Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

Kontakt

Stefanie Erhard-Midttun
55 97 55 60

2016

 

Det var i 2015 kun Haukeland universitetssykehus, det vil si ett av de 4 sykehusene i Norge med tverrfaglige smerteklinikker, som leverte data. Her var det 249 pasienter som var aktuelle (oppfylte inklusjonskriteriene) og av disse samtykket 205. Det gir en individuell dekningsgrad på 82 %. Imidlertid fikk vi inn svar (via nettbrett) fra kun 108 av disse 205 pasientene. Dette er noe vi vil jobbe hardt med å forbedre i 2016. 

 

Figur 1: Endring av smerteintensitet

Smerte figur 1, 2016

 

Figur 1 viser endring i Numeric Rating Scale (NRS): 11-punkts skala hvor verste tenkelig smerte er 10 og ingen smerte er 0 fra første tilsyn til siste tilsyn fra smerteklinikk. Det er i gjennomsnitt 3 uker mellom disse målepunktene. Pasientene blir bedt om å angi høyeste og laveste NRS siste 24 timer i ro og ved aktivitet ved første tilsyn (4 verdier) og ved avsluttende tilsyn. Figurene viser at for majoriteten av pasientene så er det en positiv endring, det vil si at smerteintensiteten går ned fra første til siste tilsyn (angitt som mørkeblå farge i figuren).  Det faktiske antall pasienter med aktuell endring kan leses av på y-aksen og jo lenger ut på x-aksen man kommer jo større er endringen. Tendensen er den samme for alle de fire målingene, men tydeligst for høyeste NRS i bevegelse. Imidlertid angir et mindretall av pasientene uendret (lyseblå søyler) eller negativ endring (rød/oransje søyler, dvs. pasientene rapporterer høyere smerteintensitet ved siste tilsyn enn ved første). Dette skyldes mest sannsynlig at for noen pasienter så blir vi tilkalt når pasientene blir dårligere (får en kirurgisk komplikasjon (for eksempel blødning eller tarmslyng), får infeksjon (for eksempel blodforgiftning) og videre er vår oppgave i en del tilfeller å komme bort fra uheldig bruk av morfinstoffer (hyppige intravenøse injeksjoner) og andre vanedannende medikamenter (for eksempel angstdempende medikamenter). For disse pasientene vil ikke nødvendigvis NRS gå ned fra første til siste tilsyn selv om smertebehandlingen objektivt sett er mer hensiktsmessig. Videre gjør vi ingen gradering av bevegelse slik at NRS ved bevegelse på første tilsyn kan bety at pasienten kun snur seg i sengen, mens ved siste tilsyn kan det bety at pasienter er oppe og går og trener. 

 

 

Figur 2: Pasientfornøydhet

Smerte figur 2, 2016.

 

Figur 2: Figuren viser hvor fornøyd de 108 pasientene er med ivaretagelsen fra smerteteamet. Her svarer 82 % at de er meget fornøyd og 11 % at de er nokså fornøyd med ivaretagelsen fra smerteteamet ved HUS i 2015.

 

Årsrapporter