Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte

Kontakt

Åse Sivertsen
ase.sivertsen@helse-bergen.no

Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte presenterer oversikt over barn født i 2014 som har vært til kirurgisk behandling for LKG-spalten fram til 14.09.2016. 81 av 84 pasienter født i 2014 samtykket til inklusjon, og det er registrert operasjoner for 74 av disse pasientene. Det presenteres også enkelte oversikter for pasienter født 2011 - 2014, til sammen 380 pasienter med 571 operasjoner frem til 14.09.2016.

Figurer og tabeller i denne rapporten bruker standardforkortelser for spaltetype, forklart i tabell 2.

Tabell 2. Viser oversikt over spaltetyper med standard forkortelser/kode. Det er tre hovedgrupper spalter, og undergrupper av disse er oppført med innrykk.

Kode
Engelsk navn
Norsk Navn
CLO
cleft lip only
leppespalte
BCLO
bilateral CLO
dobbeltsidig leppespalte
CPO
cleft palate only
ganespalte
CLP
cleft lip and palate
leppe- ganespalte
BCLP
bilateral CLP
dobbeltsidig leppe- ganespalte
UCLP
unilateral CLP
enkeltsidig leppe- ganespalte


Behandlingssted og spaltetyper

I den aktuelle perioden hadde 81 pasienter samtykket til å være med, mens det ble registrert operasjoner for 74 pasienter, 53 (72 %) ved OUS og 21 (28 %) ved HUS. Det skyldes mest trolig mangelfull registrering at 7 pasienter ikke har data. Årsaken kan også være at pasienter har flyttet utenlands eller at det var medisinsk årsak til at operasjon ble utsatt. Det foreligger ikke opplysninger om dette fra OUS, som har 6 av pasientene. En av pasientene tilhørte HUS og denne hadde medisinsk årsak til at operasjon/registrering ikke er gjort.

Tabell 3: Viser antall pasienter med leppe-ganespalte født i 2014 og inkludert i registeret, behandlet i Oslo eller Bergen. Deres spaltetyper angis i tabellen.

 
CLO
CPO
UCLP
 BCLP
Sum
Bergen
6
9
3
3
21
Oslo
21
19
10
3
53
Sum
27
28
13
6
74
 

Dekningsgrad på individnivå

Det ble invitert 84 pasienter født 2014 til deltagelse i registeret. Foreldrene til 81 av disse samtykket til inklusjon, og 74 pasienter er registrert i minst ett skjema. Inklusjonsgraden blir dermed 74/84 = 88 %. Se tabell 4 for fordeling på sykehusnivå.

Tabell 4: Viser inklusjonsgrad på sykehusnivå for pasienter født 2014.Inklusjonssgraden viser hvor stor andel av de inviterte som faktisk ble inkludert registeret (i minst ett skjema).

Sykehus
Invitert
Samtykket
Registrert
Inklusjonsgrad
Haukeland universitetssjukehus
22
22
21
95 %
Oslo universitetssykehus
62
59
53
85 %

 

Sammenligning med Medisinsk fødselsregister

For barn født 2014 er det (per 20.09.2016) registrert 83 levendefødte med leppe- og/eller ganespalte i Medisinsk fødselsregister (MFR). Med utgangspunkt i dette blir dekningsgraden for LKG-registeret 74/83, eller 89 %. For pasientene som har samtykket blir dekningsgraden 81/83 (98 %) i forhold til MFR. Antall inviterte barn til LKG-registeret er 84, én mer enn det som er registrert i MFR.

Tabell 5: Viser antall levendefødte i 2014 med leppe-kjeve-ganespalte ifølge Medisinsk fødselsregister. Tallene er hentet ut fra registeret 20. september 2016.

Type misdannelse
Levendefødte
Leppespalte (ev. med ganespalte)
46
Isolert ganespalte
37
Totalt
83
 

Dekningsgradsanalyser fra Norsk pasientregister

Norsk pasientregister (NPR) gjennomførte i løpet av 2016 dekningsgradsanalyser og sammenlignet et datauttrekk 3.mars 2016 fra LKG-registeret med data fra NPR.

Tabell 6: Viser dekningsgrad på pasientnivå for pasienter født 2011-2014 og operert innen utgangen av 2014.

