Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

Forskning

Dataene som ligger i Lungekreftregisteret har de to siste årene blitt gitt ut til flere forskningsprosjekter.

I august 2016 ble det publisert en doktorgradsavhandling som bruker data fra lungekreftregisteret for å se på de regionale forskjellene i lungekreftbehandlingen. Avhandlingen konkluderte med at det har vært en økning i overlevelsen for lungekreftpasientene, og den største økningen er observert hos pasienter som ikke er operert. Sosioøkonomisk status og bosted er faktorer som har betydning for hvilken behandling pasientene får og de observerte regionale forskjellene i overlevelse kan ikke forklares med regionale forskjeller i reseksjonsrate.

Det er planlagt oppstart av et post doctor arbeid høsten 2017 med utgangspunkt i pakkeforløpene. Hensikten er å sammenstille blant annet Lungekreftregisterets data med NPRs data om forløpstidene for pakkeforløp for lungekreft.

Høsten 2017 er det også planlagt oppstart av et prosjekt for regionalt samarbeid om immunterapi i Helse SørØst. Prosjektet ledes av Oslo Universitetssykehus og de planlegger å ta i bruk Lungekreftregisterets melding for medikamentell behandling for å kartlegge bruken av immunterapi i HelseSørØst. På sikt kan det være aktuelt å utvide prosjektet til å gjelde hele Norge.