Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

Forskning

Årsrapporter
Det er utgitt seks årsrapporter fra tykk- og endetarmskreftregsiteret
https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Publikasjoner/Arsrapport-fra-kva...
Forskning - pågående prosjekter
Tykk- og endetarmskreftregisteret har to pågående forskningsprosjekter. Det ene prosjektet fokuserer på tidlige resultater ved behandling av tykktarmskreft (30-dagers sykelighet og dødelighet) og langtidsresultater (overlevelse, spredning til andre organer og lokalt tilbakefall). Det andre prosjektet har som mål å undersøke om kvalitetsforbedringen av planlagt strålebehandling og økningen av gitt (kjemoterapi) strålebehandling har påvirket behandlingsresultatene for relativ overlevelse, forekomst av fjernmetastaser (spredning til andre organer) og lokalt tilbakefall for primær endetarmskreft.
Publikasjoner som har utgått fra Tykk- og endetarmkreftregisteret i 2016 og 2017 
-    I 2016 og 2017 har det frem til nå utgitt fire publikasjoner basert på data fra Tykk- og endetarmskreftregisteret. Denne ene publikasjonen viser at ved bruk av strålebehandling (med eller uten kjemoterapi) før operasjon ved endetarmkreft gir reduksjon i risiko for lokalt tilbakefall og indikasjon på økt relativ overlevelse. En annen artikkel viser forskjeller i bruk av strålebehandling ved endetarmskreft i Norge og Sverige, men lik forekomst av lokale tilbakefall og overlevelse.