg og VV, Drammen er slått sammen til VV, Drammen) oppfyller kravet, mens fem sykehus når ikke dette kravet. Rapporteringsgraden for utredningsmeldinger totalt for alle sykehus i 2018 er 91,9% og for kirurgimeldinger er rapporteringsgraden totalt for alle sykehus i 2018 er 90,4%. Sykehus med høy rapporteringsgrad har et godt grunnlag for å vurdere rutiner og eventuelt forbedringer.
 

     

Årsrapporter