Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

En av føflekkreftregisterets viktigste oppgaver fremover blir å sikre høy rapportering av kliniske opplysninger slik at dataene kan brukes til kvalitetsforbedrende arbeid på sykehusene. Deretter kan registerets datagrunnlag brukes til å vurdere om alle pasienter får så god behandling som mulig og om hele helsetjenesten følger retningslinjene. Man vil også vurdere endringer i behandlingsretningslinjer dersom iverksatte tiltak ikke gir tilstrekkelig effekt.

Helsedirektoratet har i samarbeid med fagmiljøene utarbeidet nasjonale retningslinjer for pasientgruppen som inngår i føflekkreftregisteret. Disse er beskrevet i ”Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne melanomer”. 

Årsrapporten for føflekkreft 2016 er den tredje rapporten med kvalitetsmål. Når det foreligger flere komplette årganger vil oppfølging av anbefalinger fra retningslinjene og vurdering av kvalitet kunne gjøres.