Fødselsår
Kun LKG
Kun NPR
Begge
Totalt
Dekningsgrad LKG
Dekningsgrad NPR
2011
1
11
95
107
90 %
99 %
2012
2
6
98
106
94 %
98 %
2013
3
6
93
102
94 %
97 %
2014
0
3
32
35
91 %
100 %
Totalt
6
23
318
350
93 %
98 %

 

Diagnose ved ultralyd i svangerskapet

Behandlingsteamene ved de Plastikkirurgisk avdelingene ved HUS og OUS tilbyr foreldre som venter barn med LKG-spalte samtale/møte med sykepleier etter at diagnosen er stilt. Kontakten mellom sykepleier og den gravide opprettholdes frem mot fødselen dersom den gravide ønsker det. Foreldrene har gitt tilbakemeldinger om at dette har lettet bekymringene rundt barnets diagnose og de praktiske utfordringer etter fødselen.

Med dagens teknologi, er det vanskelig å diagnostisere CPO ved ultralyd. Data fra Norsk kvalitetsregister for LKG viser at ca. 50 % som har CLO og CLP (UCLP og BCLP) får påvist misdannelsen ved ultralyd i svangerskapet. Det er ønskelig å spre informasjon slik at LKG-spalte oppdages ved ultralyd, og at gravide får likt tilbud om oppfølging ved behandlingsteamene, uavhengig av hvor de bor i Norge.

Registeret har et kvalitetsforbedringsprosjekt som har som mål å gi relevant og god informasjon til foreldre som venter barn med LKG-spalte. Prosjektet har som mål å sikre likt tilbud til gravide i hele landet. Prosjektet skal sikre at landets sentre for fosterdiagnostikk og fødeavdelinger er kjent med muligheten for den gravide å opprette kontakt med behandlingsteamet allerede i svangerskapet.

Tabell 7 viser antall mødre til barn født med leppe-ganespalte i 2014, som fikk - eller ikke fikk - diagnosen stilt ved ultralydundersøkelser i svangerskapet. Barnas spaltetype beskrives også i tabellen. Det foreligger ikke opplysninger om hvor langt ut i svangerskapet ultralydundersøkelsene ble gjort, og heller ikke opplysninger om oppfølging/undersøkelser diagnosen utløste.

Tabell 7: Diagnose med ultralyd i svangerskapet.
Viser diagnose med ultralyd i svangerskapet for mødre til pasienter født i 2014.
«Ja» angir antall mødre som fikk vite at barnet hadde spalte ved ultralydundersøkelse i svangerskapet.
«Nei» angir antall mødre som ikke fikk vite at barnet hadde spalte ved ultralydundersøkelser i svangerskapet «Vet ikke» betyr at moren har oppgitt at hun ikke vet om spalten ble diagnostisert med ultralyd, mens «(Ukjent)», betyr at spørsmålet ikke er besvart.

Ultralyd
CLO
COP
UCLP
BCLP
Sum
Ja
13
0
9
4
26
Nei
11
23
4
2
40
Vet ikke
3
2
0
0
5
(Ukjent)
0
3
0
0
3
Sum
27
28
13
6
74

 

Tid til operasjon

Etter de norske behandlingsteamenes retningslinjer skal barn som er født med leppespalte bli operert ved 3–4 måneders alder og barn født med ganespalte bli operert ved 12–14 måneders alder. Det skal være medisinsk årsak for at tidspunktet for leppe- eller ganelukkingsoperasjon forskyves i forhold til dette. I løpet av 2014/15 og de første månedene av 2016 vil barna som er født i 2014 ha vært til minst én operasjon; se figur 1. Figuren viser at 12 pasienter har første operasjon mer enn 2 måneder tidligere eller senere enn forventet etter retningslinjene. Ved nærmere ettersyn er det medisinske årsaker til at operasjonstidspunktet er forskjøvet for alle disse 12 pasientene.

Figur 1: Tid fra fødsel til første operasjon (målt i måneder = 30 dager) for de 74 barna født i 2014 som er registrert operert.
Histogram over tid fra fødsel til første operasjon (målt i måneder = 30 dager) for de 74 barna født i 2014 som er registrert operert, fordelt på spaltetype.

LKG figur 1, 2016


Brystmelkernæring

Ved utreise fra sykehuset etter en LKG-spalte operasjon fyller foreldrene ut et skjema der de oppgir hvor lenge barnet har fått brystmelkernæring (ved amming eller flaske); se figur 2. Vi vet ikke hvor lenge barna fortsatte med brystmelkernæring etter operasjonstidspunktet. Vi har derfor lite informasjon om barna med leppespalte (CLO), da disse vanligvis opereres ved 3–4 måneders alder.

