Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft

Resultater

Hovedfunn

•    Andelen av pasientene som opereres varierer blant helseregionene i Norge
•    En stadig økende klinisk rapportering til registeret gir økt datakvalitet for registeret

Standardbehandlingen ved kreft i eggstokk, eggleder og bukhinne hos kvinner er kirurgi med mål om fjerne mest mulig av svulsten. Resultatene for 2017 viser at 77% av pasientene i Norge ble operert. Dette er litt under kvalitetsmålet for andelen opererte på minimum 80%. Andelen av operasjonene i Norge som ble utført på et sykehus med spesialkompetanse innen gynekologisk onkologi var på 84% i 2017. Dette oppfyller registerets kvalitetsmål for sentralisering av behandling som er satt til 80%. Blant helseregionene var det kun Helse Sør-Øst som ikke helt oppfylte kvalitetsmålet med en andel på 77% av operasjonene.

En viktig indikator på god kirurgi er fravær av resttumor etter operasjon. Resultatene fra 2017 viser at 67% av operasjonene ved avansert kreftsykdom (FIGO stadium II-IV) i Norge var uten resttumor etter operasjon. Dette er en økning fra 2016 (60%) og det bidrar til at kvalitetsmålet som er satt til minimum 65% av operasjonene oppnås. Det er imidlertid fortsatt en del variasjon blant sykehusene som opererer i Norge når det gjelder fravær av resttumor og flere av sykehusene ligger fortsatt under kvalitetsmålet.  

Dødeligheten 60 dager etter operasjon kan si noe om utvelgelseskriteriene til kirurgi, den kirurgiske behandlingen, pasientenes helsetilstand og pleie etter operasjon. Alle sykehusene med spesialkompetanse i gynekologisk onkologisk kirurgi oppfylte kvalitetsmålet på maksimum 5% dødelighet. Landsgjennomsnittet lå på 0,9% dødelighet.

Den kliniske rapporteringen til registeret blir stadig bedre. Rapporteringsgraden i 2017 var på 84% for utredningsmeldingen og 88% for kirurgimeldingen. Begge oppnår dermed høy måloppnåelse (≥ 80%) på kvalitetsmålene for datakvalitet.

Årsrapporter