Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister

Hovedfunn:
  • Økning i antall døgn med respirator på de største nyfødtavdelingene
  • 85 prosent av premature barn født i svangerskapsuke 25 overlever
  • Nedgang i bruk av antibiotika på norske nyfødtavdelinger 

Resultater fra perioden 2013-2016 viser at det er små forskjeller i antall pasientopphold ved de enkelte nyfødtavdelingene fra år til år. Når det gjelder antall behandlingsdøgn med respirator, eller mekanisk ventilasjon, er forskjellene noe større. Begrepet gestasjonssalder (GA) beskriver hvilken svangerskapsuke barnet er født i. Resultatene fra viser at 85 % av premature barn født med GA 25 uker, overlever. Overlevelsen øker med økende lengde på svangerskapet, og av premature barn med GA 28 – 31 uker overlever 97-98 %. 

Resultatene viser også at bruk av antibiotika på norske nyfødtavdelinger har gått ned de siste årene ved at pasientene nå i gjennomsnitt får færre dager med antibiotikabehandling i løpet av de første 14 dagene etter fødsel. Samtidig med arbeidet for å redusere unødvendig bruk av antibiotika, er det viktig med tidlig oppstart av antibiotikabehandling for å unngå fatale tilfeller av infeksjon hos nyfødte. Les mer om nedgang i bruk av antibiotika under fanen om kvalitetsforbedring. 

Dekningsgrad

NNK har 100 % dekningsgrad på institusjonsnivå ved at alle landets 20 nyfødtavdelinger rapporterer data inn til registeret. En dekningsgradsanalyse gjennomført i 2015 på en utvalgt pasientgruppe viste at dekningsgraden også på individnivå i den utvalgte gruppen var tilnærmet 100 %. Gjennom dialog med fagfeller ved landets nyfødtavdelinger, antas det at dekningsgraden på individnivå for alle sykehusene er ca. 99-100 %.  

Antall pasientopphold

Figur 2 viser antall opphold ved hver nyfødtavdeling de fire siste årene. Tallene viser til antall pasientopphold og ikke antall pasienter fordi noen barn har flere pasientopphold. Nyfødtavdelingen på Sørlandet sykehus Arendal ble lagt ned 1. september 2015. Etter nedleggelsen blir syke nyfødte barn som sogner til Arendal, overflyttet til nyfødtavdelingen i Kristiansand. 
Grafen viser at det er til dels liten variasjon i antall pasientopphold ved de enkelte nyfødtavdelingene fra år til år.

Figur 2 Antall pasientopphold per nyfødtavdeling, trend fire siste år

Respiratorbehandling

Mekanisk ventilasjon innebærer at pasienten får helt eller delvis hjelp til å puste av en respirator. Mekanisk ventilasjon inkluderer både konvensjonell respiratorbehandling og høyfrekvent ventilering (oscillering) som også er en form for respiratorbehandling. Registerdata viser en trend mot at antall behandlingsdøgn med mekanisk ventilasjon har økt ved noen av de største nyfødtavdelingene. Når man sammenligner pasientgruppene gruppert på GA ved fødsel, viser NNK-data at de minste premature barna i gjennomsnitt har lengst behandlingstid på respirator. En stor andel av respiratorbehandlingen til de minste premature gjennomføres ved bruk av høyfrekvent ventilering. 

Figur 3 viser en fireårs trend over antall behandlingsdøgn per år med mekanisk ventilasjon på de større nyfødtavdelingene. Tallene inkluderer både terminfødte og premature barn. Registerdataene viser en trend for at antall behandlingsdøgn med mekanisk ventilasjon har økt ved noen av de største nyfødtavdelingene.  

Figur 3 Antall behandlingsdøgn på mekanisk ventilasjon på de større nyfødtavdelingene, trend fire siste år

 

 

Figur 4 viser et landsgjennomsnitt for behandlingstid med mekanisk ventilasjon for premature barn med GA ≤ 32 uker som ble utskrevet i live. På grunn av få pasienter, særlig i pasientgruppen med de laveste GA, er tall fra årene 2013-2016 slått sammen. Resultatene er fremstilt i forhold til den GA pasientene hadde ved fødsel. Mekanisk ventilasjon inkluderer både konvensjonell og høyfrekvent ventilering. Når man sammenligner pasientgruppene inndelt i forhold til GA ved fødsel, viser data at de minste premature barna i gjennomsnitt har lengst behandlingstid på respirator.

Figur 4 Landsgjennomsnittlig antall døgn på mekanisk ventilasjon, 95 CI, for premature barn med GA ≤ 32 uker 

 

 

Figur 5 viser prosentvis andel av alle nyfødte barn som ble behandlet med høyfrekvent ventilering (oscillering) av de som ble behandlet med mekanisk ventilasjon. Tallene viser landsgjennomsnittet for årene 2013-2016 fordelt på ulike grupper av gestasjonsaldre. Grafen viser hvordan en stor andel av respiratorbehandlingen til de minste premature gjennomføres ved bruk av høyfrekvent ventilering.

Figur 5 Landsgjennomsnittlig andel med høyfrekvent ventilering (oscillering) av de som ble behandlet med mekanisk ventilering 

Alder ved utskrivelse

Figur 6 viser barnas postmenstruelle alder (PMA) ved utskrivelse til hjemmet. PMA beregnes fra den første dagen i den siste menstruasjonen mor hadde før graviditet. Beregningene gjelder for premature barn med GA under 28 uker som ble utskrevet i live. 

Grafen viser at premature barn som er født før 28 ukers GA, i gjennomsnitt har behov for å være på sykehus frem til den tiden de skulle ha vært født dersom de ikke hadde blitt født for tidlig.  
Pasientoppholdene er registrert til det sykehuset som hadde initial behandling etter fødselen. Det innebærer at dersom et barn er behandlet på flere nyfødtavdelinger, er oppholdene koblet sammen og resultatene fremstilles for det sykehuset som hadde initial behandling. Tallene er et gjennomsnitt for årene 2013-2016, konfidensintervall 95 %. 

Figur 6 Postmenstruell alder (PMA) ved utskrivelse til hjemmet for premature barn født med GA < 28 uker. 

Overlevelse 

Figur 7 viser prosentvis overlevelse for premature barn som ble født med GA ≤ 31 uker. Tallene viser et landsgjennomsnitt for årene 2013-2016. Grafen viser at 85 % av premature barn som fødes med GA 25 uker overlever.  Sjansen for å overleve øker med økende GA, og av premature som er født med GA 28 -31 uker, er prosentvis overlevelse på 97-98 %. 

Figur 7 Prosentvis overlevelse for premature barn født med GA ≤ 31 uker

Kronisk lungesykdom

Figur 8 viser prosentvis forekomst av ervervet kronisk lungesykdom (bronkopulmonal dysplasi = BPD) hos premature barn med GA ≤ 31 uker. Alvorlig BPD er i Norge definert som at barnet har behov for ekstra oksygen eller respirasjonsstøtte ved PMA 36.0 uker. Tallene er basert på et landsgjennomsnitt for årene 2013-2016. 

Figur 8 Forekomst av kronisk lungesykdom, BPD, hos premature barn med GA ≤ 31 uker 

Årsrapporter