Nasjonalt kvalitetsregister for melanom

Kontakt

Hilde Hedemann Brenn, 

hilde.hedemann.brenn@kreftregisteret.no

Resultater

Hovedfunn
  • Melanom oppdages ofte tidlig, noe som gir gode prognoser
  • 63 prosent får fjernet alle kreftceller ved fjerning av melanomet (primær eksisjon)
  • Rapporteringsgraden for melanom har økt fra 33% til 43% det siste året

Årsrapporter