Norsk kvalitetsregister for hiv

2015

Sykehus:
I henhold til Faglige retningslinjer for oppfølgning og behandling av hiv skal alle pasienter som tester positivt på en hivtest snarlig henvises til en infeksjonsmedisinsk avdeling. Det er kun hivpasienter som oppsøker spesialisthelsetjenesten som blir registrert i Norsk pasientregister.

Oslo universitetssykehus (OUS) er det helseforetaket som følger opp og behandler flest hivpasienter. Norsk pasientregister (NPR) angir at man snart kan få splittet opp data fra OUS fra Rikshospitalet og Ullevål, noe som vil være en forbedring når det gjelder lokalt kvalitetsarbeid. Olafiaklinikken er en del av OUS, men rapporteres separat inn til NPR. Øvrige sykehus som behandler hivpasienter er Sykehuset Telemark Skien, Sykehuset i Vestfold, Sykehuset i Østfold, Vestre Viken, Akershus universitetssykehus, Sykehuset innlandet, Sørlandet sykehus, Haukeland universitetssykehus, Stavanger universitetssykehus, Helse Fonna, Molde sykehus, Ålesund sjukehus, St. Olavs hospital, Sykehuset Levanger, Nordlandssykehuset Bodø og Universitetssykehuset i Nord-Norge.

 

Kilde: Norsk pasientregister, Helsedirektoratet

Antall pasienter med hovedtilstand B20-B24 og Z21 per år, 2014.

Har pasienten vært i kontakt med flere sykehus er pasienten telt ved den institusjonen med størst behandlingsvolum.

 

Kvalitetsdata:

Registeret har per i dag ikke startet datainnsamling på nasjonalt nivå, og kan derfor kun vise resultater fra Oslo universitetssykehus, Ullevål som behandler omkring 50 % av alle hivpasienter i Norge.

1. Gjennomsnittstid fra første diagnose til første besøk hiv-klinikk: mål 80% inne 4 uker

I perioden 1.9.14 – 1.9.15 kom det 80 nye hivpasienter til Infeksjonspoliklinikken på Ullevål. Av dem kom 58 (73%) innen 4 uker, 22 hadde første konsultasjon mer enn 4 uker etter diagnosen (29-153 dager). 17 av de 22 var uten behandling. Noen av de 22 var overført fra andre klinikker i spesialisthelsetjenesten bl.a. Olafiaklinikken.

2. Andel nydiagnostiserte med CD4 < 200 og/eller aids: mål < 20 %

Av de 80 nye hivpasientene hadde 11/80 (14%) CD4 < 200. 3 av de 11 kvalifiserte til den norske definisjonen for aids dvs. hadde en aids-definerende sykdom i tillegg. At kun 14% av nydiagnostiserte har CD4 < 200 er et bra resultat og at de aller fleste blir diagnostisert før de får en grav immunsvikt. Dette kan være en indikasjon på at teste-aktiviteten i Oslo-området er relativt høy, men man har fortsatt et forbedringspotensiale i forhold til å avdekke hiv-infeksjon på et tidlig tidspunkt.

3. Andel pasienter på hivbehandling: mål 90%

Pr. 1.9.15 var 1680 registrert som «følger kontroller» ved Infeksjonsavdelingen på Ullevål. Av disse stod 1607 (94%) på hiv-behandling. Dette er et meget godt resultat, også internasjonalt.

4. Andel pasienter uten hivbehandling som har CD4 nivå < 350: mål < 10 %

Det var 97 av 1680 pasienter (6%) som ikke stod på hivbehandling. Av disse hadde 13 (13%) CD4<350. 5 (5%) hadde CD4 < 200.

Dette forteller at man fortsatt har en del pasienter med klar indikasjon for behandling (dårlig immunforsvar) som man ikke har lykkes med å motivere/ hjelpe til å komme i gang med medisinsk behandling.

5. Andel pasienter på hivbehandling med hiv-rna < 50 kopier/ml: mål > 90 %

Siden det kan ta mange uker fra pasienten settes på behandling til han/hun oppnår viruskontroll (hivrna < 50 kopier/ml) har man på forhånd definert at kun de som har stått på hiv-behandling i > 6 mndr som inkluderes i analysen. Av de 1607 som stod på behandling var det 1506 som hadde brukt det i > 6 mndr.  Av dem var det 1417 (94%) som hadde hivrna < 50 kopier/ml. Klinikkens oppfølgning av pasienten antas å ha en positiv innvirkning på dette resultatet, men det sier også noe om pasientenes egen evne til å følge opp behandlingen.

6. Andel pasienter som har vært på kontroll siste år: mål > 95 %

Norsk pasientregister har registrert at 1598 hivpasienter har vært på kontroll ved Oslo universitetssykehus i 2014. Dette inkluderer infeksjonspoliklinikkene både på Ullevål og Rikshospitalet, i tillegg til de som følges opp på Barneavdelingen. Infeksjonspoliklinikken på Ullevål hadde pr 31.12.14 registeret omkring 1660 pasienter dvs. 60 flere enn det som er registrert ved hele OUS til sammen. En forklaring på dette kan være at minst 60 hivpasienter ved OUS ikke har vært på kontroll i 2014. Dette er uheldig, siden det i de faglige retningslinjene er anbefalt kontroll minst 2 ganger pr. år. En annen årsak kan være at enkelte kun tar blodprøver som følges opp av en telefonsamtale. Dette blir ikke registrert som en konsultasjon med rapport til NPR, men vil kunne bli registrert som en fullverdig kontroll i kvalitetsregisteret.  Dette er noe klinikken vil se nærmere på.

7. Årlig dødelighet: mål < 1 %

I perioden fra 1.9.14 – 1.9.15 døde 4 av 1680, noe som gir en dødelighet i kohorten på 0.2%. Dette er 2-3 dødsfall færre enn vi pleier å ha og vi tar forbehold om at ikke alle dødsfall er registrert i databasen siden dette er ferske tall helt frem til 1.9.15. I Sverige er gjennomsnittlig årlig dødelighet blant hiv-kohorten også godt under < 1%, men de har funnet at i risikogruppen sprøytemisbrukere er årlig dødelighet høyere. Ulikheter mellom risikogruppene er noe det norske hiv-registeret også vil se nærmere på etter hvert.

Årsrapporter