Norsk kvinnelig inkontinensregister

Kontakt

Tomislav Dimoski
tomdim@ous-hf.no

2017

Hovedfunn: 
  • 84 prosent av pasientene er veldig fornøyde etter operasjon
  • 93 prosent av de som fikk utført stresstest etter operasjon hadde ingen påvisbar urinlekkasje
  • Bare halvparten av pasientene fikk utført stresstest etter 6-12 måneder

Registeret innhenter subjektive og objektive data før og etter operasjon fra kvinner operert for urininkontinens. Avdelingene mottar en gang årlig en rapport der avdelingens resultater sammenlignes med landsgjennomsnittet og der egne operatørers resultat dokumenteres. Avdelinger som har resultater under gjennomsnittet, får tilbakemelding om dette.

Antallet avdelinger som rapporterte til registeret økte fra 33 i 2015 til 39 i 2016. Åttifire prosent (84 %) av pasientene var veldig fornøyde med operasjonen og de subjektive plagene vurdert ut fra en gjennomsnittlig symptomscore (stressinkontinens index) ble redusert fra 8,2 (maks 12) før operasjonen til 1,1 etter operasjonen. Nittitre prosent (93 %) av dem som ble testet objektivt etter inngrepet hadde ingen påvisbar urinlekkasje. Dessverre ble kun 51 % av pasientene testet med en objektiv stresstest ved den postoperative kontrollen etter 6-12 mnd.

Dekningsgrad

Når det brukes tall fra Norsk pasientregister hadde NKIR i 2015 en dekningsgrad på 84,7 %. NKIRprogrammet kan nå hente data fra det pasientadministrative system (PAS) og bidra til å korrigere feilregistreringer i PAS. Etter disse korreksjoner hadde NKIR i 2015 en dekningsgrad på 85,9 %. Dersom vi utelater de sykehus som ikke rapporterer til NKIR hadde NKIR en dekningsgrad på 96,8 %.

Figur 1. Dekningsgrad: Antall inkontinensopererte kvinner registrert i NKIR av alle inkontinensopererte kvinner i Norge i 2015

Avdelinger med 0 % rapporterte ikke til Norsk kvinnelig inkontinensregister i 2015. Alle avdelinger som ikke rapporterte til registeret i 2015 vil rapportere til registeret i 2016. Antall operasjoner er angitt i parentes.

Operasjoner og kontroller

Figur 2. Antall operasjoner per år ulike operasjonstyper


TVT: Tensjonsfri vaginal tape, TVTO: Tensjonsfri vaginal tape obturator (innenfra-ut), TOT: Tensjonsfri obturator operasjon (utenfra-inn) , AJUST: Ajustable Single-Incision Sling, Bulkamid: Transuretral submukøs injeksjon av hydrogel med polyacrylamid.

 

Figur 3. Prosent kontrollerte pasienter 6 - 12 mnd. etter inkontinens operasjoner i 2015.

Tall til høyre i kolonnene angir prosent pasienter kontrollert etter 6 – 12 mnd. av antall TVT, TVTO, TOT og AJUST opererte. Antall operasjoner er angitt i parentes.

 

Figur 4. Antall inkontinens operasjoner rapportert til NKIR i 2015.


Dette gjelder TVT, TVTO, TOT, AJUST og BULKAMID OPERASJONER.

 

Figur 5. Prosent kontrollert etter henholdsvis 6 – 12 mnd. og 3 år for inkontinensoperert pasienter i 2015 og 2013. Sortert etter 6 – 12 mnd. kontroll.


NKIR-styrets mål er at 6 – 12 mnd. og 3 år kontroll skal være 100% utført. Antall TVT, TVTO, TOT og AJUST opererte pasienter i 2015 og 2013 i parentes. Prosent kontrollert er angitt til høyre i søyletoppen. Lofoten, Stokmarknes, Namsos, Levanger og Kongsberg rapporterte pasienter først i 2015. Røde søyler angir verdier etter 6 – 12 mnd. og 3 år.

Antall objektive og subjektive registreringer

Figur 6. Prosent stresstest utført per avdeling etter og før inkontinens operasjon i 2015. Sortering stresstest etter operasjon.


NKIR-styrets mål er at 95 % og 80 % av pasienten får utført stresstest henholdsvis før og etter TVT, TVTO, TOT og AJUST operasjon. Sykehusene oppfordres til å øke antall stresstester slik at disse mål blir nådd. Prosent antall stresstester er angitt til høyre for søyletoppen. Antall operasjoner er angitt i parentes. Røde søyler angir verdier etter og før operasjon for hele landet.

 

Figur 7. Prosent stressinkontinens-indeks registrert per avdeling etter 6 – 12 mnd. og før inkontinens operasjon i 2015. Sortering stressinkontinens-indeks etter operasjon.


NKIR-styrets mål er at 95 % og 80% av stressinkontinens-indeksene registreres henholdsvis før og etter TVT, TVTO, TOT og AJUST operasjon. Prosent stressinkontinens-indeks registrert er angitt til
høyre i søyle toppen. Antall operasjoner er angitt i parentes. Røde søyler angir verdier etter og før operasjon for hele landet.

 

Figur 8. Prosent urgencyinkontinens-indeks registrert per avdeling etter 6 – 12 mnd. og før inkontinens operasjon i 2015. Sortering urgencyinkontinens-indeks etter operasjon.


NKIR-styrets mål er at 95 % og 80 % av urgencyinkontinens-indeksene registreres henholdsvis før og etter TVT, TVTO, TOT og AJUST operasjon. Prosent urencyinkontinens-indeks registrert er angitt til høyre i søyle toppen. Antall operasjoner er angitt i parentes. Røde søyler angir verdier etter og før operasjon for hele landet.

