Norsk intensivregister

Kontakt

Anita Farestveit
anita.farestveit@helse-bergen.no

Hovedfunn
  • Av alle kvalifiserte intensivenheter i Norge rapporterer 86% til Norsk intensivregister

  • Ved intensivenheter som rapporterer er 97% av oppholdene riktig registrert

  • For 2018 er det registrert over 16000 intensivopphold i Norsk intensivregister

  • I 80% av intensivoppholdene var pasienten i live 30 dager etter innleggelse på intensiv


Årets resultater indikerer at Norsk intensivregister (NIR) har god dekningsgrad, og er representativt for intensivmedisinen i Norge. Av de sykehusavdelingene som faller inn under NIR sin definisjon av «intensivenhet» i Norge, rapporterer 86% til NIR. Viktigere er det at 97% av pasientopphold ved enheter som rapporterer er registrert riktig i NIR. Flere kvalifiserte intensivenheter som foreløpig ikke rapporterer til NIR er på vei til å begynne med det. I om lag 90% av intensivopphold skrives pasienten ut fra intensiv i live, og for 80% av intensivopphold er pasienten i live 30 dager etter innlegging på intensiv. Disse andelene har vært stabile de siste fem år. For 2018 er 3,5% av alle intensivopphold ny inneggelse på intensiv mindre enn 72 timer etter utskriving. Dette er bra, og innenfor kvalitetsmålet på 4%. For de intensivopphold der respirator er i bruk er respiratortiden mer enn 2,5 døgn i 61% av oppholdene. Nasjonalt kvalitetsmål er at mindre enn 50% av oppholdene skal ha respiratortid mer enn 2,5 døgn.
 

Årsrapporter