Nasjonalt kvalitetsregister for lymfom og lymfoide leukemier

Forskning

Det er gitt ut data fra kvalitetsregisteret til ni ulike forskningsprosjekter i 2016, i tillegg til en rekke utleveringer av generell statistikk og tabeller. I første halvdel av 2017 ble det gitt ut data til fire prosjekter. Registerdata brukes aktivt til forskning. Det er de siste to årene publisert studier på ulike behandlingsstrategier for grupper av lymfompasienter, langtidsoverlevelse etter lymfomdiagnose og hyppighet av sekundærkreft. 

Det er også skrevet to artikler med tall fra Kvalitetsregisteret for lymfom og lymfoide leukemier. En av artiklene omhandler effekten av stråleterapi sammenlignet med andre behandlingsalternativ ved diagnostisering av follikulært lymfom stadium I og II. Konklusjonen ble at selv om stråleterapi er et godt alternativ ved lavgradig follikulært lymfom er en differensiert (tilpasset) behandling det beste for pasienten. Kun observasjon av pasienter diagnostisert med follikulært lymfom stadium I og II (uten b-symptomer) er fremdeles et godt valg som førstelinjebehandling. 

En annen artikkel ser på langtidsutfallet for pasienter diagnostisert med lavgradig marginalsonelymfom og mantelcellelymfom. Dødsårsak og forekomst av en ny kreft etter behandling ble belyst med vekt på eventuell effekt av stråleterapi. En fant ingen økt risiko for ny kreft eller hjerte-karsykdommer sammenlignet med kontrollgruppen. Ved mantelcellelymfom ser en at høy andel av tilbakefall og dårlig overlevelse viser behovet for utvidet utredning.