Norsk karkirurgisk register - NORKAR

Resultater publisert i 2016

Deltagende sykehus og antall registreringer NORKAR 2015

Det ble registrert 4678 behandlinger ved de 18 sykehusene som registrer i NORKAR i 2015. I aneurismemodulen er det registrert 877 operasjoner, hvorav 748 for abdominalt aorta-aneurisme (AAA). Det er registrert 410 operasjoner i modul for carotis, der 408 er carotisstenoser. I modulen for underekstremitet er det 2736 operasjoner, mens det i modulen diverse er registrert 655 operasjoner.

Pasientsammensetning og risikofaktorer

Det er 82 % menn i gruppen med AAA, median alder 74 år for menn og 76,5 år for kvinner. I gruppen med carotisstenose er det 69 % menn, median alder 72 år for menn og 71 år for kvinner. I gruppen med underekstremitetsischemi er det 57 % menn, median alder på 71 år for menn og 74 år for kvinner.

De hyppigste risikofaktorene for AAA og underekstremiteter er hypertensjon, hjertesykdom og røyking, mens for Carotis er cerebrovasculær sykdom og hypertensjon de mest fremtredende.

Figur 1 viser en oversikt over kvalitetsindikatorer og måloppnåelse på nasjonalt nivå. Grad av måloppnåelse inndeles i 3 kategorier: høy, moderat og lav. Grenseverdier for måltall er anført i tabell 2 som viser måloppnåelsen på sykehusnivå.
 
Figur 1. Kvalitetsindikatorer på nasjonalt nivå. NORKAR 2015.

NORKAR figur 1, 2016

 

 

Tabell 2. Kvalitetsindikatorer og måloppnåelse for NORKAR 2015.

NORKAR tabell 2a, 2016

NORKAR tabell 2b, 2016

 

Kommentar: Nasjonale kvalitetstall for resultater etter aortakirurgi og carotiskirurgi ar gode, og godt innenfor internasjonale anbefalinger. Ettersom nasjonalt gjennomsnitt er benyttet for å karakterisere måloppnåelse, så kan dette føre til at måloppnåelsen bedømmes som lav, selv om det absolutte tallet for enheten er innenfor internasjonale anbefalinger.

 

Dekningsgrad

Alle avdelinger med karkirurgisk tilbud har rapportert til NORKAR. Dekningsgrad på institusjonsnivå er 100 %. Det har vært en oppgang i antall registreringer fra 2014, men analyse av dekningsgraden viser at det fremdeles mangler registreringer for å oppnå full dekning. For AAA og Carotis er dekningsgraden på behandlingsnivå på 78 % og 84 %, mens for modulen for underekstremitet er dekningsgraden på 61 %. Det har ikke blitt gjennomført analyse av dekningsgrad for modulen for Diverse. Kvalitetsindikatorer i modulene beregnes for alle sykehus med dekningsgrad over 70 %.

Figur 1-3 viser dekningsgrad for AAA, Carotis og underekstremiteter per sykehus.

Figur 2. Dekningsgrad behandlinger for Carotiskirurgi. NORKAR 2015. Antall behandlinger.

NORKAR figur 2, 2016

 

 

Figur 3. Dekningsgrad behandlinger for AAA. NORKAR 2015. Antall behandlinger.

NORKAR figur 3, 2016

 

 

Figur 4. Dekningsgrad behandlinger for underekstremiteter. NORKAR 2015. Antall behandlinger.

NORKAR figur 4, 2016

 

 

Operasjoner for abdominalt aortaaneurisme (AAA)

Det er registrert 748 operasjoner for utposning på hovedpulsåren (AAA) i 2015. Aktiviteten har økt noe fra 2014. Dekningsgradsanalysen viser at regsitret har en dekningsgrad på 78 %.  Det er dermed fremdeles er rom for forbedring, men tillater at kvalitetsindikatorer beregnes på sykehusnivå.

Andelen av pasienter med AAA som behandles med endovaskulært stentgraft (EVAR) har vært økende i de siste årene. For asymptomatisk AAA er EVAR nå den mest brukte metoden, men andelen pasienter med åpen operasjon er fremdeles høyt, sammenlignet med andre land. Andel rumperte AAA som opereres med EVAR er lav, selv om det har vært en liten økning de siste årene.

Figur 5. Andel EVAR for AAA etter klinikk. NORKAR 2015.

NORKAR figur 5, 2016

 

 

Mortalitet etter operasjon for abdominalt aortaaneurisme (AAA)

I år er analysen om død (mortalitet) basert på dødsdato fra Folkeregisteret, tidligere årsrapporter var basert på død under behandlingsoppholdet. Dette medfører en liten økning i nivået fra 2014, men totalt sett er mortalitetstallene gode. 30-dagers mortalitet for EVAR ved intakt AAA (1,8 %) er noe høyere enn forventet. Samtidig inkluderer denne gruppen de symptomatiske aneurismene som har en lett økt risiko ved operasjon. Figur 5 viser 30-dagers mortalitet etter operasjon for intakt AAA.

Selv om data fra Folkeregisteret er pålitelige, er det få hendelser som er grunnlaget for analysen. Noen enheter har lite volum, slik at ett tilfelle kan gi stort utslag. Man må derfor være varsom med analyse av resultat/konklusjon.

Figur 6. Mortalitet per 30 dager for intakt AAA per sykehus*. NORKAR 2015.