Figur 2: Antall uker barn med leppe-kjeve-ganespalte fikk brystmelkernæring.
Viser hvor lenge barn født i 2014 fikk brystmelkernæring (amming eller morsmelk fra flaske). Figuren viser et Kaplan–Meier-plott, og de svarte strekene er tilfeller der mor oppgav at barnet fremdeles fikk brystmelkernæring ved tidspunkt for utfylling av spørreskjemaet. Figuren fremstiller data fra 64 pasienter

LKG figur 2, 2016

 

Pasienterfaringer

Når barnet skrives ut fra sykehuset fyller pårørende ut et skjema der de blant annet beskriver sin opplevelse av informasjonen de mottok før operasjon og av smertebehandlingen som ble gitt til barnet i forbindelse med operasjonen. På spørsmålet «Hvordan opplever du/dere informasjonen dere fikk før operasjonen av de ansatte på sykehuset?» svarer 89 % «God» eller «Svært god». På spørsmålet «Hvordan opplever du/dere smertebehandlingen som barnet har fått i forbindelse med operasjonen?» svarer 92 % «God» eller «Svært god». Se detaljer i figur 3.

Data fra LKG-registeret viser at de fleste pårørende er godt fornøyd med informasjon før operasjon og smertebehandling i forbindelse med operasjon. Antall pasienter født 2014 er mindre enn året før, men vi registrerer en mulig økning av antall som er godt fornøyd. Behandlingsteamene har hatt fokus på smertebehandlingen og informasjonen til pårørende, og dette kan se ut til å ha vært positivt. Behandlingsteamenes målsetning er at 100 % skal svare «God» eller «Svært god» på begge disse spørsmålene.

Figur 3: Pårørendes opplevelse av informasjon gitt før operasjon og smertebehandling i forbindelse med operasjon. Viser pårørendes opplevelse av informasjon gitt før operasjon og smertebehandling i forbindelse med operasjon. Figuren fremstiller data fra til sammen 90 sykehusopphold (72 pasienter).

LKG figur 3, 2016

 

Komplikasjoner og følgetilstander etter operasjon

Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte har registrert 380 barn som er født 2011-2014. Det er registrert 277 operasjoner for leppelukking og 262 operasjoner for ganelukking. Etter norske retningslinjer har barn med enkeltsidig leppespalte (uten ganespalte) en operasjon (leppelukking) i løpet av første leveår, og barn med ganespalte (uten leppespalte) en operasjon (ganelukking) i løpet av første leveår. Barn med kombinasjonen enkeltsidig leppespalte og ganespalte har to operasjoner i løpet av første leveår. De fleste barna med dobbeltsidig leppespalte har to operasjoner for lukking av leppespaltene, og dersom de også har ganespalte har de da tre operasjoner i løpet av første leveår. Operasjoner som kommer i tillegg til disse planlagte operasjonene er her definert som komplikasjon og fremstilt i tabell 8.

 «Reoperasjon gane» svarer til en ny ganelukkingoperasjon p.g.a. utilfredsstillende forhold etter den første ganeoperasjonen – oftest en fistel/åpning opp til nesen eller at bakre del av spalten/bløte gane ikke har blitt forent.

Alle barn som har vært operert for ganespalte blir innkalt til kontroll i 4-årsalderen. Ved dårlig ganefunksjon har barna luftlekkasje til nesen og utydelig tale. «Svelgplastikk» er en operasjon på gane og svelgrom for å bedre forholdene etter tidligere utført ganelukking operasjon(-er). Denne operasjonen gjøres når ganefunksjonen ikke forventes å bli bedre med logopeditrening, og vurderes fra fire år og opp i skolealder.

Tabell 8: Viser oversikt over alle operasjoner for 380 pasienter barn født 2011 - 2014. Frem til 14.09.2016 er det registrert 571 operasjoner for disse barna. Komplikasjon har krevd en ny nødvendig operasjon, som ikke inngår i det planlagte behandlingsregimet.

Operasjon
Komplikasjon
Antall
Leppelukking
 
277
 
Reoperasjon pga blødning
1
 
Leppekorreksjon
3
 
 
 
Ganelukking
 
262
 
Reoperasjon pga blødning
1
 
Reoperasjon ganespalte
12
 
Svelgplastikk
10
 
 
 
Andre*
 
3
  • Annen operasjon som har tilknytning til spalten; undersøkelse i generell anestesi

 

Årsrapporter