Norsk gynekologisk endoskopi register

Resultater publisert i 2016

 

Registrerte pasienter og registrerende institusjoner

I 2015 er 3293 forløp fullstendig registrert (tabell 1). Det er 22 av 41 avdelinger (54%) med hysteroskopisk og laparoskopisk virksomhet i Norge som har registrert inn data til NGER i 2015. Dessverre har en del avdelinger med endoskopisk virksomhet ikke vist interesse for kvalitetssikringen. En dekningsgradanalyse oppdaget stor variasjon i registreringen fra avdeling til avdeling, da fra 0% til 83% (Tabell 2).

Tabell 1: Antall registrerte hendelser - NGER 2013 til 2015

 
2013
2014
2015
2016
Alle år
Bodø
44
156
197
100
497
DNR
0
56
68
58
182
Drammen
134
254
220
138
746
Elverum
0
22
2
0
24
Førde
30
73
39
13
155
Gjøvik
94
338
317
186
935
Hammerfest
13
73
44
0
130
Harstad
0
2
0
0
2
Haugesund
2
0
280
210
492
Haukeland
89
350
343
55
837
Kalnes
0
0
0
15
15
Kirkenes
0
0
49
46
95
Kongsberg
1
0
0
0
1
Kongsvinger
0
0
0
10
10
Kristiansand
11
29
17
1
58
Mo i Rana
5
60
63
52
180
Molde
0
125
103
24
252
Ringerike
0
23
0
0
23
Sandessjøen
0
11
57
64
132
Skien
0
0
0
89
89
Stavanger
1
201
128
57
387
Tromsø
0
0
21
79
100
Trondheim
0
2
1
5
8
Tønsberg
303
341
550
412
1606
Ullevål
35
751
692
640
2118
Volda
7
52
59
24
142
Voss
2
16
5
23
46
Ålesund
2
44
37
15
98
Alle avdelinger
773
2979
3292
2316
9360

 

 

 

Tabell 2: Registrerende avdelinger i NGER i 2015 (dekningsgrad)

RHF
Behandlingssted
 
Registrerte pasienter i NGER   
Prosent av alle opererte  pasienter  i NGER 
Sør-Øst
Akershus universitetssykehus
0
0 %
Oslo universitetssykehus
683
34 %
Oslo universitetssykehus,
Radiumhospitalet
66
39 %
Sykehuset i Vestfold
535
79 %
Sykehuset Innlandet, Gjøvik
316
83 %
Sykehuset Innlandet, Hamar/Elverum
2
1 %
Sykehuset Innlandet, Kongsvinger
0
0 %
Sykehuset Innlandet, Lillehammer
0
0 %
Sykehuset Telemark, Notodden
0
0 %
Sykehuset Telemark, Skien
0
0 %
Sykehuset Østfold
0
0 %
Sykehuset Østfold, Moss
0
0 %
Sørlandet sykehus, Arendal sykehus
0
0 %
Sørlandet sykehus, Flekkefjord
0
0 %
Sørlandet sykehus, Kristiansand
12
6 %
Vestre Viken, Bærum sykehus
0
0 %
Vestre Viken, Drammen sykehus
212
29 %
Vestre Viken, Kongsberg sykehus
0
0 %
Vestre Viken, Ringerike sykehus
0
0 %
Vest
Helse Bergen, Haukeland sykehus
340
56 %
Helse Bergen, Voss sykehus
3
13 %
Helse Fonna, Haugesund sykehus
274
74 %
Helse Fonna, Odda sykehus
0
0 %
Helse Fonna, Stord sykehus
0
0 %
Helse Førde, Førde sykehus
35
25 %
Stavanger sykehus
125
19 %
Midt
Helse Møre og Romsdal, Kristiansund sykehus
0
0 %
Helse Møre og Romsdal, Molde sykehus
103
81 %
Helse Møre og Romsdal, Volda sykehus
56
56 %
Helse Møre og Romsdal, Ålesund sykehus
33
12 %
Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger
0
0 %
Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Namsos
0
0 %
St. Olavs hospital, Trondheim, Orkdal og Røros
1
0 %
Nord
Helgelandssykehuset Mo i Rana
63
66 %
Helgelandsykehuset HF, Sandnessjøen
53
41 %
Helse Finnmark, Hammerfest sykehus
43
44 %
Helse Finnmark, Kirkenes sykehus
48
57 %
Nordlandssykehuset Bodø
189
73 %
Nordlandssykehuset HF, Lofoten
0
0 %
Nordlandssykehuset HF, Vesterålen
0
0 %
UNN, Harstad
0
0 %
UNN, Narvik
0
0 %
UNN, Tromsø
15
7 %
Totalt
 
