Cerebral pareseregisteret i Norge

Interaktive resultater

Forklaring til kvalitetsindikatorer

En kvalitetsindikator er et indirekte mål, en pekepinn, som sier noe om kvaliteten på det området som måles. Kvalitetsindikatorer tar utgangspunkt i et eller flere av dimensjonene av kvalitet og kan for eksempel måle helsetjenestens tilgjengelige ressurser, pasientforløpet og resultat av helsetjenestene for pasientene. Kvalitetsindikatorer bør ses i sammenheng og kan samlet gi et bilde av kvaliteten i tjenesten (helsenorge.no).

Tallene er ikke justert og må tolkes med forsiktighet. Vi gjør oppmerksom på at der antall barn er mindre eller lik 5 vises ikke resultatene på grunn av fare for identifisering. Tallene bak kvalitetsindikatorene for Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) er per 31.12.2016. Se nedenfor for en kort tekstbeskrivelse av hver indikator. For mer detaljerte tolkninger, se registerets årsrapport.

Dekningsgrad

Dekningsgrad for CPRN er definert som andel barn som CPRN har mottatt et samtykke fra, ut ifra antall barn med en bekreftet CP diagnose i Norge. I 2015-2016 gjennomførte CPRN sin andre dekningsgradsanalyse og valideringsstudie i samarbeid med Norsk pasientregister (NPR). Det betyr at journalene til barn født 1996-2010 som ble registrert med CP-diagnose i NPR, uten at de var registrert i CPRN, ble gjennomgått for å bekrefte om barna har CP eller ikke.

Meget god måloppnåelse
> 98%
God måloppnåelse
≥ 80%
Mindre god måloppnåelse
< 80%
 
Kartlagt med 5-års registrering

CPRN kontaktpersonene ved alle landets habiliteringstjenester har ansvar for å fylle ut og sende inn et CPRN 5-år registreringsskjema for alle barn som har samtykket til å bli registrert i CPRN. Kvalitetsindikatoren er definert som andel barn kartlagt med CPRN 5-års registreringsskjema innen 7-8 år. Ved å registrere med et CPRN 5-års registreringsskjema får man en oversikt over barnets funksjon og utfordringer.

Meget god måloppnåelse
= 100%
God måloppnåelse
≥ 80%
Mindre god måloppnåelse
< 80%

 

CP subdiagnose subklassifisert 

Denne kvalitetsindikatoren er definert som andel barn der CP diagnosen er subklassifisert. CP subtype gir viktig informasjon om de kliniske konsekvensene av hjerneskaden ved CP. Klassifisering av CP subtyper er viktig for å kunne forutse bedre de utfordringer barnet vil få fremover.

Meget god måloppnåelse
= 100%
God måloppnåelse
≥ 95%
Mindre god måloppnåelse
< 95%

 

Kognitive ressurser formelt testet

Denne kvalitetsindikatoren er definert som andel barn som er blitt formelt testet for kognitive ressurser. Kognitive vansker hos barn med CP kan ha konsekvenser for hverdagsliv og læring. Kognitiv utredning vil gi mer presis kunnskap om sterke og svake sider og predikere fremtidige behov i skole og arbeid.

Meget god måloppnåelse
≥ 60%
God måloppnåelse
≥ 40%
Mindre god måloppnåelse
< 40%

 

Kartlagt talefunksjon med Vikingtaleskala

Denne kvalitetsindikatoren er definert som andel barn som har blitt kartlagt med Viking Taleskala (talefunksjon). Kartlegging av tale er viktig for å vurdere barnets kommunikasjonsform og evt. behov for Alternative og supplerende kommunikasjon (ASK).

Meget god måloppnåelse
= 100%
God måloppnåelse
≥ 90%
Mindre god måloppnåelse
< 90%

 

Bruk av ASK for barn med Viking III-IV

Denne kvalitetsindikatoren er definert som andel barn med behov for Alternative og supplerende kommunikasjon (ASK) hos de med Viking taleskala III-IV (svært utydelig eller ingen tale) som faktisk kommuniserer ved hjelp av grafisk kommunikasjon eller håndtegn, signaler eller gester. Alle har rett til å kommunisere, og det er viktig at de som ikke kommuniserer ved tale, har tilbud om en tilpasset kommunikasjonsform.

Meget god måloppnåelse
≥ 80%
God måloppnåelse
≥ 60%
Mindre god måloppnåelse
< 60%