Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS)

Kontakt

Marianne Grytaas
marianne.aardal.grytaas@helse-bergen.no

Hovedfunn
  • Stadig fokus på inklusjon ved landets sykehus førte til 46 nyregistrerte pasienter med binyrebarksvikt (Addisons sykdom) i ROAS i 2018
  • Spørreskjema for pasientrapporterte data ble i 2018 for første gang sendt ut elektronisk, med en svarprosent på 37%
  • ROAS har nasjonal dekningsgrad på 61% for Addisonpasienter

Årsrapporter