Norsk gynekologisk endoskopi register

Resultater publisert i 2017

Hovedfunn: 
  • Nedgang i andel intraoperative komplikasjoner og reoperasjoner
  • Pasienter opplever ikke betydelig bedre funksjon etter laparoskopi og hysteroskopi
  • Færre komplikasjoner etter operasjon - tyder på bedring i behandlingen

I 2016 ble 4.681 pasienter fullstendig registrert i NGER, antall registrerte hendelser per deltakende avdeling varierte fra 2 per år opp til 1.047 per år. Laparoskopier var 66,8% av alle registrerte hendelser, mens hysteroskopier stod for 32,5% og en kombinasjon av laparoskopi og hysteroskopi stod for 1,2%. Konverteringsrate fra laparoskopi til laparotomi eller fra hysteroskopi til laparoskopi/laparotomi var under 2%. Dette indikerer at registrerende avdelinger besitter tilfredsstillende kompetanse og gjør gode preoperative vurderinger før gjennomføring av disse inngrepene.

Dekningsgrad

Det er 27 av 41 (66%) avdelinger med hysteroskopisk og laparoskopisk virksomhet i Norge som har registrert inn data til NGER [Tab. 1 under "om registeret"]. NGER samler data fra HF i alle regioner. 

Dekningsgrad i NGER for 2016 er beregnet til å være 38 prosent på nasjonalt nivå [Tab.1]. Dette er en økning fra 26 prosent i 2015. Dekningsgraden varierer mellom helseforetakene fra 0 til 88 prosent.

Tabell 1: Total dekningsgrad for NGER, 2016.


Tabellen under viser dekningsgrad for 2016, 2015, 2014 og 2013. Tall før 2016 er hentet fra tidligere publiserte analyser [Tab. 2]. 

Tabell 2: Dekningsgrad for NGER per år.


Pga. feil i nasjonale pasientens elektroniske journaler i rapportering av behandlingssted for innlagte pasienter, var det ikke mulig å beregne dekningsgrad på hvert sykehus, kun på Helseforetak [Tab. 3]. 
 
https://helsedirektoratet.no/nyheter/feil-i-rapportering-av-behandlingss...

Tabell 3: Dekningsgrad for NGER per HF.

Konverteringer

Konverteringsrate fra laparoskopi til laparotomi eller fra hysteroskopi til laparoskopi/laparotomi var under 2 % i 2016. Til tross for at antall registrerte inngrep i NGER har nesten fordoblet seg de siste to årene har andelen konverteringer gått ned de siste årene. Registrerende avdelinger har tilegnet seg enda bedre kompetanse og gjorde gode preoperative vurderinger før gjennomføring av disse inngrepene.

Figur 1: Utvikling konvertering til laparotomi – NGER 2013 – 2016.
 

Komplikasjoner og reoperasjoner

Andelen for intraoperative komplikasjoner ved hysteroskopi og laparoskopi gikk ned fra 3,9% i 2013 til 2,8% i 2016. Raten for reoperasjoner som følge av en komplikasjon gikk derfor ned fra 2,1% i 2013 til 0,6% i 2016. Rate postoperative komplikasjoner sank fra 9,8% i 2013 til 6,9% i 2016. Nedgangen i andel reoperasjoner, intra- og postoperative komplikasjoner registrert i NGER tolkes som en effekt av økt kompetanse i utførelsen av inngrepene, bedre kjennskap til bruken av instrumentene, innføring av nye operasjonsteknikker og ikke minst bedre kjennskap til laparoskopisk teknikk. Flere avdelinger har innført simulatortrening fordi erfaring og validerte studier tilsier at dette reduserer andel komplikasjoner. Tønsberg modellen i laparoskopisk opplæring, innført i 2016, leder til en sertifisering av operatørene etter definerte og etablerte internasjonale standarder. Det er verdt å merke seg at 93% av alle endoskopiske inngrep i 2016 forløp uten komplikasjoner og kun 0,2% av alle inngrep hadde en alvorlig komplikasjon til følge. Andelen alvorlige komplikasjoner har gått ned fra 0,7% i 2013 til 0,2% av alle endoskopiske inngrep i 2016. Intra- og postoperative komplikasjoner ved total laparoskopisk hysterektomi er høyere enn ved alle andre registrerte laparoskopier. Det burde være et stort forbedringspotensial i å redusere denne komplikasjonsraten og forbedre utfall for TLH. 

