Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet

Resultater publisert i 2015

Døvblindhet er en sjelden diagnose. Det betyr at det bare er et lite antall personer som har diagnosen i Norge. Derfor er det vanskelig å presentere funnene på fylkesnivå samtidig som personvernet blir ivaretatt. For at deltakerne i registeret ikke skal være identifiserbare, presenterer vi funnene samlet.

Prevalens av døvblinde i de forskjellige regioner er presentert i Tabell 1 nedenfor. Det er nesten lik distribusjon av personer med døvblindhet i hele regioner i forhold til antall innbyggere. 

Tabell 1. Fordeling av personer med døvblindhet i regionen.

Nord – Nordland, Troms og Finnmark

Midt – Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

Øst – Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland

Vest – Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

Sør – Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder


24 personer hadde fått Cochlea-implantat (CI), men det er bare 16 personer som svarte på spørsmål om tilstrekkelighet i opplæring og trening i tale etter at de fikk innsatt CI. Av disse 16 personer svarte 12 at de har fått tilstrekkelig opplæring. (Cochlea-implantat er en liten datamaskin som opereres inn i øret som gjør det mulig for døve å oppfatte lyd og kunne utvikle tale ut fra individuelle forutsetninger)

Når det gjelder tilstrekkelig opplæring i kommunikasjonsformen(e) personer med døvblindhet benytter, så viser funnene at mer enn halvparten rapporterte at de fikk god nok opplæring (Tabell 2).

Tabell 2. Kommunikasjonsformen(e) som blir benyttet.

 

Tabell 3 nedenfor viser hvordan personer med døvblindhet rapporterte tilstrekkelighetsnivå på opplæring i hjelpemidlene de benytter. I motsetning til opplæring i kommunikasjonsform, svarte nesten halvparten at de fikk opplæring i hjelpemidler de benytter, men at opplæringen ikke var tilstrekkelig.

Tabell 3. Hjelpemidler som blir benyttet.


Tabell 4 viser antall og andel personer som svarte på om tilgangen til tolk-ledsager er tilstrekkelig når de trenger den. 99 personer svarte og 66 % av dem rapporterte at tilgangen var tilstrekkelig.

Tabell 4. Tilgang til tolk-ledsager.

 

Datakvalitet
Alle fire regionssentrene deltok i datainnsamlingen. I tillegg har tolk-ledsager tjenesten i NAV også deltatt. Derfor er det 100 % dekningsgrad på enhetsnivå. Beregningen av dekningsgrad på individnivå er basert på årsmelding om antall brukere som er identifisert med døvblindhet og er registrert ved minst ett av de fire regionssentrene. Årsrapport 2013 fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde viser at det er 362 personer som er registrert ved minst ett av de fire regionssentrene for døvblinde. Av disse deltar 146 personer i registeret. Dette utgjør 40,3 % dekningsgrad på individnivå.