Gastronet

Hvordan bidrar registeret til bedre kvalitet?

Gastronet gir grunnlagsdata til forbedringsarbeid ved de enkelte sykehus og klinikker. Lenge har hovedprinsippet vært å samle inn og å presentere kvalitetsdata for sykehusene og hver endoskopør slik at hver enkel sykehusavdeling og hver endoskopør kan sette i gang forbedringstiltak etter behov.  Gastroenterolog Volker Moritz viste i sin doktoravhandling i 2017 at endoskopikvaliteten ble kontinuerlig forbedret blant de sykehusene som deltok i Gastronet registreringen i minst 10 år. I dette tidsrom ble andelen av sterk smertefulle koloskopier redusert fra 12,5% til 8,9%. De samme sykehusene klarte samtidig å øke andelen av undersøkelser hvor større polypper (forstadier av kreft) ble funnet fra 18,3% til 21,7%. Spesielt sistnevnte resultat er viktig siden oppdagelse og behandling av polypper bestemmer sannsynligheten for senere utvikling av tarmkreft og kreftrelatert død. Disse resultatsforbedringene må ses på som effekt av kontinuerlig kvalitetsarbeid med hjelp Gastronet-verktøyet.

I løpet av de siste årene har man arbeidet med etablering av endoskopiskoler i helseregionene for å undervise nybegynnere i grunnleggende endoskopiske ferdigheter. I forbindelse med omstilling av spesialistutdannelsen generelt blir det obligatorisk for spesialist-aspiranter å delta i slike kurs. Gastronet vil ha en betydelig rolle i vurderingen av nye mage-tarm spesialisters ferdigheter som endoskopør. Dette arbeid med endoskopikurs har nå blitt intensivert i forbindelse med innføring av landsdekkende koloskopiscreening fra 2019. I denne sammenhengen får Gastronet en betydningsfull rolle i forbindelse med sertifisering av endoskopører. Det blir også opprettet forbedringskurs for erfarne endoskopører som ikke oppnår sertifiseringskravene. Kursresultatene av nye og erfarne endoskopører skal følges opp med hjelp av Gastronet. Vi forventer at en intensiv skolering av nye og erfarne endoskopører vil forbedre endoskopikvaliteten. Hovedfokus i forbedringsarbeidet har ligget ved koloskopiundersøkelser fordi disse gjør brorparten av undersøkelsene i Gastronet. Generelt er et av hovedfokusområdene fortsatt på forbedring av dekningsgraden av registeret.

Årsrapporter