Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft

Hovedfunn
  • Andelen av pasientene som opereres varierer en del blant helseregionene i Norge
  • Retningslinjene om sentralisert behandling etterfølges i alle helseregionen

Standardbehandlingen ved kreft i eggstokk, eggleder og bukhinne hos kvinner er kirurgi med mål om fjerne mest mulig av svulsten. Resultatene for 2018 viser at 77% av pasientene i Norge ble operert. Dette er litt under kvalitetsmålet for andelen opererte på minimum 80%. Andelen av operasjonene i Norge som ble utført på et sykehus med spesialkompetanse innen gynekologisk onkologi var på 86% i 2018. Dette oppfyller registerets kvalitetsmål som er satt til 80%. For første gang oppfylte alle landets helseregioner kvalitetsmålet i 2018.

En viktig indikator på god kirurgi er fravær av resttumor etter operasjon. Resultatene fra 2017 viser at 70% av operasjonene ved kreft (FIGO stadium II-IV) i Norge var uten resttumor etter operasjon. På landsnivå oppnås kvalitetsmålet på 65%, men man finner en del variasjon blant sykehusene som opererer i Norge og enkelte av sykehusene ligger under kvalitetsmålet.  Dødeligheten 60 dager etter operasjon kan si noe om utvelgelseskriteriene til kirurgi, den kirurgiske behandlingen, pasientenes helsetilstand og pleie etter operasjon. Alle sykehusene med spesialkompetanse i gynekologisk onkologisk kirurgi oppfylte kvalitetsmålet på maksimum 3% dødelighet. Landsgjennomsnittet lå på 1,9% dødelighet i perioden 2016-2018.

Den kliniske rapporteringen til registeret holder seg høy. Rapporteringsgraden i 2018 var på 82% for utredningsmeldingen og 89% for kirurgimeldingen. Begge oppnår dermed høy måloppnåelse (≥ 80%) på kvalitetsmålene for datakvalitet.
 

Årsrapporter