Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt)

NorArtritt inkluderte i 2015 pasienter ved 9 sykehus (se Figur 1), men har ikke hatt mulighet til å overføre data fra de enkelte sykehus til NorArtritt. Dette gjør at nasjonale resultater fra registeret ennå ikke kan presenteres. Her presenteres derfor figurer som baserer seg på data fra Revmatologisk avdeling i Bergen. Løsningen for dataoverføring er nylig ferdigstilt slik at vi vil kunne presentere data fra andre avdelinger i neste årsrapport.

Figur 1: Andel inkluderte pasienter ved sykehusene som behandler slike pasienter i Norge.

Artritt fig1

 

Gjennomsnittsalderen for alle pasientene som ble diagnostisert i 2015 var 50 år, for pasienter med ankyloserende spondylitt 40 år, for psoriasisartritt 47 år og for revmatoid artritt 58 år. Av pasientene i registeret er 60% kvinner, og det har vært et jevnt flertall av kvinner siden 2000.

Fra 2000 til 2015 har revmatoid artritt vært den vanligste diagnosen, og det var fortsatt den største diagnosegruppen i 2015 (Figur 2).

Den mest brukte medisinen for alle diagnoser var Methotrexate og fordelingen av brukte medisiner er vist i Figur 3. Dersom man gir Methotrexate tidlig og i stor nok dose kan mange av pasientene oppnå meget god sykdomskontroll med Methotrexate alene. I tillegg oppnås bedre resultater av biologiske medikamenter dersom de brukes sammen med Methotrexate. Det er derfor ønskelig at flest mulig pasienter beholder behandlingen med Methtorexate, enten alene eller sammen med andre medikamenter.

Sykdomsaktivitet ble målt i form av DAS28 eller BASDAI / ASDAS-CRP (se avsnittet «Hva måler vi?» for beskrivelse av DAS28). Ved revmatoid artritt behandler man pasienten mot et forhåndsbestemt behandlingsmål, nemlig lav sykdomsaktivitet eller remisjon definert ved DAS28. Det er ønskelig at flest mulig pasienter oppnår dette behandlingsmålet. Etter hvert kan registeret definere en bestemt andel pasienter som skal være i remisjon /lav sykdomsaktivitet som kvalitetsmål, men grensen er ikke bestemt. Gjennomsnittlig DAS28 blant pasienter med revmatoid artritt som behandles i Bergen var i 2015 2,8, dvs. lavere enn grensen for lav sykdomsaktivitet (se Tabell 1 og Figur 4).

Gjennomsnittlig BASDAI for pasienter med ankyloserende spondylitt var 3,3 og for ASDAS-CRP 2,0 (se Tabell 2 og 3). For spondyloartritt og ankyloserende spondylitt har man mindre kunnskap om betydningen av å oppnå remisjon for langtidsforløpet til pasientene.

Tabell 1. Gjennomsnittlig DAS28 for pasienter registrert i 2015.

Diagnose
DAS28 (gj.snitt)
DAS28 (SD)
Revmatoid artritt
2,8
1,0
Psoriasisartritt
2,5
1,1
Andre perifere artritter
2,5

1,0

 

Tabell 2. Gjennomsnittlig BASDAI-skår for pasienter registrert i 2015.

Diagnose
BASDAI (gj.snitt)
BASDAI (SD)
Ankyloserende spondylitt
3,3
2,0
Andre aksiale spondyloartritter
4,6
2,3

 

Tabell 3. Gjennomsnittlig ASDAS-CRP-skår for 308 pasienter registrert I 2015.

Diagnose
ASDAS-CRP (gj.snitt)
ASDAS-CRP (SD)
Ankyloserende spondylitt
2,0
0,9
Andre aksiale spondyloartritter
1,9
0,9

 

 

Figur 2: Fordeling av diagnoser for pasienter diagnostisert mellom 2000 og 2015 og i 2015. Basert på 3213 pasienter.

Artritt_fig2


 

 

Figur 3: Fordeling av medisiner per diagnose for pasienter diagnostisert fra 2000 til utgangen av 2015. Pasienter som ikke bruker medisiner er ikke inkludert her, og en pasient kan bruke flere medisiner samtidig.

Artritt_fig3

 

 

 

Figur 4: Andel pasienter i remisjon og med lav sykdomsaktivitet, målt ved DAS28.

Artritt_fig4

 

 

Revmatoid artritt (RA) er en sykdom som medfører smerter, hevelse og stivhet i ledd. Sykdommen kjennetegnes ved kronisk forløpende, ofte svingende sykdom med betennelse i leddhinnen og derav følgende ødeleggelse av brusk og bein.

Psoriasisartritt (PsA) er en tilstand med leddgikt knyttet til psoriasis som kan presentere seg på ulike måter, f.eks. som en RA-liknende sykdom, en asymmetrisk leddbetennelse i få og gjerne store ledd, eller ved betennelse i ryggsøylen (psoriasisartritt med aksial affeksjon).

Ankyloserende spondylitt (AS) innebærer betennelse i iliosakralleddene (IS-leddene, dvs leddene mellom bekkenet og ryggsøylen) og gjerne i ryggsøyle, noe som medfører smerte, stivhet og redusert bevegelighet. Røntgen av IS-leddene viser IS-artritt.

Non-radiografisk spondyloartritt brukes om pasienter med spondyloartritt som oppfyller internasjonalt anerkjente kriterier (ASAS-kriteriene) for SpA, men der røntgen av IS-ledd ikke viser artrittforandringer.

Spondyloartritt (SpA). Spondyloartritt er en samlebetegnelse på flere tilstander som kan medføre betennelse i ryggsøyle, leddbetennelser, senefestebetennelser, og noen ganger  andre organer, for eksempel øyne. I figuren brukes SpA om spondyloartritt som ikke kan karakteriseres nærmere (som AS eller non-radiografisk SpA)

Polyartritt (kronisk uspesifisert artrittsykdom) brukes om tilstander med kronisk leddbetennelse i flere ledd som ikke oppfyller kriteriene for de andre artrittsykdomsgruppene (RA og PsA).

Årsrapporter