Nasjonalt kvalitetsregister for lymfoide maligniteter

Kontakt

Lise Enerstvedt
lise.enerstvedt@kreftregisteret.no

Forskning

Det er gitt ut data fra register for lymfoide maligniteter til 44 ulike henvendelser fra juli 2017 til august 2019. Dette dreier seg om utlevering til forskningsprosjekter og generell statistikk og tabeller. Det er i samme periode gitt ut data til 178 henvendelser som omhandler alle kreftformer inkludert register for lymfoide maligniteter.

Både Kreftregisteret og fagrådet har ansvar for å initiere relevante forskningsprosjekter som kan nyttiggjøre seg av dataene i register for lymfoide maligniteter.

"Lymfomgruppen" ved Oslo universitetssykehus har i samarbeid med Kreftregisteret iverksatt et prosjekt finansiert av Helse Sør-Øst som ser på forhold mellom behandling, toksisitet og behandlingsresultat og ulike pasientspesifikke faktorer, inkludert slike som er fremtredende i høy alder (aktiviteter i dagliglivet, komorbiditet, antall medikamenter, demens etc). Prosjektet vil kunne bidra til å forklare forskjeller i overlevelse mellom helseforetak, som godt kan skyldes andre forhold enn diagnostikk og behandling.

Kreftregistereret har på vegne av kvalitetsregisteret for lymfoide maligniteter utlevert data til følgende prosjekter i 2018 og 2019:

 • Ivar Sønbø Kristiansen, UiO: Insidens og overlevelse for storcellet B-cellelymfom
 • Egil Husmo, Roche Norge AS: Insidens, prevalens og overlevelse for DLBCL i 2014-2016
 • Egil Husmo, Roche Norge AS: Insidens, prevalens og overlevelse for NHL og follikulært lymfom i 2014-2016
 • Øystein Olstad Langseth, NTNU: Familiær opphopning av blodsykdommer i nær familie til pasienter med myelomatose i Norge
 • Trude Reinfjell, NTNU: Antall pasienter diagnostisert/behandlet for ALL ved Rikshospitalet og St. Olavs Hospital i perioden 1989-2014, i alderen 0-18 ved diagnose og mellom 18-40 år i 2019
 • Inger Johanne Bestum, Statens legemiddelverk: Insidens ALL
 • Peter Carlqvist, Kyowa Kirin AB: Insidens, gjennomsnittlig og median alder og prevalens for mycosis fungoides, sezary og øvrige NHL på C84 i perioden 2001-2016
 • Fredrik Haukaas, Roche Norge: Gjennomsnittlig alder ved diagnose for DLBCL i perioden 2013-2017
 • Anders Dahm, Ahus: Forekomst av AML hos eldre
 • Waleed Ghanima, Sykehuset Østfold: Insidens og overlevelse av myeloproliferative neoplasmer (MPN)
 • Knut Halvor Smeland: Oversikt over pasienter med Hodgkin lymfom 2000-2013 brukt i publikasjon i JCO
 • Harald Holte, OUS: Pasienter over 70 år med diffust storcellet B-cellelymfom fordelt på sykehus. Utleveringen danner grunnlag for hoveddelen av et PhD-prosjekt finansiert av Helse Sør-Øst
   

Årsrapporter