Intraoperative komplikasjonsrate er redusert fra 3,9% i 2013 til 2,8% i 2016.

Figur 2: Andel intraoperative komplikasjoner per år – NGER 2013 til 2016.

 


Ser man mer detaljert på intraoperative komplikasjoner ved laparoskopi, så viser det seg at intra-abdominale komplikasjoner (1,0%) er den største komplikasjonstype. Den totale laparoskopiske intraoperative komplikasjonsraten er på 3,0%. 

Figur 3: Intraoperative komplikasjoner ved laparoskopi – NGER 2016. Hele landet (N=3106).


Karskader (0,5%) er det hyppigste intra-abdominale komplikasjonsårsaken ved laparoskopi. Hyppigheten av tarmskader (0,2%) er mindre en forventet etter litteraturen [Fig. 4]. Insidensen av karskader er i litteraturen angitt til mellom 0,01 og 0,6%, insidensen av tarmskader til mellom 0,16 og 0,6%. Andelen av registrerte blæreskader er 0,3% og ureterskader er 0,1% som gjenspeiler internasjonale komplikasjonsraten.  

Figur 4: Intraoperative intra-abdominale komplikasjoner ved laparoskopi – NGER 2016. Hele landet (N=3106).

 

Antall registrerte komplikasjoner intraoperativt ved hysteroskopi er meget få (2,5%) og er registrert som perforasjoner av livmorveggen (1,5 %) og blødning (0,2 %) [Fig. 5].

Figur 5: Intraoperative komplikasjoner ved hysteroskopi – NGER 2016. Hele landet (N=1521).

 

Andelen reoperasjoner som følge av komplikasjoner gikk også ned fra 2,1% i 2013 til 0,6% i 2016 [Fig. 6].

Figur 6: Andel reoperasjoner per år– NGER 2013 til 2016. 
 

 

Postoperative komplikasjonsrate sank fra 9,8% i 2013 til 6,9% i 2016 [Fig. 7]. Nedgang i intra- og postoperative komplikasjoner i Norge kan tolkes som en effekt i utførelsen av inngrepene, bedre kjennskap til bruken av instrumentene, innføring av nye operasjonsteknikker og ikke minst bedre kjennskap til laparoskopisk teknikk.

Figur 7: Andel postoperative komplikasjoner per år – NGER 2013 til 2016.
 


Mer detaljert undersøkelse av postoperative komplikasjoner viser en høy andel av infeksjoner (6,3%) [Fig. 8]. Dette gir grunn til å undersøke nærmere hygieniske forhold og intraoperative antiobiotikaprofylakse. Postoperative blødninger (0,9%), organskader (0,3%) og postoperative komplikasjoner i forbindelse med utstyr (0,1%) utgjør kun en liten del av det postoperative komplikasjoner.

Figur 8: Postoperative komplikasjoner – NGER 2013 til 2016. Hele landet (N=3468).

 

Sett fra en annen side er 93,1% av alle endoskopiske inngrep er utført uten komplikasjoner (Fig. 9) og kun 0,2% av alle inngrep har medført alvorlig komplikasjoner. Andelen alvorlige komplikasjoner er redusert fra 0,7% i 2013 til 0,2% i 2016 [Fig.10].

Figur 19: Andel alvorlighetsgrader av komplikasjoner – NGER 2016. Hele landet (N=3468).

Figur 10: Andel alvorlige komplikasjoner per år – NGER 2013 til 2016. 

