Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

Kontakt

Ida Holmseth Heien

ida.holmseth.heien@kreftregisteret.no

Forskning

Dataene som ligger i Lungekreftregisteret har de to siste årene blitt gitt ut til flere forskningsprosjekter.

I august 2016 ble det publisert en doktorgradsavhandling som bruker data fra lungekreftregisteret for å se på de regionale forskjellene i lungekreftbehandlingen. Avhandlingen konkluderte med at det har vært en økning i overlevelsen for lungekreftpasientene, og den største økningen er observert hos pasienter som ikke er operert. Sosioøkonomisk status og bosted er faktorer som har betydning for hvilken behandling pasientene får og de observerte regionale forskjellene i overlevelse kan ikke forklares med regionale forskjeller i reseksjonsrate.

Høsten 2017 ble det satt i gang et post doc arbeid med utgangspunkt i pakkeforløpene. Hensikten er å sammenstille blant annet Lungekreftregisterets data med NPRs data om forløpstidene for pakkeforløp for lungekreft.

Høsten 2017 ble det også startet opp et prosjekt for regionalt samarbeid om immunterapi i Helse SørØst. Prosjektet ledes av Oslo Universitetssykehus og de bruker Lungekreftregisterets melding for medikamentell behandling for å kartlegge bruken av immunterapi i HelseSørØst. På sikt kan det være aktuelt å utvide prosjektet til å gjelde hele Norge.

Det ble gitt ut data fra Lungekreftregisteret til 9 ulike forskningsprosjekter i 2017 og i første halvdel av 2018. I samme periode ble det er i tillegg gitt ut data til 41 forskningsprosjekter som omhandler flere kreftformer inkludert lungekreft. Det ble også utlevert generell statistikk og tabeller.

Årsrapporter