NORKAR figur 6, 2016

*Levanger utfører ikke AAA-kirurgi. Førde N<5. Tromsø, Haukeland, Bodø og Ålesund har dekningsgrad < 70 %

 

Operasjoner for carotisstenose

I 2015 er det registrert totalt 408 behandlinger for carotisstenose i NORKAR. 14 av 18 sykehus med karkirurgi opererer carotisstenoser. Figur 6 viser at det er noen forskjeller i forhold til andelen av pasienter med asymptomatiske stenoser mellom sykehusene, men det er små tall, slik at en del av forklaringen kan være tilfeldig variasjon. De fleste avdelinger benytter åpen operasjon for carotisstenose. Det er rapportert 5 tilfeller av endovaskulær behandling (carotisstenting), hvorav 3 ved Rikshospitalet. Det er ikke rapportert slag eller død per 30 dager etter carotisstenting i 2015.

Figur 7. Andel pasienter med asymptomatisk carotisstenose per sykehus*. NORKAR 2015.

NORKAR figur 7, 2016

*Førde, Kristiansand og Levanger utfører ikke carotiskirurgi.

 

Tid fra symptom til behandling for symptomatiske stenoser

Tid fra symptom til behandling er et viktig kvalitetskriterium for behandling av forsnevring i halspulsåren som har ført til symptomer i form av forbigående utfall eller hjerneslag. Nasjonale retningslinjer anbefaler operasjon innenfor 14 dager. NORKAR registrerer tid fra symptom til behandling, og kan analysere i hvilken grad retningslinjene blir fulgt. Registeret sier imidlertid ikke noe om årsaken til en eventuelt forsinket behandling, som kan være av medisinsk årsak, forsinket kontakt med lege, forsinkelser i primærhelsetjenesten eller forsinkelser i spesialisthelsetjenesten.

Figur 8. Tid til behandling for symptomatisk carotisstenose per sykehus*. NORKAR 2015.

NORKAR figur 8, 2016

*Førde, Kristiansand og Levanger utfører ikke carotiskirurgi. Tromsø har dekningsgrad < 70 %

 

30-dagers slag/mortalitet etter operasjon for carotisstenose

Tallene for 30-dagers slag og død etter operasjon for carotisstenose er gode på nasjonalt plan og innenfor internasjonale anbefalinger. Det er noe variasjon mellom enhetene, men det er kun et fåtall hendelser, slik at tilfeldig variasjon kan være årsaken til mesteparten av denne forskjellen. Tallene må derfor tolkes med forsiktighet, og en vil ha behov for registrering over flere år før det vil være godt nok datagrunnlag for konklusjoner på sykehusnivå.

Figur 9. Slag/mortalitet per 30 dager etter carotiskirurgi per sykehus*. NORKAR 2015.

NORKAR figur 9, 2016

*Førde, Kristiansand og Levanger utfører ikke carotiskirurgi. Tromsø har dekningsgrad < 70 %

 

Sekundærprofylakse etter karkirurgisk behandling

For pasienter med perifer karsykdom eksisterer konkrete og vitenskapelig funderte anbefalinger for medikamentbehandling for å forebygge komplikasjoner fra hjerte, som hjerteinfarkt, og hjerne, som hjerneslag. Det anbefales platehemmende medikamenter, som er en type blodfortynnende og kolesterolsenkende medikament, til alle som har perifer karsykdom.
Medikamentene tilbyes ikke pasienter med for eks. medikamentallergi eller noen som av andre årsaker ikke tåler denne medisinen. Figurene 9 til 11 viser at det fremdeles er stor forskjell i andelen pasienter som får anbefalt medikamentell behandling. Variasjonene er både mellom pasientgruppene i registeret og mellom sykehusene. Her er det opplagt potensiale for forbedring av behandlingen.

Figur 10. Andel behandlet for carotis utskrevet med sekundærprofylakse (BMT). NORKAR 2015.

NORKAR figur 10, 2016

*Førde, Kristiansand og Levanger utfører ikke carotiskirurgi. Tromsø har dekningsgrad < 70 %

 

Figur 11. Andel behandlet for aneurismer utskrevet med sekundærprofylakse (BMT). NORKAR 2015.

NORKAR figur 11, 2016

Levanger utfører ikke AAA-kirurgi. Førde N<5. Tromsø, Haukeland, Bodø og Ålesund har dekningsgrad < 70 %. Rikshospitalet overfører pasienter til lokalsykehuset etter operasjon og BMT skal innsettes der. Dette registreres ikke i NORKAR. 

 


Figur 12. Andel behandlet i underekstremiteter utskrevet med sekundærprofylakse (BMT). NORKAR 2015.

NORKAR figur 12, 2016

*Levanger N<5. Haugesund, St. Olavs Hospital, Rikshospitalet, Tromsø, Hamar, Bodø og Ålesund har dekningsgrad < 70 %


Nordic Vascular Benchmark – Registersamarbeid

NORKAR har sammen med det svenske karkirurgiske registeret SWEDVASC og det danske karkirurgiske registeret KARBASE startet et samarbeid om å publisere en oversikt over behandlinger og resultater i alle tre land sammen, slik at volum, metoder og resultater lett kan sammenlignes.
Målet på sikt er å etablere en benchmark for resultater etter karkirurgi.

Sammenligning av resultater for året 2015