Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

Fagrådet og fagmiljøet ønsker å bruke dataene i Gynkreftegisteret til kvalitetsforbedring av det tilbudet som i dag gis til pasienter med eggstokk-, eggleder- og bukhinnekreft. En av Gynkreftregisterets viktigste oppgaver fremover blir å sikre høy innrapportering av kliniske opplysninger slik at dataene kan brukes til kvalitetsforbedrende arbeid på sykehusene. Med høy kompletthet i registeret vil fagmiljøet kunne diskutere om utredningen eller behandlingen av pasientene bør endres. I tillegg vil registeret kunne vurdere om pasientene behandles i tråd med retningslinjene.

Forhåpentligvis vil årsrapporten også kunne sette fokus på problemstillinger som kan motivere til forskning innen kreftbehandling. Registerets data er lett tilgjengelig for forskning.
 

Årsrapporter