Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

Referansegruppen og fagmiljøet ønsker å bruke dataene i gynkreftegisteret til kvalitetsforbedring av det tilbudet som i dag gis til pasienter med eggstokk-, eggleder- og bukhinnekreft. Den klinisk meldte informasjonen i registeret har lav kompletthet slik at få sykehus i dag kan bruke resultatene fra registeret direkte i sitt kvalitetsarbeid. Referansegruppen har siden forrige årsrapport spesielt diskutert kriterier for operasjon, med bakgrunn i resultater som viser at andelen pasienter som opereres varierer mellom helseregionene. Denne diskusjonen vil fortsette også etter publisering av årets rapport.

En av gynkreftregisterets viktigste oppgaver fremover blir å sikre høy innrapportering av kliniske opplysninger slik at dataene i større grad kan brukes til kvalitetsforbedrende arbeid på sykehusene. Utredning av pasientene bør kartlegges. Med økt kompletthet i registeret vil fagmiljøet kunne diskutere om utredningen eller behandlingen av pasientene bør endres. I tillegg vil registeret kunne vurdere om pasientene behandles i tråd med retningslinjene.

Gynkreftregisteret ønsker å vise frem analyser på pasientgruppen som kan bidra til diskusjoner i fagmiljøene, blandt helseledelsen og i pressen. Forhåpentligvis vil årsrapporten også kunne sette fokus på problemstillinger som kan motivere til forskning innen kreftbehandling. Registerets data er lett tilgjengelig for forskning.