Norsk karkirurgisk register - NORKAR

Resultater publisert i 2015

 

Deltagende sykehus og antall registreringer NORKAR 2014

I perioden 1999 - 2014 er det totalt 74708 registreringer i NORKAR. For året 2014 er det totale antallet 3975. Det har vært en betydelig nedgang i antall registreringer fra 2013. Hovedårsaken ligger i overgangen til online registrering i mai 2014, som har vært tid- og ressurskrevende. Spesielt operasjoner for dårlig blodforsyning i ekstremiteter (oftest beina) er mangelfullt rapportert i år, da man ønsket fokus på hovedpulsåren og halspulsårene. Fra 2015 skal alle karkirurgiske enheter registrere online. 16 av 17 karkirurgiske avdelinger har rapportert til NORKAR i 2014, slik at dekningsgrad på institusjonsnivå er 94%.

Figur 1. Antall registrerte behandlinger for tidsrommet 2009-2014

Operasjoner for abdominalt aortaaneurisme (AAA)

Det er registrert 674 operasjoner for utposning på hovedpulsåren - AAA i NORKAR i 2014. Av disse er 91 fra Rikshospitalet, og ikke lagt i sentralregisteret grunnet forskjellig dataformat. 53 operasjoner er registrert i gamle NORKAR registeret. Dette tilsier at det er en mindre del av aktiviteten som registreres enn i 2013, noe som skyldes overgangen til online registrering. Vi har i år sammenlignet antall akutte operasjoner for utposning på hovedpulsåren som det har gått hull på med antall operasjoner for samme tilstand i Norsk pasientregister (NPR). Det er registrert 70 operasjoner i NORKAR mot 134 i NPR, svarende til dekningsgrad på 52,2 %. Det er imidlertid godt samsvar med tanke på overlevelse, se eget avsnitt nedenfor.

Det er en stadig økende andel pasienter som behandles med endovaskulær teknikk (EVAR), en metode hvor åreprotesen plasseres gjennom en liten åpning i lyskene, men de fleste behandles fremdeles med åpen operasjon, spesielt ved akutte operasjoner.
Figur 2 illustrerer forholdene.

                             AAA-Behandlingsmetode (n=674)

Figur 2. Behandlingsmetode for AAA etter klinikk i 2014

Overlevelse etter operasjon for abdominalt aortaaneurisme (AAA)

Det har vært en nedgang i dødeligheten etter operasjon for intakte aneurismer (AAA) de siste årene og resultatene fra 2014 er i samsvar med dette. For aneurismer som det er gått hull på er dødeligheten noe høyere enn i fjor, men innenfor naturlig variasjon og godt innenfor det som publiseres i internasjonale studier eller fra karkirurgiske registre. Data er ikke validert på individnivå, slik at resultatene kan avvike fra virkeligheten. Tabell 1 viser dødelighet etter operasjon for AAA med åpen teknikk eller EVAR.  

Tabell 1. Dødelighet etter operasjon for AAA i forhold til operasjonsmetode

Resultatene indikerer at kvaliteten på aneurismekirurgi i Norge er bra, langt bedre enn registreringskvaliteten. Det er i år ingen forskjell i dødelighet mellom NORKAR og NPR etter operasjon for RAAA. Hovedoppgaven for registeret nå er først og fremst en mer fullstendig registrering av operasjoner, slik at dekningsgraden kommer over 90 %.

Operasjoner for carotisstenose

I 2014 er det registrert totalt 337 behandlinger for carotisstenose i NORKAR. Av disse er 40 fra Rikshospitalet, disse er ikke med i beregning av kvalitetsdata, da det mangler data vedrørende symptomer, tid fra symptomene og perioperativt slag, dvs. slag i forbindelse med selve operasjonen. 14 av 17 sykehus med karkirurgisk virksomhet opererer carotisstenoser, kun ett leverer ikke data til NORKAR.
De fleste avdelinger benytter åpen operasjon som behandling for carotisstenose. Det er rapportert 9 tilfeller av endovaskulær behandling, hvor protesen innsettes gjennom blodårene ved hjelp av kateter, av disse ble 8 utført ved Rikshospitalet. Det er ikke utført dekningsgradsanalyse i år, fjorårets analyse viste en dekningsgrad på ca. 70 %.

Tid fra symptom til behandling for symptomatiske stenoser

Tid fra symptom til behandling er et viktig kvalitetskriterium for behandling av forsnevring i halspulsåren som har ført til symptomer i form av forbigående utfall eller hjerneslag. Nasjonale retningslinjer anbefaler operasjon innenfor 14 dager. NORKAR registrerer tid fra symptom til behandling, slik at en kan se, i hvilken grad retningslinjene blir fulgt. Registeret sier imidlertid ikke noe om årsaken til en eventuelt forsinket behandling, som kan være av medisinsk årsak, forsinket kontakt med lege, forsinkelser i primærhelsetjenesten eller forsinkelser i spesialisthelsetjenesten.

Tabell 2. Tid fra symptom til behandling for symptomatisk carotisstenose i 2014 (uten RH)

Tabellen viser at kun 60 % av pasientene (150/246 = 60,9 %) behandles innenfor anbefalt tidsrom, dvs innen 14 dager, her er det åpenbart rom for forbedring. Tilsvarende analyser fra Sverige som er publisert i SWEDVASC årsrapport for 2014 viser at 80 % av pasientene i Sverige opereres innen anbefalt tidsfrist.

Overlevelse etter operasjon for carotisstenose

Det er ikke rapportert dødsfall etter operasjon for carotisstenose i NORKAR i år. I fjor ble det registrert ett dødsfall. Resultatene er innenfor naturlig variasjon.

Hjerneslag etter operasjon for carotisstenose

Hjerneslag er den mest fryktede komplikasjonen etter operasjon for carotisstenose. I år er det rapportert 9 tilfeller for 297 operasjoner (3.0 %). Det er en nedgang i andel slag i forbindelse med operasjon fra 2013, hvor det var 12 tilfeller for 247 operasjoner. Alle slag oppstod i forbindelse med operasjon av symptomatiske stenoser, dvs tilfeller hvor det skal opereres raskt grunnet stor fare for hjerneslag. 

Figur 3. Andel tilfeller av slag etter operasjon for carotisstenose i NORKAR 2014

Resultatene indikerer at behandlingen for carotisstenose er av god kvalitet, men at den gis for sent i forhold til anbefalt operasjonstidspunkt for 40 % av pasientene. I Sverige opereres 81 % innen anbefalt tidsfrist, og medianverdien er 7 dager, mot 14 dager i NORKAR.