Gastronet

Hvordan bidrar registeret til bedre kvalitet?

Gastronet gir grunnlagsdata til forbedringsarbeid ved de enkelte sykehus og klinikker. Hovedprinsippet er å samle inn og å presentere kvalitetsdata for sykehusene og hver endoskopør slik at hver enkel sykehusavdeling og hver endoskopør kan sette i gang forbedringstiltak etter behov. Studier har vist at endoskopikvaliteten ble kontinuerlig forbedret blant de sykehusene som deltok i Gastronet registreringen i minst 10 år. (1). I dette tidsrom ble andelen av sterk smertefulle koloskopier redusert fra 12,5% til 8,9%. Gastroenterolog Volker Moritz fant utover det i sin doktoravhandling i 2017 at de samme sykehusene klarte å øke andelen av undersøkelser hvor større polypper (forstadier av kreft) ble funnet fra 18,3% til 21,7%. Spesielt sistnevnte resultat er viktig siden oppdagelse og behandling av polypper bestemmer sannsynligheten for senere utvikling av tarmkreft og kreftrelatert død (2). Disse resultatsforbedringene må ses på som effekt av kontinuerlig kvalitetsarbeid med hjelp Gastronet-verktøyet. 

En økt fokus på endoskopikvalitet har ført til etablering av endoskopiskoler i helseregionene. I forbindelse med reformen av spesialistutdannelsen generelt blir det obligatorisk for spesialist-aspiranter å delta i slike kurs. Gastronet har en betydelig rolle i vurderingen av nye mage-tarm spesialisters ferdigheter som endoskopør.       

Det har også blitt etablert endoskopikurs for forbedring av koloskopiferdigheter av erfarne endoskopører og kurs med fokus på å forbedre undervisningsevner av erfarne endoskopører i forbindelse med innføring av landsdekkende koloskopiscreening. Gastronet har en rolle i ved sertifisering av endoskopører. 

I løpet av 2020 foregår en evaluering av effekten endoskopiskolen har hatt så langt på coloskopikvaliteten. Preliminære data tyder på at sykehus som har sendt leger til kurs for forbedring av coloskopiferdigheter eller kurs for forbedring av undervisningsevner oppnår en signifikant reduksjon større av smerter under coloskopien enn sykehus som ikke har deltatt. 

Hovedfokus i forbedringsarbeidet har ligget ved koloskopiundersøkelser fordi disse gjør brorparten av undersøkelsene i Gastronet. Generelt er et av hovedfokusområdene fortsatt på forbedring av dekningsgraden av registeret.


1.    Moritz V, Bretthauer M, Holme O, Wang Fagerland M, Loberg M, Glomsaker T, et al. Time trends in quality indicators of colonoscopy. United European gastroenterology journal. 2016;4(1):110-20.

2.    Kaminski MF, Regula J, Kraszewska E, Polkowski M, Wojciechowska U, Didkowska J, et al. Quality indicators for colonoscopy and the risk of interval cancer. The New England journal of medicine. 2010;362(19):1795-803.

Årsrapporter