Nasjonalt hoftebruddregister

Kontakt

Jan-Erik Gjertsen
jan-erik.gjertsen@helse-bergen.no

Forskning

Resultater og analyser

Resultater av proteser og andre implantater og behandlingsmetoder publiseres som foredrag og artikler.

Viktige resultater publisert i 2018 

Bartels S et al har undersøkt behandling av dislokerte lårhalsbrudd hos yngre pasienter mellom 55 og 70 år. Resultatene viste en høy andel reoperasjoner etter skruefiksasjon. Pasienter operert med hemiprotese eller totalprotese rapporterte bedre livskvalitet og mindre smerter og var mer fornøyde med operasjonsresultatet enn pasienter operert med skruefiksasjon.

Authen A et al. har undersøkt om kirurgens erfaringsnivå påvirker reoperasjonsrisiko etter hoftebrudd. Resultatene viste en økt risiko for reoperasjon dersom operatør hadde mindre enn 3 års erfaring i bruddbehandling. Risikoen var spesielt økt for dislokerte lårhalsbrudd, uavhengig av behandlingsmetode. Konklusjonen var at ved operasjon for dislokert lårhalsbrudd bør minst en av operatørene være erfaren.

Sunniva Leer-Salvesen har sammenlignet peroperativ og postoperativ oppstart av
tromboseprofylakse ved osteosynteseoperasjoner for hoftebrudd. Tidspunktet for oppstart av tromboseprofylakse hadde ingen innvirkning på mortalitet eller risiko for reoperasjon etter hoftebrudd, men postoperativ oppstart av tromboseprofylakse reduserte risiko for intraoperative blødningskomplikasjoner.

Torbjørn Berge Kristensen har undersøkt resultatene for hemiproteser med ulike stammedesign. Studien viste lavere risiko for reoperasjon for anatomiske og rette femurstammer sammenlignet med glatte, kileformede stammer. Sistnevnte design hadde høyere risiko for periprostetiske frakturer.

Flere foredrag basert på dataene i registeret er holdt både nasjonalt og internasjonalt, og flere studier er publisert. For komplette resultater se årsrapport for Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd, juni 2019.
 

Rapporter

I tillegg til en større rapport fra Leddregisteret utarbeides sykehusvise rapporter som sendes årlig til hvert enkelt deltagende sykehus og helseforetakene.

Se fullstendig publikasjonsliste på registerets nettside
 

Årsrapporter