Pasientrapporterte resultater

Resultater av RAND-36 viser stort sett et pasientrapportert suboptimalt utfall av behandlingen ved laparoskopi og hysteroskopi i Norge. Dette bør undersøkes nærmere med tanke på forskjellige diagnosegrupper og prosedyrer. Avdelingsrelaterte forskjeller synes minimal. Treatment Satisfaction Scale 2 gjenspeiler pasientens tilfredshet med behandlende enhet. Resultater forklarer seg selv og gjennomsnittsberegning fremstiller normalt verdien. Avdelingsrelaterte forskjeller synes stor. 

Resultater av spørreskjemaet RAND-36 for å måle pasientens opplevelse av behandlingen ble vist i 8 forskjellige kategorier. Alle målte objekter er skåret slik at en høy skåring definerer en god helse status. Laveste nivå er 0 og høyeste er 100. Nivåer representerer prosenttall av oppnådd total mulig skåring. I kategorien «Fysisk funksjon» viser det seg en god helsestatus bland alle opererte pasienter og gjennomsnitt er likt sammenliknet med normative verdier (86,44%) [Fig. 11].

Fig. 11: Gjennomsnitt på spørreskjemaet RAND-36 i kategori fysisk funksjon målt per avdeling – NGER 2016. 
 

 

I kategorien «Rollebegrensning grunnet fysisk helse» viser det seg at en del pasienter er meget affisert av sykdommen. Gjennomsnitt for NGER pasienter er på 63,4% og dermed mindre enn landsgjennomsnitt i befolkningen (76,6%) [Fig. 12].

Fig. 12: Gjennomsnitt på spørreskjemaet RAND-36 i kategori rollebegrensning grunnet fysisk helse målt per avdeling – NGER 2016.

 

 

I kategorien «Smerte» er det registrert en bred fordeling av smerteopplevelser. Fire til seks uker etter inngrepet rapporterer pasientene mer smerter (67,5%) enn gjennomsnittet i befolkningen (73,62%) [Fig. 13].

Fig. 13: Gjennomsnitt på spørreskjemaet RAND-36 i kategori smerte målt per avdeling – NGER 2016.

 

 

Resultater i kategorien «Generell helsetilstand» er også spredt. Sammenlignet med normative verdier (75,2%) har endoskopisk opererte pasienter en redusert generell helse (68,3%) [Fig. 14] etter inngrepet.

Fig. 14: Gjennomsnitt på spørreskjemaet RAND-36 i kategori generell helsetilstand målt per avdeling – NGER 2016.
 

 

Ser man på kategorien «Energinivå» så er resultater bred fordelt. Gjennomsnitt i befolkningen er på 60,7%, i NGER pasientgruppen på 56,2% [Fig. 15]. 

Fig. 15: Gjennomsnitt på spørreskjemaet RAND-36 i kategori energinivå målt per avdeling – NGER 2016. 
 

 

I kategorien «Sosial tilpassethet» finnes også en bred fordeling av resultater. Gjennomsnittsberegningen viser at pasienter i NGER har lavere sosial tilpassethet  (76,9%) enn befolkningen (86,3%) [Fig. 16]. 

Fig. 16: Gjennomsnitt på spørreskjemaet RAND-36 i kategori sosial tilpassethet målt per avdeling – NGER 2016.
 

 

Kategorien «Følelsesmessig velvære» viser nesten det samme fordelingsmønster som alle andre kategorier. Gjennomsnitt i NGER er lavere (77,2%) enn i befolkningen (84,3%) [Fig. 17]. 

Fig. 17: Gjennomsnitt på spørreskjemaet RAND-36 i kategori følelsesmessig velvære målt per avdeling – NGER 2016. 
 

 

Kategorien «Følelsesmessig rollebegrensning» synes en del pasienter å være meget påvirket. Gjennomsnitt i NGER er minimalt lavere (77,3%) enn i befolkningen (80,3%) [Fig. 18]. 

Fig. 18: Gjennomsnitt på spørreskjemaet RAND-36 i kategori følelsesmessig rollebegrensning målt per avdeling – NGER 2016.
 

Treatment Satisfaction Scale 2 gjenspeiler pasientens tilfredshet med behandlende enhet. Resultater viser store forskjeller mellom avdelingene og burde undersøkes nærmere.