Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft

Kontakt

Kim Lund Nilsen

kim.lund.nilsen@kreftregisteret.no

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

Utover de løpende tiltak beskrevet i rapporten jobbes det nå aktivt med å innhente pasientrapporterte resultater (PROMs - Patient Reported Outcome Measures). Bivirkninger etter behandling er en faktor av vesentlig betydning ved vurdering av type behandling og hvorvidt behandlingen bør settes i gang for den enkelte pasienten.

Innføringen av MR i diagnostikken ved prostatakreft krever innsamling av variabler til registeret for å måle bruken av MR, men også effekten av denne praksisen. Det har derfor blitt jobbet med å revidere kliniske meldeskjemaer for å få inn disse variablene, og reviderte skjema ble tatt i bruk fra 27.06.2017. 

Det er nedsatt en gruppe av patologer fra de fire helseregionene som i samarbeid med Den norske patologforening vil revidere og utarbeide en ny mal for standardisert patologibeskrivelse av prostatabiopsier og –operasjonspreparater. 

Med revisjon av utredningsmeldingen vil vi videre kunne evaluere sammenhengen mellom preoperativ MR og klinisk stadium, og dermed gi tilbakemeldinger til avdelingene om kvalitet og eventuelt forbedringspotensiale.

Når en oppdatert versjon av handlingsprogrammet for prostatakreft blir publisert vil det være naturlig for referansegruppen å diskutere nye kvalitets- og prosessindikatorer.
 

Årsrapporter