Pasientrapporterte resultater

Figur 9. Prosent veldig fornøyde pasienter etter inkontinens operasjoner ved 6-12 mnd. kontroll i 2015 med endring fra 2014


Pasientene kan velge mellom: veldig fornøyd, litt fornøyd, verken fornøyd eller misfornøyd, litt misfornøyd og veldig misfornøyd med operasjonsresultatet. Hvite tall til høyre i søylen angir i prosent veldig fornøyde pasienter i 2015. Sorte positive tall og røde negative tall angir forbedring og forverring i forhold til 2014. Det er ikke foretatt noen form for korreksjon av pasient sammensetningen av disse data. Tall i parentes angir antall TVT, TVTO, TOT og AJUST operasjoner i 2015 og 2014.

 

Figur 10. Gjennomsnittlig gram lekkasje ved stresstest 6 – 12 mnd. etter og før inkontinens operasjoner utført i 2015


Tall på toppen av søylene angir gjennomsnittlig antall gram lekkasje ved stresstest før og etter operasjon. Tall til høyre i figuren angir antall pasienter hvor det er utført stresstest etter operasjon (mellomblå søyle) og før operasjon (mørkeblå søyle). Sykehus markert med ‘x’ har ikke utført stresstest. N<5: Sykehus som har utført færre enn 5 stresstester. Antall TVT, TVTO, TOT og AJUST opererte er angitt i parentes.

 

Figur 11. Gjennomsnittlig subjektiv stressinkontinenslekkasje (stress-inkontinens-indeks) ved kontroll etter og før inkontinens operasjoner i 2015.


Subjektiv stressinkontinens etter operasjon (kontroll 6 – 12 mnd.) og før operasjon. Sorte tall angir gjennomsnittlig stressinkontinens-indeks etter og før operasjonen. Blått tall angir antall pasienter hvor stressinkontinens-indeks er registrert. Antall pasienter TVT, TVTO, TOT og AJUST operert er angitt i parentes.

 

Figur 12. Gjennomsnittlig subjektiv urgencyinkontinenslekkasje (urgency-inkontinens-indeks) etter inkontinens operasjoner ved kontroll etter og før operasjon i 2015.


Urgencyinkontinens-indeks ved 6 – 12 mnd. kontroll og før operasjon. Sorte tall angir gjennomsnittlig urgencyinkontinens-indeks etter og før operasjonen. Mellomblå tall angir antall pasienter hvor urgenyinkontinens-indeks er registrert. Antall TVT, TVTO, TOT og AJUST opererte pasienter er angitt i parentes.

Komplikasjoner

Figur 13. Prosent pasienter med komplikasjoner etter inkontinens operasjoner i 2015.


Denne grafen viser prosent antall komplikasjoner for avdelingene. Gjennomsnitt er 9,3 %. Venstre og høyre kontrollgrenser angir nedre og øvre grense for forventet naturlige variasjon i en stikkprøve med avdelingens antall pasienter. Variasjonen i komplikasjonsrate mellom sykehusene kan forklares ved tilfeldighet. Pasienter som hadde flere komplikasjoner er kun registrert med 1 komplikasjon i denne grafen. Tall i parentes angir antall TVT, TVTO, TOT og AJUST operasjoner.

 

Figur 14. Prosent pasienter med komplikasjon etter inkontinens-operasjoner i 2014 og 2015.


Tall på toppen av søylene angir prosent komplikasjoner i 2015. Tall i høyre kant av figuren angir prosent komplikasjoner i 2014. Antall TVT, TVTO, TOT og AJUST operasjon i 2015 og 2014 er angitt i parentes.

Reoperasjoner

Figur 15. Prosent pasienter reoperert ved eget sykehus grunnet fortsatt stressinkontinens etter inkontinens operasjoner i 2014


Denne grafen viser prosent reoperasjoner for avdelingene. Gjennomsnitt er 1,58%. Høyre kontrollgrense er basert på den forventede naturlige variasjon i en stikkprøve med avdelingenes antall operasjoner. Variasjonen i komplikasjonsrate mellom sykehusene kan forklares ved tilfeldighet. Antall reoperasjoner er hentet fra det pasientadministrative datasystem. Dette gjelder TVT, TVTO, TOT og AJUST operasjoner.

 

Figur 16. Prosent pasienter reoperert ved eget sykehus grunnet fortsatt stressinkontinens etter inkontinens operasjoner i 2013 og 2014.


Denne grafen viser prosent reoperasjoner av pasienter fra egen avdeling 36 måneder etter operasjon. Prosent reoperasjoner i 2013 er angitt med sorte tall. Prosent reoperasjoner i 2014 er angitt med mellomblå tall. Antall TVT, TVTO, TOT og AJUST operasjoner i 2014 og 2013 er angitt i parentes. X angir ingen operasjoner i 2013. Røde søyler angir verdier for 2013 og 2014 for hele landet.

Antall reoperasjoner er hentet fra det pasientadministrative datasystem.

 

Figur 17. Prosent pasienter reoperert grunnet fortsatt stressinkontinens med BULKAMID operasjon i 2014.


Denne grafen viser prosent BULKAMID reoperasjoner for avdelingene. Gjennomsnitt er 29%. Øvre og nedre linjer angir kontrollgrenser basert på den forventede naturlige variasjon i en stikkprøve med avdelingenes antall operasjoner. Variasjonen i komplikasjonsrate mellom sykehusene kan forklares ved tilfeldighet. Antall reoperasjoner er hentet fra det pasientadministrative datasystem.

Årsrapporter