Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft

Kontakt

Kjersti Østby

kjersti.ostby@kreftregisteret.no

Hovedfunn
  • De siste årene har det vært en betydelig økning av brystbevarende operasjoner ved store svulster som er over 5 cm og som har hatt forbehandling før operasjon.

  • Flere kvinner har fått utført rekonstruksjon av nytt bryst samtidig som brystet fjernes, men det er fremdeles betydelige variasjoner nasjonalt.

  • Flere sykehus opererer færre pasienter enn det som er anbefalt.

Kvinner som har svulster over 5 cm (lokalavansert kreft) tilbys nå oftere brystbevarende behandling enn tidligere, etter å ha mottatt forbehandling (neoadjuvant behandling). Flere sykehus utfører primære rekonstruksjoner nå enn tidligere, men det er fremdeles en betydelig variasjon i andel kvinner som får tilbud om primær rekonstruksjon når hele brystet må fjernes. Det er et fokus på at kandidater til primær rekonstruksjon (så sant det ikke foreligger kontraindikasjoner som f.eks. komorbiditet og overvekt.) bør få informasjon og tilbudet om dette. Rapport om Kreftkirurgi i Norge anbefaler at det skal opereres minst 100 brystkreftpasienter per år ved de ulike sykehusene. 13 sykehus (SiV, Tønsberg og VV, Drammen er slått sammen til VV, Drammen) oppfyller kravet, mens fem sykehus når ikke dette kravet. Dekningsgraden for utredningsmeldinger totalt for alle sykehus i 2019 er 93,7% og for kirurgimeldinger er dekningsgraden totalt for alle sykehus i 2019 er 94%. Dette er gode resultater og sykehus med høy dekningsgrad har et godt grunnlag for å vurdere egne rutiner og eventuelt forbedringer i egen praksis.

     

Årsrapporter