Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft

Hovedfunn
  • Hvor stor andel av pasientene som blir operert varierer med hvor pasientene bor
  • Andelen av pasienter uten resttumor etter operasjon viser stor variasjon mellom sykehusene.

Standardbehandlingen ved kreft i eggstokk, eggleder og bukhinne hos kvinner er kirurgi med mål om fjerne mest mulig av svulsten. Resultatene for 2019 viser at 76% av pasientene i Norge ble operert. Dette er litt under indikatormålet for andelen opererte på minimum 80%. Andelen av operasjonene i Norge som ble utført på et sykehus med spesialkompetanse innen gynekologisk onkologi var på 88% i 2019. Dette oppfyller registerets indikatormål som er satt til 80%. 

En viktig indikator på god kirurgi er fravær av resttumor etter operasjon. Resultatene fra 2017 viser at 68% av operasjonene ved kreft (FIGO stadium II-IV) i Norge var uten resttumor etter operasjon. På landsnivå oppnås indikatormålet på 65%, men man finner stor variasjon blant sykehusene som opererer i Norge og noen av sykehusene ligger en del under indikatormålet.  Dødeligheten 60 dager etter operasjon kan si noe om utvelgelseskriteriene til kirurgi, den kirurgiske behandlingen, pasientenes helsetilstand og pleie etter operasjon. Alle sykehusene med spesialkompetanse i gynekologisk onkologisk kirurgi oppfylte indikatormålet på maksimum 3% dødelighet. Landsgjennomsnittet lå på 0,9% dødelighet i perioden 2016-2018.

Den kliniske dekningsgraden til registeret holder seg høy. Dekningsgraden for utredningsmelding var på 87% og 93% for kirurgimelding. Begge oppnår dermed høy måloppnåelse (≥ 80%) på indikatormålene for datakvalitet.
 

Årsrapporter