3207
25 %

 

 

Fordeling laparoskopier og hysteroskopier

Fordeling av laparoskopier og hysteroskopier viser siden oppstart av registreringen i februar 2013 ingen store variasjoner (figur 1). Med hensyn på aldersfordeling er hovedgruppene av pasienter i alderen mellom 40 og 49. Det er få pasienter som har forhøyet operasjonsrisiko på grunn av alder, det vil si yngre enn 19 år og eldre enn 80 år.

Figur 1: Fordeling av endoskopiske inngrep i NGER fra 2013 til 2015

NGER figur 1, 2016

 

 

Pasientkarakteristika og operasjonsparametre

De fleste pasientkarakteristika viser stort sett upåfallende verdier. Gjennomsnittlig BMI er 26, gjennomsnittlig antall graviditeter og fødsler er henholdsvis 2,3 og 1,6. Gjennomsnittlig operasjonstid er 58 minutter (tabell 3).

Tabell 3 : Gjennomsnittlig BMI, fødsler, graviditeter og knivtid. Verdiene er gitt samlet for alle typer inngrep og splittet for laparoskopi, hysteroskopi og der begge prosedyrer er brukt. Datagrunnlaget er tatt fra en tre-års periode.

Pasientegenskap
2013
2014
2015
Alle BMI (kg/m2)
25.9
25.9
26.1
Laparoskopi
25.6
25.7
25.9
Hysteroskopi
26.4
26.5
26.6
Begge
26.6
25.6
25.1
Alle fødsler (antall)
1.8
1.6
1.6
Laparoskopi
1.6
1.5
1.5
Hysteroskopi
2.1
1.9
1.8
Begge
1.2
0.6
0.8
Alle graviditeter (antall)
2.3
2.2
2.3
Laparoskopi
2.2
2.1
2.1
Hysteroskopi
2.7
2.6
2.6
Begge
1.9
1.2
1.1
Alle knivtider (minutt)
55
61
58.1
Laparoskopi
71.6
76
77.2
Hysteroskopi
19.4
20.4
17.9
Begge
75.7
58.9
63.6

 

 

Den høyeste andelen av pasienter som har fått utført endoskopiske inngrep i Norge er i alderen mellom 40 og 50 år- Pasienter i alderen under 20 år og over 75 år utgjør en liten del av andelen registrerte pasienter (figur 2). Andelen pasienter over 70 år, som innebærer en forhøyet operasjonsrisiko, varierer ved de forskjellige avdelingene (figur 3).

Figur 3: Aldersfordeling i NGER fra 2013 til 2015

NGER figur 2, 2016

Figur 4: Fordeling av pasienter over 70 år i  NGER fra 2013 til 2015

NGER figur 3, 2016

 

De fleste pasientene er normalvektige, men totalt 5,7% av de registrerte er overvektige.  Tidligere var fedme (kroppsmassinedeks [BMI] > 35) en kontraindikasjon for laparoskopi med hensyn på pasientens komorbiditet, men bedre teknikk, utstyr, forståelse av vanlige fysiologiske endringer hos overvektige pasienter ved laparoskopiske inngrep kan ha ført til reduksjon av intraoperative risiko.

Nesten alle av de registrerte pasientene (98%) kan både forstå og snakke norsk. Det er viktig til å få frem eventuelle forskjeller i utkomme ved laparoskopiske og /eller hysteroskopiske inngrep mellom ulike sosiodemografiske grupper. Flere studier har reist  mistanke om økende komplikasjonsrate hos pasienter med lav sosioøkonomisk status. Det er derfor viktig å etterspørre språkforståelse, utdannings- og sivilstatus, som eventuelle faktorer for komorbiditet (forekomst av flere ulike sykdommer).

Største delen av pasienter lever i partnerskap. Det er bred spredning i utdanningsnivået hos pasienter som får utført endoskopiske inngrep.