Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon

Forskning

Fra registeret er det publisert forskning om forekomst av hjemmerespiratorbehandling i Norge generelt og amyotrofisk lateral sklerose (ALS) spesielt. Sammen med Sverige er det fremstilt kjønnsforskjeller i bruk av mekanisk ventilasjon for sykdomsgruppen ALS.  Respiratoriske komplikasjoner er belyst for ryggmargskader. Det pågår forskning innenfor feltet amyotrofisk lateral sclerose (ALS), innenfor helserelatert livskvalitet og innenfor mekanisk hostestøtte for barn med nevromuskulær sykdom og svak hoste.

Publikasjonsliste

Markussen H, Lehmann S, Nilsen Roy M et. al. Factors associated with change in health-related quality of life among individuals treated with long-term mechanical ventilation, a six-year follow-up study. Accepted, Journal of Advanced Nursing, 2017.

Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling (NKH). Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV). Behandlingsprogram, 2016.

Ressursgruppe Helse Vest, Indrekvam S et. al. Langtids mekanisk ventilasjon i Helse Vest. Kan visjon bli virkelighet? Dokumenter fra regional handlingsplan 2013-2016, 2016.

Markussen H, Lehmann S, Nilsen RM, Natvig GK. The Norwegian version of the Severe Respiratory Insufficiency Questionnaire.; Int.J Nurs Pract. 2015; 21: 229-38.

Indrekvam S, Fondenes O, Gjerdevik M og Bakke P. Langtidsmekanisk ventilasjonsbehandling til pasienter med amyotrofisk lateralsklerose (ALS), Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV), Rapport til Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten 2014.

Nasjonal faglig retningslinje for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV).Helsedirektoratet 2012. ISBN‐nr.978‐82‐8081‐260‐5.

Nasjonal veileder for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV).Helsedirektoratet 2012. ISBN‐nr.978‐82‐8081‐245‐2.

Tollefsen E, Fondenes O. Respiratoriske komplikasjoner ved ryggmargsskader. Tidsskr Nor Legeforen, 2012; 132:111‐1114.

Tollefsen E, Midgren B, Bakke P, Fondenes O. Amyotrophic lateral sclerosis: gender differences in the use of mechanical ventilation. European Journal of Neurology, 2010; 17: 1352‐1357.

Tollefsen E, Gulsvik A, Bakke P, Fondenes O. Prevalens av hjemmerespiratorbehandling i Norge. Tidsskr Nor Legeforen nr. 20, 2009; 129:2094‐7.