Norsk register for analinkontinens

2015

Antall pasientforløp registrert i NRA i 2014 var 84, disse fordelte seg per sykehus per behandling som følger:

Antall pasientforløp i 2014 fordelt på sykehus:


Resultater fra norsk register for analinkontinens

Behandling av analinkontinens kan være konservativ eller kirurgisk. Konservativ behandling prøves alltid før kirurgisk. Dette innebærer kostholdsendring, medikamentell endring i avføringskonsistens, trening/biofeedback, rektalskylling (endetarmsskylling) /irrigasjon, analpropp, elektrostimulering, beskyttende hudstell, bind/bleier. Foreløpig omfattes ikke konservativ behandling av registeret.

Kirurgisk behandling tilbys ved flere sykehus i Norge og innebærer:

  • Injeksjonsbehandling
  • Rekonstruksjon av lukkemuskelen til endetarmen (sfinkterplastikk)
  • Lavtersklet stimulering av nervene som styrer bekkenbunnens funksjoner ved hjelp av en pacemaker (sakralnervemodulering - SNM)
  • Kunstig lukkemuskel
  • Anleggelse av utlagt tarm (stomi)

Registeret omfatter i første omgang behandling med SNM (lavtersklet stimulering av nervene som styrer bekkenbunnens funksjoner ved hjelp av en pacemaker) og sfinkterplastikk (rekonstruksjon av lukkemuskelen til endetarmen).

Behandling fører til at mange igjen kan leve et normalt liv med tanke på sosiale relasjoner og arbeid.

Symptomer:

Tabell 1. Varighet av symptomer før behandling:

 

St. Marks:
Symptomskåring (St. Marks-skåring) før (pre-score), og ett år etter behandling (post-score) viser at 31 pasienter har blitt skåret per telefon ett år etter behandling. Den lave prosenten for registeroppfølging skyldes flere forhold; Man får svar fra ca 50 % av de man ringer. Flere pasienter som gjennomgikk behandling i 2014 har ennå ikke nådd ett år etter behandlingsdato.

Gjennomsnittlig reduksjon i symptomskåre var på 39 %. St. Marks skårer symptomer for avføringsinkontinens mellom 0 og 24, der 0 angir ingen symptomer mens 24 angir maksimalt registrerte plager.

St. Marks for SNM:
St. Marks skåre pre- og post for de som gjennomgikk SNM var henholdsvis 17 og 10 for hele landet. Det er for få pasienter per sykehus til å presentere resultatene institusjonsvise for 2014.

St. Marks for sfinkterplastikk:

St. Marks skåre for de som gjennomgikk sfinkterplastikk var henholdsvis 18 og 11 for hele landet. Det er for få pasienter per sykehus til å presentere resultatene institusjonsvise for 2014.

Urinlekkasje:
60 pasienter (71.4%) har oppgitt å ha symptom på urinlekkasje i tillegg til avførings-/luft lekkasje.

Komplikasjoner
Det ble rapportert inn totalt 13 antall komplikasjoner.

Av pasienter som gjennomgikk SNM ble det rapportert seks tilfeller av sårinfeksjon av totalt 69 SNM-operasjoner.

Sfinkterplastikk-registreringer: Det var totalt for alle avdelinger rapportert inn 15 operasjoner. Av disse ble det rapportert tre tilfeller av sårinfeksjoner og fire tilfeller der det hadde løsnet mer enn 4 suturer (sting) i operasjonssåret.

Kommentarer til komplikasjoner:
1: infeksjonsraten på 8.8% ved SNM er innenfor det som rapporteres internasjonalt, hvor infeksjon registreres mellom 5 og 11%. Det er viktig å understreke at det i mindre enn halvparten av tilfellene fører til at implantatet må fjernes. Infeksjonsraten er dog en viktig kvalitetsindikator, og alle avdelinger som gjennomfører disse inngrepen må kontinuerlig gjennomgå sine rutiner med tanke på å holde infeksjonsraten så lav som mulig.

Ad infeksjon og sårruptur (sår som åpner seg igjen) etter sfinkterplastikk:

2: Siden området rundt endetarmsåpningen er utsatt for kontaminasjon (forurensning) av bakterier umiddelbart etter inngrepet, er det vanlig med infeksjoner og sårruptur etter slike inngrep. Raten av sårinfeksjoner og sårruptur etter sfinkterplastikk rapportert inn i registeret er i tråd med tidligere publiserte data på prosedyren.

Datakvalitet
Det er ikke tilstrekkelig datafangst fra 2014 til å konkludere noe avgjørende for behandlingskvalitet eller komme med spesifikke kvalitetsforbedringstiltak. Dette er grunnet i at registeret er fortsatt i fasen med å få etablert gode registreringsrutiner ved involverte foretak slik at dekningsgraden blir tilstrekkelig. Hovedtiltak per i dag er å stimulere til at alle involverte avdelinger får gode innregistreringsrutiner slik at vi får en tilstrekkelig dekningsgrad (DG).

Dekningsgrad
Totalt fire av syv aktuelle sykehus rapporterte data til registeret i 2014. Samlet dekningsgrad på institusjonsnivå for begge behandlinger er 57%.

Det viser seg foreløpig ikke mulig å beregne dekningsgrad på individnivå for sakralnervemodulering, siden NPR så langt ikke synes å ha komplette data på prosedyren knyttet opp mot analinkontinens.

Sfinkterplastikk:
Dekningsgrad for hele landet totalt er 37%

Årsrapporter