Norsk register for gastrokirurgi (NoRGast)

2016

 

Deltagere

Registrerende avdelinger i NoRGast 2015: Totaloversikten representerer både de obligatoriske inngrepene og de valgfrie. OUS hadde bare så vidt startet i 2015 og de innrapporterte pasientene representerer dessverre ikke en uselektert kohort. Ved årsrapportens sammenskrivning i september 2016 er det 15 sykehus som leverer data til registeret og ytterligere fem sykehus har bekreftet snarlig oppstart. Målet er at alle sykehus som gjør formell reseksjonskirurgi skal rapportere alle obligatoriske (se registerbeskrivelsen) inngrep til registeret med optimal datakvalitet.

Figur 1: Registrerende avdelinger i NoRGast

NoRGast figur 1, 2016
 

 

Kolonreseksjoner

Kolonreseksjoner utgjør den største undergruppen inngrep, og data for koloninngrep er den eneste gruppen hvor tallene for 2015 er store nok til å gjøre meningsfulle analyser på avdelingsnivå. 

Tilgang i abdomen ved elektive kolonreseksjoner

På landsbasis ble like under halvparten av reseksjonene fullført laparoskopisk. Dette er i tråd med en ønsket utvikling mot mer minimal-invasiv kirurgi. Raten varierer mye mellom de enkelte sykehusene, med Rana og Haukeland på hver sin side av spekteret. Det er ikke åpenbare forskjeller i pasientsammensetningen som kan forklare denne store variasjonen og tallene reflekterer høyst sannsynlig en villet forskjell i kirurgisk tilgang i de forskjellige avdelingene. NoRGast-registerets tall vil bli brukt til senere analyser av om valgt tilgang er assosiert med kvalitet på behandlingen.

Figur 2: Tilgang i abdomen

NoRGast figur 2, 2016

 

 

Komplikasjoner etter elektive kolonreseksjoner

Kun komplikasjoner som krever en invasiv intervensjon registreres (Accordion grad III og oppover). UNN-Tromsø har en overhyppighet av grad 4-komplikasjoner som skyldes reoperasjoner for sårruptur og ileus, men ikke anastomoselekkasje. St. Olav, Vestfold (Tønsberg) og Stavanger har for lav dekningsgrad til at den markant lavere raten kan tillegges stor vekt. Drammen har lavest komplikasjonsrate av de fem sykehusene som har høy dekningsgrad. Tromsø og Molde har >15 % komplikasjoner med Accordion grad IV- og høyere. Før en kan konkludere med at det foreligger signifikante avvik må det foreligge større akkumulerte tall som gjør det mulig å ta med risikoprofil i analysene.

Figur 3: Komplikasjoner

NoRGast figur 3, 2016

 

 

Anastomoselekkasje etter elektive kolonreseksjoner

Anastomoselekkasje er en erkjent og svært alvorlig komplikasjon ved kolonreseksjoner. Figuren viser andel pasienter réopererte med ny tilgang til bukhulen hvor anastomoselekkasje er hovedfunn. Kun pasienter hvor det ble anlagt ny anastomose ved primærinngrep er inkluderte i raten. Det ser ikke ut til å være noen signifikante avvik fra landsgjennomsnittet ved de sykehusene som har adekvat dekningsgrad. Et nasjonalt gjennomsnitt på 4 % er i tråd med internasjonale tall, og må bedømmes som tilfredsstillende. 

Figur 4: Anastomoselekkasje, ny anastomose inkludert 95% konfidensintervall

NoRGast figur 4, 2016

 

 

Dekningsgrad

Se tabeller. Dekningsgraden er variabel, men økende. Analysen er utført for reseksjonsinngrep som er obligatorisk å registrere ved deltagelse i NoRGast. Tabellene under viser dekningsgrad for alle obligatoriske inngrep samlet. 

Tabell 1: Dekningsgrad 2015 på foretaksnivå, alle obligatoriske inngrep.

RHF
NPR
NoRGast
Dekningsgrad, NoRGast
Sør-Øst
 4 002
 377
 9,4
Vest
 1 446
 614
 42,5
Midt-Norge
 1 125
 266
 23,6
Nord
 684
 286
 41,8
Totalt
7 257
1 543
21,3

 

 

Tabell 2: Dekningsgrad 2015 på sykehusnivå, alle obligatoriske inngrep

RHF
Sykehus
NPR
NoRGast
Dekningsgrad, NoRGast
Sør-Øst
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vestre Viken, Drammen
 237
 184
 77,6
Vestre Viken, Kongsberg
 2
 -  
 -  
Vestre Viken, Ringerike
 111
 -  
 -  
Vestre Viken, Bærum
 229
 -  
 -  
Diakonhjemmet sykehus
 96
 -  
 -  
Akershus universitetssykehus
 472
 -  
 -  
Sykehuset Innlandet, Lillehammer
 78
 -  
 -  
Sykehuset Innlandet, Kongsvinger
 29
 -  
 -  
Sykehuset Innlandet, Gjøvik
 98
 -  
 -  
Sykehuset Innlandet, Hamar
 336
 -  
 -  
Sykehuset Østfold, Moss
 6
 -  
 -  
Sykehuset Østfold
 310
 -  
 -  
Sørlandet sykehus, Flekkefjord
 6
 -  
 -  
Sørlandet sykehus, Arendal
 24
 -  
 -  
Sørlandet sykehus, Kristiansand
 256
 -  
 -  
Sykehuset i Vestfold
 217
 116
 53,5
Sykehuset Telemark, Notodden
 9
 -  
 -  
Sykehuset Telemark, Skien/Porsgrunn
 196
 -  
 -  
Oslo universitetssykehus
 1 290
 77
 6,0
Vest
 
 
 
 
 
 
 
 
Helse Stavanger, Stavanger universitetssjukehus
 360
 87
 24,2
Helse Fonna, Haugesund
 165
 -  
 -  
Helse Fonna, Stord
 1
 -  
 -  
Helse Fonna, Odda
 1
 -  
 -  
Helse Bergen, Haukeland
 604
 527
 87,3
Helse Bergen, Voss
 24
 -  
 -  
Helse Førde, Førde
 134
 -  
 -  
Haraldsplass diakonale sykehus AS
 157
 -  
 -  
Midt-Norge
 
 
 
 
 
 
 
St Olavs hospital, Orkdal
 79
 -  
 -  
St Olavs Hospital, Trondheim
 586
 148
 25,3
Helse Nord-Trøndelag, Namsos
 45
 -  
 -  
Helse Nord-Trøndelag, Levanger
 103
 -  
 -  
Helse Møre og Romsdal, Molde sjukehus
 113
 107
 94,7
Helse Møre og Romsdal, Ålesund sjukehus
 178
 11
 6,2
Helse Møre og Romsdal, Volda sjukehus
 21
 -  
 -  
Nord
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finnmarkssykehuset, Klinikk Hammerfest
 44
 -  
 -  
Finnmarkssykehuset, Klinikk Kirkenes
 4
 -  
 -  
Universitetssykehuset i Nord-Norge, Narvik
 1
 -  
 -  
Universitetssykehuset i Nord-Norge, Harstad
 77
 -  
 -  
Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø
 312
 248
 79,5
Nordlandssykehuset, Bodø
 165
 -  
 -  
Nordlandssykehuset, Lofoten
 2
 -  
 -  
Nordlandssykehuset, Vesterålen
 9
 -  
 -  
Helgelandssykehuset, Sandnessjøen
 26
 1
 3,8
Helgelandssykehuset, Mo i Rana
 44
 37
 84,1
Totalt
 
 7 257
 1 543
 21,3

 

Årsrapporter