Norsk intensivregister

Kontakt

Anita Farestveit
anita.farestveit@helse-bergen.no

Hovedfunn
  • Det var 16332 intensivopphold i 2017
  • Ved 79,8% av alle opphold var pasienten i live 30 dager etter innleggelse på intensiv
  • Andel pasienter som fikk respiratorstøtte var 60,4%

Medlemsenhetene i Norsk intensivregister har registrert 16332 intensivopphold fordelt på 13737 pasienter i Norge i 2017. Til sammen er det registrert 61843 døgn med intensivbehandling. Dekningsgraden på institusjonsnivå, altså tilslutningen til NIR, var 86%. Dekningsgrad på individnivå er estimert til over 90%. Median alder for intensivpasientene i 2017 var 67 år. Pasienter med alder over 80 år stod for 17,6% av alle intensivopphold, mens barn under 18 år stod for 4,7% av alle intensivopphold. Median liggetid på intensiv var 1,9 døgn.

Andel pasienter som fikk respiratorstøtte var 60,4%. Ved 90,1% av alle opphold ble pasientene utskrevet fra intensiv i live, og i 79,8% av alle opphold var pasienten i live 30 dager etter innleggelse på intensiv. Kvalitetsindikatorene for reinnleggelse og respiratortid er samlet sett innenfor målet. Standardisert mortalitetsratio (SMR) er marginalt høyere enn målet. Her skal det nevnes at valideringen tyder på at SAPSII, som er grunnlaget for å regne ut SMR, ikke skåres helt på samme måte i ulike avdelinger. NIR jobber med tiltak for å bedre dette slik at indikatoren skal være mer valid fra og med 2019.

Årsrapporter